Dydaktyka

Rekrutacja

Nabór regularny

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych odbywa się w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników naukowych Instytutów tworzących Szkołę Doktorską w celu wyłonienia najlepszych kandydatów poprzez ocenę (w formie punktacji) m.in. ich dotychczasowych wyników studiów, osiągnięć naukowych oraz wiedzy w zakresie studiów wyższych w powiązaniu z tematyką pracy magisterskiej oraz tematem wybranym do realizacji w ramach studiów doktoranckich. Do Szkoły Doktorskiej przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje z chwilą wpisania kandydata na listę doktorantów w danym roku akademickim.

Regularna rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się we wrześniu, a szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są pięć miesięcy wcześniej. Tematy badań proponowane kandydatom wraz z limitem przyjęć do Szkoły doktorskiej ogłaszane są w pierwszych dniach lipca.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu, którego reguły i wymagania zatwierdza Rada Szkoły Doktorskiej i Rada Naukowa IB PAN:

Kalendarz rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

 • Do dnia 1 lipca 2022 – ogłoszenie składu Komisji Rekrutacyjnej
 • Do dnia 5 lipca 2022 – ogłoszenie ramowych tematów badań i limitu przyjęć
 • Do dnia 26 sierpnia 2022 – składanie przez kandydatów dokumentów do rekrutacji
 • Od 1 do 9 września 2022 – rozmowy kwalifikacyjne
 • Do dnia 30 września 2022 – zakończenie rekrutacji

O dokładnej dacie rozmowy kwalifikacyjnej i jej formie (on-line, stacjonarnie) kandydaci zostaną powiadomieni przed dniem 1 września 2022.

Komisja Rekrutacyjna

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk powołał Komisję Rekrutacyjną w procesie rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2022/2023 w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Bednarska (Przewodnicząca Komisji)
 • dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • prof. dr hab. Franciszek Janowiak
 • dr hab. Sebastian Tarcz
 • prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak
 • dr hab. Piotr Wójcik
 • dr hab. Łukasz Kajtoch
 • dr Joanna Nowak
 • prof. dr hab. Henryk Okarma
 • dr hab. Renata Stachowicz-Rybka
 • prof. dr hab. Iwona Żur
 • mgr inż. Edyta Mazur
 • mgr Marcin Wiorek

Limit przyjęć i oferta zagadnień badawczych

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2022/2023 z limitem przyjęć 11 osób i następującą listą ramowych tematów badań:

 1. Genetyka populacyjna zespołów chrząszczy saproksylicznych w lasach chronionych i gospodarczychPDF
 2. Krótkie i długoterminowe konsekwencje temperatury otoczenia na rozwój i dostosowanie ptaków wróblowychPDF
 3. Dwa tematy badań w ramach projektu ERC CoG pt. "Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe" (MAMBA)PDF
 4. Zmiany ewolucyjne zachodzące w wybranej grupie Diptera Nematocera w okresie eocenuPDF
 5. Kompleksowa analiza genetycznego podłoża wytrzymałości rajdowej koni arabskichPDF
 6. Ocena możliwości wykorzystania linii mysich adipocytów w weryfikacji funkcji wybranych świńskich lncRNA w procesie adipogenezyPDF
 7. Rekonstrukcja roślinności i procesów gospodarczych w trakcie rozwoju kultur neolitycznych w południowej PolscePDF
 8. Paleogenomika refugiów środkowoeuropejskich: dynamika flory arktyczno-alpejskiej w czasie i przestrzeni pomiędzy strefą polarną a umiarkowanąPDF
 9. Analiza pochodzenia kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. na stanowiskach antropogenicznych w Karpatach polskich przy użyciu metod molekularnychPDF
 10. Wpływ ryzyka inwazji biologicznych w strategiach wydzielania i współdzielenia gruntów rolnych na organizmy świadczące usługi ekosystemowePDF

Wymagane dokumenty

Listę obowiązujących dokumentów i ich formę precyzują Zasady rekrutacji (patrz wyżej).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Nabór do projektów

Konkurs na doktoranta do projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej odbywa się na zasadach i według harmonogramu ogłoszonego w Instytucie będącym beneficjentem projektu. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 do tematów badawczych numer 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 10 (zobacz wyżej) jest jednocześnie naborem do projektów, w ramach których finansowane będzie stypendium doktorskie. Nabór do tych tematów odbędzie się na zasadach regularnej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej z uwzględnieniem zasad obowiązujących w projektach.