Wiadomości

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. Sukcesywna dostawa typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Pt, 1 Paź 2021

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. Sukcesywna dostawa typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.

Termin składania ofert: 1 września 2021, godz. 10:00

BIP

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszą w Części I – typowe materiały biurowe została uznana oferta nr 1 Wykonawcy: Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, z ceną ofertową brutto 18 215,32 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 32/100).

Część II – materiały eksploatacyjne zostaje unieważniona na podstawie zapisów w treści dokumentacji zapytania ofertowego z dnia 24 sierpnia 2021 r., gdzie Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Do pobrania: