Instytut

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa strony internetowej

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej botany.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 4 marca 2021.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5 maja 2023.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na stronach nie ma wyszukiwarki ani mapy strony.
 • Na stronie głównej są problemy z kolejnością nagłówków wynikające z zastosowania karuzeli ze zdjęciami, której treści są mniej znaczące niż treści w sekcji poniżej.
 • Na stronach są teksty, które nie spełniają wymagań dotyczących kontrastu do tła – dotyczy to głównie nagłówka i stopki strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono 4 marca 2021 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 5 maja 2023.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kapusta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +4812‑4241‑720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kraków, ul. Lubicz 46 – siedziba Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 • Siedziba Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk mieści się w dwóch budynkach – A i B.
 • Wejście główne – do budynku A – znajduje się od strony ul. Lubicz 46 i jest ono dostępne dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, przy czym konieczne jest użycie schodołazu i pomoc pracownika portierni (konieczność pokonania 9 stopni). W budynku A nie ma windy, a więc osoby niepełnosprawne nie mają możliwości poruszania się po wyższych jego piętrach. Dla osób niepełnosprawnych wejście na teren parkingu IB PAN możliwe jest bramą wjazdową od strony ul. Lubicz.
 • Wejście do budynku B znajduje się od strony parkingu IB PAN i jest ono dostępne dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, pod warunkiem użycia schodołazu i pomocy pracownika portierni (konieczność pokonania 2 stopni na zewnątrz oraz 8 stopni wewnątrz budynku). W budynku B jest winda, co umożliwia osobie niepełnosprawnej poruszanie się po wyższych piętrach budynku, przy czym konieczna jest pomoc pracownika portierni (ostre zakręty i wąskie korytarze).
 • W budynkach A i B brakuje naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Powyższe niedogodności mogą zostać zniwelowane poprzez pomoc, której każdorazowo udzieli osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej pracownik portierni.
 • Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby pracownicy portierni udzielą informacji i pokierują na miejsca dostępne dla niepełnosprawnych.
 • W budynkach nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do toalety w budynku B wymaga pokonania 10 stopni z pomocą pracownika portierni oraz przy użyciu schodołazu.
 • Na terenie budynków IB PAN można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynkach IB PAN nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić w Biurze Planowania Badań i Organizacji co najmniej 4 dni przed planowaną wizytą.

Szarów, ul Spokojna 144 – Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska IB PAN

 • Wejście główne do budynku Laboratorium Ekochemi (LE) od strony ul. Spokojnej wymaga pokonania 3 stopni i jest dostępne dla osób pełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wejście do budynku LE od strony ul. Spokojnej wejściami bocznymi. Wejścia boczne, po otwarciu skrzydeł drzwiowych przez pracowników LE, mogą być udostępnione osobie na wózku inwalidzkim.
 • W budynku brakuje windy, a osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po parterze budynku oraz po pomieszczeniach piwnicznych (brak możliwości wejścia dla niepełnosprawnych ruchowo na piętra LE).
 • W budynku LE brakuje naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy LE udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
 • W budynku LE na parterze znajduje się toaleta, która jest niedostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem LE nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby pracownicy LE udzielą informacji i pokierują na dostępne miejsca.
 • Na terenie budynku LE nie można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić w Biurze Planowania Badań i Organizacji co najmniej 4 dni przed planowaną wizytą.