Research & Results

IMBIO: Integration and mobilisation of data on the biotic diversity of Eukaryota in the resources of Polish scientific institutions

Funding
European Regional Development Fund (European Union), Operational Programme Digital Poland (2014–2020), Measure 2.3 "Digital accessibility and usability of public sector information"
Number
POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19
Duration
2020–2023
Lead partner
University of Warsaw
IB PAS leader
Professor Lucyna Śliwa

Summary (only in Polish)

Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota) znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią. Mobilizacja obejmie cenne zbiory okazów flory i fauny z kraju i innych rejonów świata, kartoteki, dane bibliograficzne i niepublikowane oraz bazy danych. Integracja danych na poziomie merytorycznym i strukturalnym zapewni ich techniczną spójność i jakość naukową oraz możliwość ich późniejszego wykorzystania w szerokim zakresie możliwych zastosowań. Powstanie system informatyczny służący do zarządzania danymi i wizualizacji efektów działań, a także komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami i repozytoriami, w tym Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Integracja będzie dotyczyć organizacji i standaryzacji danych w zakresie taksonomii oraz informacji przestrzennej, niezbędnych dla zapewnienia wartości merytorycznej. Projekt dostarczy narzędzi wspierających profesjonalistów i specjalistów-amatorów w zakresie gromadzenia danych i digitalizacji, redukując przy tym koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Wśród zgromadzonych danych znajdą się także informacje o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotnych dla ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa, leśnictwa i innych sfer życia publicznego (np. ochrona zdrowia, edukacja).

See also the project website.

Arctoparmelia centrifuga, KRAM L.
Photo: IB PAS.

ackn EU imbio