Książki i czasopisma

Procedura recenzyjna

  • Do oceny każdej publikacji przyjętej do postępowania redakcyjnego Komitet Redakcyjny lub Redaktor powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
  • W przypadku publikacji powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora recenzowanego artykułu.
  • Wykonanie recenzji jest potwierdzone stosowną umową, gwarantującą rzetelność i terminowość jej wykonania. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia do druku lub odrzucenia.
  • Komitet Redakcyjny lub Redaktor przestrzega zasady, aby Autor/Autorzy recenzowanego artykułu nie znali tożsamości recenzujących go osób.
  • Komitet Redakcyjny zapewnia Autorowi artykułu możliwość szczegółowego zapoznania się z uwagami recenzenta.
  • Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie informacji, do których uzyskali dostęp.
  • W przypadkach rozbieżności recenzji lub kwalifikacji są powoływani dodatkowi recenzenci. W przypadku większości recenzji negatywnych praca jest odrzucona.
  • Po otrzymaniu poprawionych manuskryptów Redaktorzy tematyczni oceniają, czy wszystkie uwagi recenzentów zostały wzięte pod uwagę przy poprawianiu tekstu, ew. czy zostały udzielone wyjaśnienia w przypadku nieuznania komentarzy recenzenta. W przypadku stwierdzenia braków manuskrypt jest odsyłany do autora z prośbą o uzupełnienie.