Dydaktyka

O Szkole Doktorskiej

Ósmego maja 2019 r. Dyrektorzy pięciu krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła Doktorska jest prowadzona przez cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk, tj. Instytut Botaniki im. W. Szafera (IB PAN, jednostka koordynująca), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (IFR PAN), Instytut Ochrony Przyrody (IOP PAN) i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt (ISEZ PAN), oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (IZ PIB). Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku i kształci doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów, takie jak:

  • różnorodność biologiczna, taksonomia, ekologia i ewolucja roślin, zwierząt, grzybów i innych mikroorganizmów, zarówno współczesnych jak i kopalnych;
  • fizjologia, biochemia, genetyka roślin i zwierząt;
  • ochrona różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących tę różnorodność;
  • chów i hodowla zwierząt, uprawa roślin oraz czynniki wpływające na produktywność organizmów.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa cztery lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Doktorant otrzymuje przez cztery lata stypendium doktoranckie.

Podstawy działania, program kształcenia oraz prawa i obowiązki doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się w jej Regulaminie i innych stosownych dokumentach.