Dydaktyka

Sprawy studenckie

Program kształcenia

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych kształcenie trwa cztery lata, w uzasadnionych przypadkach czas ten może być skrócony do trzech lub przedłużony do sześciu lat. Doktorant prowadzi badania naukowe oraz uczestniczy w zajęciach objętych programem kształcenia, który zawiera zajęcia obowiązkowe i fakultatywne. Doktorant realizuje większość obowiązkowych zajęć w ciągu pierwszych 4 semestrów, czyli do czasu oceny śródokresowej. Kolejne 4 semestry są przeznaczone przede wszystkim na realizację badań naukowych zgodnych z indywidualnym planem badawczym, przy jednoczesnym uzupełnianiu wiedzy i umiejętności w ramach zajęć fakultatywnych. Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Kursy

Indywidualny Plan Badawczy

Doktorant w porozumieniu z promotorem w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy kształcenia w Szkole Doktorskiej przygotowuje Indywidualny Plan Badawczy, który przedstawia Radzie Szkoły Doktorskiej do akceptacji. Indywidualny Plan Badawczy określa ramy, etapy i terminy realizacji rozprawy doktorskiej. Realizacja planu podlega ocenie w połowie okresu kształcenia podczas oceny śródokresowej doktoranta i promotora (załącznik nr 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej).

Sprawozdanie semestralne

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant składa po każdym semestrze sprawozdanie ze swojej działalności naukowej i realizacji programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego. Na koniec roku akademickiego doktorant uczestniczy w Naukowej Sesji Sprawozdawczej, na której przedstawia wyniki i postępy w pracach badawczych.

Stypendia

Stypendium doktoranckie

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych przez cztery lata zapewnia doktorantom, w tym cudzoziemcom, miesięczne stypendium doktoranckie. W roku akademickim 2023/2024 wynosi ono nie mniej niż:

 • 3466,90 PLN – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,
 • 5340,90 PLN – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Do pobrania

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, poza w/w stypendium, nie zapewnia doktorantom, w tym cudzoziemcom, żadnych świadczeń bytowych, takich jak zakwaterowanie bądź wyżywienie. Pobieranie stypendium zapewnianego przez Szkołę Doktorską nie uniemożliwia ubiegania się o stypendia z innych źródeł finansowania (np. projekty NCN, FNP).

Więcej informacji

Wszelkie informacje o stypendium doktoranckim udziela Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji IB PAN:

Mgr Katarzyna Białecka

Phone: +4812‑4241‑872

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zewnętrzne źródła finansowania stypendiów

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ubezpieczenie społeczne

 • Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.
 • Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.
 • Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci obywatele RP

 • Doktorant, który nie ukończył 26 lat, w pierwszej kolejności powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Do 26 roku życia obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych doktoranta.
 • Po ukończeniu 26 lat doktorant nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu powinien być zgłoszony do ubezpieczenia przez właściwą jednostkę Szkoły Doktorskiej. Ubezpieczenie następuje na wniosek doktoranta, który powinien być złożony niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia ) we właściwej jednostce Szkoły Doktorskiej.
 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia.
 • Doktorantowi przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez 4 miesiące od ukończenia kształcenia lub skreślenia z listy doktorantów. Oznacza to, że doktorant zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego w związku z zakończeniem kształcenia lub skreśleniem z listy doktorantów, ale będzie mu jeszcze przysługiwało 4-miesięcze prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Doktoranci z UE lub EFTA

 • Doktoranci pochodzący z państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.
 • Osoba ubiegająca się o kartę musi być ubezpieczona lub objęta państwowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych w którymkolwiek z państw członkowskich UE, Islandii, księstwie Lichtenstein, Norwegii lub Szwajcarii.
 • Doktoranci będący obywatelami państw członkowskiego UE/EFTA, którzy nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w kraju pochodzenia (np. nie są zgłoszeni do ubezpieczenia jako członek rodziny w swoim kraju) są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednostkę, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską. Zgłoszenie jest na wniosek doktoranta.

Uwaga! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ):

 • nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróży; nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą;
 • nie obejmuje też kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem wyjazdu za granicę jest poddanie się tam leczeniu;
 • nie stanowi gwarancji darmowych usług medycznych; ze względu na różnicę w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach bezpłatne usługi medyczne w kraju pochodzenia mogą okazać się odpłatne w innym kraju.

Doktoranci spoza UE lub EFTA

Doktoranci spoza Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którzy kształcą się w Polsce i nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), lub mogą wybrać ofertę komercyjną.

Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

 • Aby zawrzeć umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy załączyć: skan paszportu, skan aktualnej wizy, zaświadczenie o byciu doktorantem, numer PESEL, dokument potwierdzający zameldowanie w Polsce.
 • Po podpisaniu umowy trzeba złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS przekaże doktorantowi indywidualny numer konta, na które doktorant będzie wpłacał miesięczne składki.
 • Szczegółowa instrukcja zawierania umowy dobrowolnego ubezpieczenia znajduje się na portalu NFZ – oddział krakowski.

Uwaga! Dowodem ubezpieczenia jest umowa z NFZ wraz z drukiem ZUS ZZA oraz potwierdzenie opłaty ostatniej składki. Kserokopie dowodu ubezpieczenia należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej.

Bardzo ważne! Ubezpieczenie w NFZ nie może zostać zdublowane. Jeśli doktorant jest ubezpieczony przez jednostkę Szkoły Doktorskiej i nabędzie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ (np. poprzez zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie (w przypadku osób po 26 roku życia), zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, obowiązkowe ubezpieczenie przy pracującym małżonku/małżonce) to musi ten fakt niezwłocznie zgłosić jednostce, która ubezpiecza doktoranta.

Więcej informacji

Wszelkie informacje o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym udziela Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji IB PAN:

Mgr Agnieszka Węgiel

Phone: +4812‑4241‑713

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN i Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych reprezentuje doktorantów oraz broni ich praw, szerzy idee niesienia wzajemnej pomocy w sprawach naukowych i prawnych, a także integruje doktorantów poprzez inicjowanie służącym temu działań. Samorząd Doktorantów aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Skład

 • Mgr Joanna Kołodziejczyk (Przewodnicząca)
 • Mgr inż. Miron Gieniec (Zastępca przewodniczącej)
 • Mgr inż. Kinga Szczepanik (Sekretarz)
 • Mgr Julia Stachurska
 • Mgr inż. Anna Marchewka

Kontakt

Obsługa administracyjna (Sekretariat)

Mgr Katarzyna Kozielec-Murzyn

Tel.: +4812‑4241‑832

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, 8:00–14:30; adres: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków (pokój 12).

Kierownik

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Phone: +4812‑4241‑706

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałki, 10:00–12:00; adres: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków.

Zastępca kierownika

Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

Phone: +4812‑3703‑594

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: wtorki, 10:00–12:00; adres: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków.

Dokumenty

Akty prawne

Do pobrania