Dokumenty, które należy dostarczyć przed otwarciem postępowania habilitacyjnego

dla Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN

(niezależnie od wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego składanego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)

 UWAGA! Po zakończeniu postępowania habilitacyjnego i nadaniu stopnia doktora habilitowanego, za wydanie dyplomu habilitacyjnego obowiązuje indywidualna opłata w wysokości regulowanej odpowiednimi przepisami (podstawa prawna: Dz. U. z 2004 r. nr 15, poz. 128, rozdział 4, § 25, 1-2 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 204, Poz. 1200, rozdział 4, § 28, 1).