Dydaktyka

Rekrutacja

Nabór regularny

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych odbywa się w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników naukowych Instytutów tworzących Szkołę Doktorską w celu wyłonienia najlepszych kandydatów poprzez ocenę (w formie punktacji) m.in. ich dotychczasowych wyników studiów, osiągnięć naukowych oraz wiedzy w zakresie studiów wyższych w powiązaniu z tematyką pracy magisterskiej oraz tematem wybranym do realizacji w ramach studiów doktoranckich. Do Szkoły Doktorskiej przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje z chwilą wpisania kandydata na listę doktorantów w danym roku akademickim.

Regularna rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się we wrześniu, a szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są pięć miesięcy wcześniej. Tematy badań proponowane kandydatom wraz z limitem przyjęć do Szkoły doktorskiej ogłaszane są w czerwcu.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu, którego reguły i wymagania zatwierdza Rada Szkoły Doktorskiej i Rada Naukowa IB PAN:

Limit przyjęć i oferta zagadnień badawczych

Limit przyjęć i oferta zagadnień badawczych na rok akademicki 2021/2022 zostaną ogłoszone po ich zatwierdzeniu przez Radę Szkoły Doktorskiej i Dyrektora IB PAN.

Kalendarz rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

  • Do dnia 1 lipca 2021 – ogłoszenie składu Komisji Rekrutacyjnej
  • Do dnia 4 lipca 2021 – ogłoszenie ramowych tematów badań i limitu przyjęć
  • Do dnia 28 sierpnia 2021 – składanie przez kandydatów dokumentów do rekrutacji
  • Od 1 do 10 września 2021 – rozmowy kwalifikacyjne
  • Do dnia 30 września 2021 – zakończenie rekrutacji

O dokładnej dacie rozmowy kwalifikacyjnej i jej formie (on-line, stacjonarnie) kandydaci zostaną powiadomieni przed dniem 1 września 2021.

Wymagane dokumenty

Listę obowiązujących dokumentów i ich formę precyzują Zasady rekrutacji (patrz wyżej).

Nabór do projektów

Konkurs na doktoranta do projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej odbywa się na zasadach i według harmonogramu ogłoszonego w Instytucie będącym beneficjentem projektu.