Dydaktyka

Rekrutacja

Nabór regularny

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych odbywa się w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników naukowych Instytutów tworzących Szkołę Doktorską w celu wyłonienia najlepszych kandydatów poprzez ocenę (w formie punktacji) m.in. ich dotychczasowych wyników studiów, osiągnięć naukowych oraz wiedzy w zakresie studiów wyższych w powiązaniu z tematyką pracy magisterskiej oraz tematem wybranym do realizacji w ramach studiów doktoranckich. Do Szkoły Doktorskiej przyjmowani są kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje z chwilą wpisania kandydata na listę doktorantów w danym roku akademickim.

Regularna rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się we wrześniu, a szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są pięć miesięcy wcześniej. Tematy badań proponowane kandydatom wraz z limitem przyjęć do Szkoły doktorskiej ogłaszane są w czerwcu.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu, którego reguły i wymagania zatwierdza Rada Szkoły Doktorskiej i Rada Naukowa IB PAN:

Kalendarz rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 • Do dnia 1 lipca 2021 – ogłoszenie składu Komisji Rekrutacyjnej
 • Do dnia 4 lipca 2021 – ogłoszenie ramowych tematów badań i limitu przyjęć
 • Do dnia 28 sierpnia 2021 – składanie przez kandydatów dokumentów do rekrutacji
 • Od 1 do 10 września 2021 – rozmowy kwalifikacyjne
 • Do dnia 30 września 2021 – zakończenie rekrutacji

O dokładnej dacie rozmowy kwalifikacyjnej i jej formie (on-line, stacjonarnie) kandydaci zostaną powiadomieni przed dniem 1 września 2021.

Komisja Rekrutacyjna

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk powołał Komisję Rekrutacyjną w procesie rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2021/2022 w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Bednarska (Przewodnicząca Komisji)
 • mgr inż. Anna Drabik
 • prof. dr hab. Franciszek Janowiak
 • dr hab. Łukasz Kajtoch
 • prof. dr hab. Henryk Okarma
 • dr hab. Renata Stachowicz-Rybka
 • dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 • dr hab. Sebastian Tarcz
 • dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak
 • dr hab. Piotr Wójcik
 • prof. dr hab. Iwona Żur
 • mgr inż. Edyta Mazur
 • mgr Marcin Wiorek

Limit przyjęć i oferta zagadnień badawczych

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłosił nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2021/2022 z limitem przyjęć 9 osób i następującą listą ramowych tematów badań:

 1. Relacje symbiotyczne w holobioncie porostowym i ich rola w ewolucji różnorodności biologicznej grzybów naporostowych w tropikalnych lasach górskichPDF
 2. Paleogenomika refugiów środkowoeuropejskich: dynamika flory arktyczno-alpejskiej w czasie i przestrzeni pomiędzy strefą polarną a umiarkowanąPDF
 3. Roślinne metabolity wtórne w odpowiedzi obronnej na stresy środowiskowePDF
 4. Ocena wpływu innowacyjnych wysokobiałkowych pasz nie-GMO pochodzenia krajowego na rozwój przewodu pokarmowego i status zdrowotny prosiątPDF
 5. Ocena wartości hodowlanej bydła przy zastosowaniu modelu jednostopniowegoPDF
 6. Analiza procesu miogenezy w celu poprawy wydajności produkcji oraz jakości konsumenckiej produkowanego in vitro "sztucznego mięsa"PDF
 7. Zmiany ewolucyjne zachodzące w wybranej grupie Diptera Nematocera w okresie eocenuPDF
 8. Zmienność genomowa i zróżnicowanie patogenów naturalnych i inwazyjnych populacji szopa pracza Procyon lotor – ich znaczenie dla sukcesu inwazji poza naturalnym zasięgiemPDF
 9. Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska polskich Karpat zachodnich w późnym glacjale w oparciu o analizy litologiczne i makroszczątków osadów wybranych torfowisk osuwiskowychPDF

Wymagane dokumenty

Listę obowiązujących dokumentów i ich formę precyzują Zasady rekrutacji (patrz wyżej).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych do dnia 28 sierpnia 2021 r.

Nabór do projektów

Konkurs na doktoranta do projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej odbywa się na zasadach i według harmonogramu ogłoszonego w Instytucie będącym beneficjentem projektu.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 do tematów badawczych numer 2, 7, 8 i 9 jest jednocześnie naborem do projektów, w ramach których finansowane będzie stypendium doktorskie. Nabór do tych tematów odbędzie się na zasadach regularnej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej z uwzględnieniem zasad obowiązujących w projektach.