Książki i czasopisma

Etyczne i naukowe standardy wydawnicze

W celu spełnienia etycznych i naukowych standardów wydawniczych i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom Wydawnictwo IB PAN opracowało zasady (zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE) obowiązujące redaktorów, autorów i recenzentów.

Obowiązki Redaktora

Redaktorzy zobowiązani są do:

 • przekazania publikacji Recenzentom;
 • zapewnienia terminowości prac związanych z oceną publikacji;
 • zachowania obiektywizmu przy ocenie publikacji, kierowania się przy podejmowaniu decyzji wyłącznie przesłankami merytorycznymi, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne Autorów;
 • niezwłocznego przekazania Autorom informacji o podjętej przez redakcję decyzji o akceptacji, konieczności naniesienia poprawek, zmian lub uzupełnień, względnie odrzuceniu zgłoszonej do druku publikacji, w sposób nie uwłaczający ich godności.

Obowiązki Autora

Autorzy publikacji złożonych w Wydawnictwie IB PAN muszą:

 • mieć znaczący wkład w powstanie publikacji, natomiast osoby, które nie wniosły znaczącego wkładu intelektualnego (organizacja i pomoc przy pracach badawczych, zebranie danych, weryfikacja tekstu), powinny być wymienione w podziękowaniach, z zaznaczeniem ich roli w powstaniu publikacji;
 • zagwarantować oryginalność dzieła, składając oświadczenie, że składana do druku publikacja nie jest przywłaszczeniem cudzego dzieła w całości bądź w części, jak również nie jest autoplagiatem, a więc nie była publikowana w całości lub w znacznej części w innym wydawnictwie;
 • poświadczyć, że prezentowane w publikacji dane są prawdziwe, zostały zebrane i przetworzone tak, jak to zostało podane w części opisującej metodologię badań, a podane wyniki są obiektywne;
 • dołączyć do publikacji afiliacje dla poszczególnych Autorów;
 • w przypadku stwierdzenia po opublikowaniu dzieła istotnych błędów, Autorzy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie redakcji celem wyeliminowania błędów lub zamieszczenia w publikacji erraty.

Ponadto Autorzy powinni zamieścić w publikacji informację o źródłach jej finansowania i wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów. Kolejność na liście Autorów powinna odzwierciedlać ich wkład w powstanie koncepcji dzieła, opracowanie metodologii i wyników badań.

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci zobowiązani są do:

 • starannej oceny możliwości wykonania recenzji w terminie, a w razie wątpliwości lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających bycie recenzentem (np. bliskie relacje rodzinne z jednym z autorów), niezwłocznego przekazania informacji o rezygnacji;
 • terminowego opracowania i odesłania recenzji do redakcji;
 • zachowania pełnego obiektywizmu przy ocenie publikacji, uwzględniając jedynie przesłanki merytoryczne;
 • przekazania Autorom szczegółowych uwag co do recenzowanego dzieła w sposób czytelny i konstruktywny.

Zarówno Redaktorów jak i Recenzentów obowiązuje zasada poufności przy pracy nad przekazanym do publikacji dziełem, i nieprzekazywaniu żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, redaktorami i wydawcą. W szczególności zabronione jest wykorzystanie zawartych w nim informacji, przekazanie osobom trzecim lub omawianie z nimi treści publikacji bez zgody Autorów.

W przypadku stwierdzenia plagiatu lub nierzetelności naukowej w przekazanej przez Autorów publikacji redakcja podejmuje działania w celu wyjaśnienia sytuacji, względnie, w uzasadnionych przypadkach, wydaje decyzję o wycofaniu publikacji z procesu redakcyjnego.