Wiadomości

Zmarł profesor Kazimierz Zarzycki – wybitny ekolog i botanik

Z żalem i głębokim smutkiem przekazujemy informację o śmierci prof. dr. hab. Kazimierza Zarzyckiego, znakomitego naukowca, wieloletniego dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN oraz członka rzeczywistego PAN.

Profesor Zarzycki był autorem ponad 240 prac z zakresu ekologii, geografii roślin, florystyki, taksonomii i ochrony przyrody. Prowadził badania roślinności, jej dynamiki i zróżnicowania na tle warunków siedliskowych w Polsce, Francji, Ameryce Południowej oraz na Antarktydzie. Wiele uwagi poświęcił w swej pracy badawczej gatunkom obcym i zagrożonym. Prowadził działalność wydawniczą i redakcyjną, będąc przez wiele lat redaktorem naczelnym czasopisma Ochrona Przyrody oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism. Prowadził kursy dla studentów z zakresu ochrony przyrody. Czynnie brał udział w organizacji nauki, będąc przez kilka kadencji członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułu Naukowego i stopni Naukowych oraz członkiem Prezydium Krakowskiego Oddziału PAN. Działał w wielu Komitetach i Komisjach PAN. Był też członkiem Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), członkiem Komitetu Narodowego Unii Nauk Biologicznych (IUPS), członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego (przez kilka lat wiceprzewodniczącym Krakowskiego Oddziału). Przewodniczył Radom Naukowym Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytutu Ekologii PAN i Pienińskiego Parku Narodowego.

Odszedł człowiek o szerokich horyzontach, z wykształcenia przyrodnik, a humanista z urodzenia. Pogodny i optymistyczny. Szanowany i lubiany przez nas wszystkich.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Profesor Kaziemierz Zarzycki.