Komitet Ochrony Przyrody - Polska Akademia Nauk
Strona główna
Prezydium
Skład Komitetu
Komisje
Regulamin KOP PAN
Regulamin nagród
Zakres działania
Z dziejów Komitetu
Stanowiska i apele
Konferencje
Kalendarium
Przydatne linki
Biuletyn KOP PAN
Inne publikacje KOP PAN
Galeria
English version
Sprawy GMO
KALENDARIUM PRAC KOMITETU
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

  2007

Luty

 • Apel w obronie zagrożonego dziedzictwa przyrodniczego <PDF>.

Wrzesień

 • 26 września – pierwsze w nowym składzie (po wyborach) posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Warszawa, Pałac Kultury i Nauki)
Program spotkania:
  1. Sprawozdanie z działalności KOP w kadencji 2003–2006.
  2. Uzupełniające wybory nowych członków KOP (dr A. Bobiec, dr J. Kruszelnicki, dr J. Partyka, dr J. Parusel, mgr inż. P. Pawlaczyk i dr hab. B. Tokarska-Guzik).
  3. Wybór na nową kadencję (2007–2010): przewodniczącego – prof. Z. Mirek oraz dwóch zastępców – prof. H. Okarma i prof. M. Ławrynowicz.
  4. Przyjęcie ogólnych założeń do planu działalności KOP w nowej kadencji.

Grudzień

 • 10 grudnia – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki PAN)
Program spotkania:
  1. Kwestie organizacyjne Komitetu, w tym utworzenie 4 Komisji.
  2. Problematyka GMO (ogólny stan i dostępność wiedzy na temat GMO, podjęcie decyzji o wypracowaniu stanowiska w tej sprawie).
  3. Energetyka odnawialna (zagadnienie źródeł energii odnawialnej, problem ocieplenia klimatu).
 • 19 grudnia - VI Międzynarodowe Seminarium "Nietoperze Karpat” (6th Seminar on the Carpathians Bats) organizowane przez prof. dr hab. Bronisława W. Wołoszyna (reprezentującego Komitet Ochrony Przyrody PAN) przy współudziale Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie (miejsce: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie).

  2008

Styczeń

 • Ogłoszenie stanowisk Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawach:
(a)    Puszczy Białowieskiej <PDF>.
(b)    uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) <PDF>.
 • Zaopiniowanie wniosku o nagrodę.

Kwiecień

 • Podniesienie sprawy regulacji ustawowej dotyczącej wprowadzania i promowania roślin energetycznych w Polsce w kontekście gatunków inwazyjnych. Przygotowanie stanowiska w tej sprawie <PDF>.
 • 22 kwietnia – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Warszawa, Pałac Kultury i Nauki).
Program spotkania:
  1. Bieżące informacje na temat GMO.
  2. Sprawa Puszczy Białowieskiej.
  3. Informacja na temat alternatywnych źródeł energii w relacji do problemów ochrony przyrody.
  4. Informacja w sprawie regulacji ustawowej dotyczącej tzw. roślin energetycznych.
  5. Informacja w sprawie propozycji Komitetu do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.
  6. Dyskusja nad raportem o stanie ochrony przyrody w Polsce.
  7. Plan i harmonogram prac Komitetu na najbliższą przyszłość.

Październik

 • 1–2 października - międzynarodowa konferencja pt. "Conservation Ecology and Biology of Holarctic Bats and Small Terrestrial Mammals – in Theory and Practice” organizowana przez Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN we współpracy z Babiogórskim Parkiem Narodowym i Komitetem Ochrony Przyrody PAN (miejsce: Instytut Botaniki PAN w Krakowie).

Listopad

 • 18 listopada – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki PAN).
Program spotkania:
  1. Kontynuacja problematyki GMO – dalsze informacje i dyskusja.
  2. Energetyka odnawialna a ochrona przyrody.
  3. Sprawa nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.
  4. Dyskusja nad raportem o stanie ochrony przyrody jako nauki.
  5. Sprawa zagrożeń i utrudnień w realizacji ochrony przyrody w parkach narodowych.
  6. Sprawa inwestycji rekreacyjnych na obszarze słowackiej części Tatr
  7. Natura 2000 – aktualny stan wdrożenia, problemy, trudności, zagrożenia, nadzieje (referat i dyskusja).
  8. Kontakty Komitetu z mediami.
  9. Sprawy nagród.
 • Ogłoszenie stanowiska w sprawie inwestycji w słowackiej części Tatr  <PDF>.
 • Opinie w sprawie nagród.

  2009

Luty

 • Ogłoszenie stanowiska w sprawie zapisów dotyczących ochrony przyrody w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie <PDF>.

Marzec

 • Uwagi Komitetu Ochrony Przyrody PAN do dwóch Projektów Rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2009 r:
  • w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;
  • w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
 • 23 marca - konferencja pt. "Skutki zmian klimatu w polskich parkach narodowych” organizowana przez: Ministerstwo Środowiska (honorowy patronat – prof. dr hab. Maciej Nowicki – Minister Środowiska), Komitet Ekologii PAN, Komitet Narodowy IGBP – Global Change PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Komitet Ochrony Przyrody PAN.

Grudzień

 • 4 grudnia – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki PAN).
Program spotkania:
  1. GMO – problemy zagrożeń i ochrony bioróżnorodności – konferencja z udziałem pięciu referentów.
  2. Dyskusja i stanowisko w sprawie GMO.
  3. Sprawa nagrody.

  2010

Luty
 • Ogłoszenie stanowiska w sprawie uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO): "Konieczność moratorium i wielostronnych badań" <PDF>.

Marzec

 • Skierowanie wniosku do Prezesa Polskiego Towarzystwa Botanicznego o wyróżnienie Medalem im. W. Szafera prof. dr hab. Romualda Olaczka za książkę "Skarby przyrody i krajobrazu Polski" (wyróżnienie zostało przyznane).
Kwiecień
 • Opinia Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie proponowanych przez Radę Naukową Instytutu Paleobiologii PAN poprawek do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Wrzesień
 • ISEZ PAN wraz z Babiogórskim Parkiem Narodowym wydał materiały pokonferencyjne – pokłosie konferencji "Conservation Ecology and Biology of Holarctic Bats and Small Terrestrial Mammals – in Theory and Practice" (organizowanej przez Centrum Informacji Chiropterologiczej ISEZ PAN, przy współudziale Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Komitetu Ochrony Przyrody PAN) w czasopiśmie ISEZ PAN Studia Chiropterologica (tom 6).
Październik
 • 5 października – uczestnictwo reprezentanta KOP PAN (prof. dr hab. Bronisława Wołoszyna) w spotkaniu “IUCN meeting Polish National Committee”, które odbyło się w Warszawie (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym)
Listopad
 • 16 listopada – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki PAN).
Program spotkania:
 1. Aktualne problemy realizacji ochrony przyrody w parkach narodowych.
 2. Sprawa zagrożenia prywatyzacją lasów państwowych – stanowisko KOP PAN.
 3. Sprawa nowej ustawy o ochronie przyrody.
 4. Sprawy związane z rocznicami i kongresem ochrony przyrody.
 5. Problemy na przyszłe spotkania.
 6. Sytuacja finansowa i praktyczne możliwości działania KOP PAN.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W trakcie posiedzenia przyjęto stanowisko w sprawie apelu o ogłoszenie roku 2012 Rokiem Ochrony Przyrody Ojczystej oraz stanowisko w sprawie podjęcia się przez KOP PAN inicjatywy spotkania z zainteresowanymi organizacjami w sprawie kształtu Kongresu Ochrony Przyrody Ojczystej.

 • 16–17 listopada - konferencja pt. "Aktualne zagrożenia parków narodowych Polski" organizowana przez Komitet Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN (współorganizator) – miejsce konferencji: Instytut Botaniki PAN w Krakowie. <więcej>
Grudzień
 • 15 grudnia - wystosowanie apelu do Władz PAN w sprawie ogłoszenia roku 2012 Rokiem Ochrony Przyrody Ojczystej.

  2011

Luty
 • 23 lutego - uzyskanie wsparcia połączonych Wydziałów PAN (II i V), dla ogloszenia roku 2012 Rokiem Ochrony Przyrody Ojczystej.
Marzec
 • Ukazał się pierwszy numer (1/2010) Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody, poświęcony problematyce związanej z siecią Natura 2000 w Polsce.

Maj

 • 16 maja – uczestnictwo Przewodniczącego KOP PAN prof. dr hab. Zbigniewa Mirka w Zebraniu Plenarnym Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (Warszawa), dotyczącym m.in. restrukturyzacji sieci komitetów Wydziału II PAN kadencji 2011–2014. Wyrażenie stanowiska w tej sprawie, ze stanowczym głosem sprzeciwu wobec pomysłu likwidacji Komitetu Ochrony Przyrody PAN (a także Komitetu Botaniki PAN).
 • 23–27 maja – międzynarodowa konferencja pt. "6th Planta Europa Conference "Actions for Wild Plants" współorganizowana przez: Komitet Ochrony Przyrody PAN (głownego organizatora), Instytut Botaniki PAN oraz współorganizatorów organizację "Planta Europa" (miejsce konferencji: Instytut Botaniki PAN w Krakowie).
  Podczas konferencji, członek naszego Komitetu, prof. Romuald Olaczek, jako pierwsza osoba z Polski, został uhonorowany przyznaniem tzw. "Srebrnego Liścia" ("Silver Leaf") Planta Europa – jedynego wyróżnienia, jakie posiada ta ogólnoeuropejska organizacja, zajmująca się ochroną szaty roślinnej naszego kontynentu. Nagrodę tę otrzymał profesor za całokształt pracy na rzecz ochrony przyrody oraz za książkę "Skarby przyrody i krajobrazu Polski".
  Podczas konferencji uchwalona została także, przygotowana wspólnie przez Komitet i innych współorganizatorów, "Deklaracja Krakowska" poruszająca sprawy najważniejsze z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności szaty roślinnej naszego kontynentu.
Lipiec
 • 27 lipca - rozpoczęcie procedury wyborczej nowego składu KOP PAN na kolejną kadencję (2011-2014), zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Polskiej Akademii Nauk.
Październik
 • 12 października – zmarł członek KOP PAN: prof. PAN, dr Krzysztof Jakubowski (Muzeum Ziemi PAN). W imieniu Komitetu Przewodniczący przesłał kondolencje na ręce Dyrektora Muzeum Ziemi PAN;
 • Zaopiniowanie wniosku o nagrodę.
 • 25 października – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki PAN).

  Program spotkania:

  1.    Wspomnienie zmarłego Członka KOP, prof. Krzysztofa Jakubowskiego.
  2.    Sprawozdanie z działalności KOP PAN w ostatniej kadencji.
  3.    Informacja w sprawie nagrody.
  4.    GMO:
  a.    Informacja o bieżących wydarzeniach – aktualności.
  b.    Sprawa wydania kolejnego numeru Biuletynu.
  5.    Problemy parków narodowych:
  a.    Co dalej z Puszczą Białowieską?
  b.    Problemy TPN.
  c.    Stanowisko KOP w sprawie sytuacji w parkach narodowych.
  6.    Rok i Kongres Ochrony Przyrody Ojczystej:
  a.    sprawozdanie z dotychczasowych wydarzeń,
  b.    propozycje dalszych działań.
  7.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Grudzień

 • 1 grudnia – pierwsze (w nowym składzie po wyborach) posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Warszawa, Pałac Kultury i Nauki). W czasie spotkania miało miejsce zakończenie trwającej od lipca br. procedury wyborczej.

Program spotkania:

1. Wręczenie powołań członkom Komitetu na kadencję 2011–2014.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Komitetu.
4. Wybory uzupełniające członków Komitetu.
5. Wybór zastępców przewodniczącego oraz sekretarza naukowego Komitetu.
6. Ustalenie składu Komisji ds. Współpracy Komitetu z IUCN.
7. Wybór członków Prezydium Komitetu.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 • 15 grudnia – wystosowanie apelu do Prezydenta RP w sprawie ogłoszenia Roku Ochrony Przyrody Ojczystej (2012/2013) <PDF>

  2012

Styczeń

 • 4 stycznia – skierowanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie apelu w sprawie poszerzenia obszaru ochrony azalii pontyjskiej na stanowisku w Kołaczni. <PDF>

 • Ukazał się drugi numer (2/2011) Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody, którego tematem przewodnim jest GMO.

Luty

 • 8 lutego Członkowie Komitetu, w osobach: prof. dr hab. Zbigniewa Mirka (Przewodniczącego) i prof. dr hab. Ludwika Tomiałojcia (Członka Prezydium) uczestniczyli w dyskusji pt. "Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?" zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP prof. dr hab. Zbigniew Mirek wygłosił krótkie omówienie stanowiska Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie problematyki GMO. Ważnym uzupełnieniem w/w stanowiska był także specjalny, monograficzny numer Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody PAN (2/2011), poświęcony GMO – został on wręczony uczestnikom spotkania.

 • 15 lutego

  a)     skierowanie do Ministra Środowiska oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z odpisem do Przewodniczącego Komitetu do Spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce) apelu w sprawie umieszczenia Doliny Kościeliskiej w Tatrach na liście Światowego Dziedzictwa (Kulturowego i Przyrodniczego) w ramach wpisu polsko-słowackiego „Doliny Mezozoiczne Karpat Zachodnich”;

  b)     skierowanie do Ministra Środowiska apelu w sprawie prywatyzacji kolejki na Kasprowy Wierch;

  c)  skierowanie do Ministra Środowiska, Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska oraz do Dyrektorów i Przewodniczących Rad Naukowych parków narodowych apelu w sprawie zagrożeń, jakie niesie dla ochrony bioróżnorodności ograniczanie ochrony ścisłej i zastępowanie jej ochroną częściową w kontekście tworzenia planów ochrony parków narodowych.

Marzec

 • 7 marca – uczestnictwo Przewodniczącego KOP PAN, prof. dr hab. Zbigniewa Mirka w zebraniu plenarnym Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dotyczącego spraw komitetów.

Maj

 • 8 maja – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki).

Program spotkania:

 1. Wręczenie powołań członkom Komitetu wybranym na bieżącą kadencję w ogólnopolskich wyborach (a nieobecnym na pierwszym posiedzeniu KOP PAN) oraz członkom-specjalistom wybranym na pierwszym posiedzeniu.
 2. Sprawy wydawnicze KOP PAN.
 3. Informacje aktualne na temat GMO.
 4. Problem Puszczy Białowieskiej – rozszerzenie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa.
 5. Nowa lista gatunków inwazyjnych.
 6. Sprawy Roku i Kongresu Ochrony Przyrody Ojczystej.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 • 17-19 maja – uczestnictwo Przewodniczącego KOP PAN, prof. dr hab. Zbigniewa Mirka w konferencji pt.: „Upowszechnianie osiągnięć naukowych placówek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN” (17–19 maja 2012, Dom Pracy Twórczej PAN w Wierzbie), połączonej z zebraniem plenarnym Wydziału II i Rady Kuratorów.

Czerwiec

 • 13–22 czerwca – uczestnictwo przedstawiciela KOP PAN dr Jerzego Kruszelnickiego w Szczycie Ziemi 2012 (Konferencja Narodów Zjednoczonych "Rio 20+"; Rio de Janeiro) poprzez wcześniejsze prace przygotowawcze oraz zgłoszenie projektu dotyczącego globalnej wizji ochrony przyrody.

Grudzień

 • 4 grudnia – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki).
Program spotkania:
 1. Sprawa wyborów do Komisji Wyborczej i Komisji ds. Nagród KOP PAN.
 2. Sprawy związane z wydawaniem i finansowaniem Biuletynu KOP PAN.
 3. Obchody Roku Ochrony Przyrody Ojczystej; planowana konferencja i jej tematyka; informacja o podjętej współpracy i innych działaniach.
 4. Informacje aktualne na temat GMO.
 5. Sprawy wniesione, bieżące i wolne wnioski.
 • 17–21 grudnia – wybory do Komisji Wyborczej i Komisji ds. Nagród KOP PAN.

  2013

Luty

 • 20 lutego – zaopiniowanie przez Komitet dwóch kandydatur na członków rzeczywistych PAN

Maj

 • Zaopiniowanie kandydata na osobę do sprawowania opieki merytorycznej nad realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym na obszarze Natura 2000.

Czerwiec

 • Wsparcie dla działań w sprawie związanej z prywatyzacją kolejki na Kasprowy Wierch.

Wrzesień

 • 27 września – Międzynarodowe Sympozjum pt. ''Znaczenie obiektów sakralnych w Ochronie Zwierząt'' [5th International Symposium – Sacral Architecture in Animal Protection – SAAP 2013] współorganizowana przez: Centrum Informacji Chiropterologicznej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Ministerstwo Środowiska, Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Kołaczyce, Gminę Korczyna, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli i Babiogórski Park Narodowy; miejsce konferencji: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Czarnorzeki k. Krosna.
Październik
 1. 24–25 października – konferencja pt. "Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych" organizowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, Komitet Ochrony Przyrody PAN oraz Państwową Radę Ochrony Przyrody – miejsce konferencji: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Nad konferencją Patronat sprawował Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber. Konferencja stanowiła kulminacyjny moment obchodów Roku Ochrony Przyrody Ojczystej, nad którym to Rokiem Honorowy Patronat sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. <zobacz>

 2. 29 października – przedstawienie uwag do "Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000".

Listopad

 1. Przekazanie na ręce właściwych przedstawicieli Władz Państwa, jednostek samorządowych i innych instytucji publicznych oraz Władz PAN poparcia uczestników konferencji "Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych" dla idei utworzenia parku narodowego Pogórza Karpackiego.
 2. 19 listopada – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Warszawa, Pałac Kultury i Nauki).

Program spotkania:
  1. Prof. dr hab. Romuald Olaczek: "O niespójności systemu ochrony przyrody w Polsce" – referat i dyskusja
  2. Omówienie ostatniej wspólnej konferencji, współorganizowanej przez KOP PAN, IOP PAN i PROP, na tle wydarzeń związanych z Rokiem Ochrony Przyrody Ojczystej
  3. Sprawy wydawnicze
  4. Bieżące sprawy organizacyjne, eksperckie, opiniodawcze i interwencyjne
  5. Sprawy wniesione, bieżące i wolne wnioski.
     3.  Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko dyrektora parku krajobrazowego.

  2014

Styczeń

 • Interwencja w sprawie związanej z ochroną przyrody rejonu Polany Jakuszyckiej.

 • Wsparcie dla działań w sprawie związanej z projektem utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.

Luty

 • Uwagi Komitetu Ochrony Przyrody PAN do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, 11.02.2014 <PDF>

Kwiecień

 • Ukazał się kolejny numer (3–4/2012–2013) Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody, którego tematem przewodnim są zagadnienia ochrony przyrody w polskich parkach narodowych.

Maj

 • 21 maja – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Terenowa Stacja Przyrodnicza Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Spale).

Program spotkania:

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Mirek – Słowo wstępne w związku z posiedzeniem KOP w Spale.
 2. Konferencja pt. "Ochrona przyrody w służbie człowieka" – referaty:
  • Prof. dr hab. Zbigniew Mirek – Ochrona przyrody w służbie człowieka – wprowadzenie.
  • Prof. dr hab. Romuald Olaczek – Ochrona przed, czy za człowiekiem?;
  • Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz – Nowe spojrzenie na ochronę grzybów;
  • Prof. dr hab. Janusz Hereźniak – Mocarze czasu – pomnikowe drzewa;
  • Prof. dr hab. Józef Kurowski, mgr Hieronim Andrzejewski, dr Marcin Kiedrzyński – Park krajobrazowy – stymulatorem badań?
  • Dyskusja;
  • Podsumowanie i zamknięcie spotkania konferencyjnego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski, prezentacja wydawnictw ośrodka łódzkiego.
 4. Sesja terenowa (Spała oraz rezerwat "Spała") z dyskusją terenową. Prowadzenie: prof. dr hab. R. Olaczek.

Czerwiec

 • 6 czerwca – stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia pozwalającego na wznowienie polowań na łosie w części województw Polski (adresat: Minister Środowiska) <PDF>

Lipiec

 • 31 lipca"Lasy ogólnonarodowym dobrem wspólnym" – stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Państwowej Rady Ochrony Przyrody w kontekście ostatniej nowelizacji ustawy o lasach (adresat: Minister Środowiska i Główny Konserwator Przyrody) <PDF>

 • ukazała się publikacja Komitetu Ochrony Przyrody PAN i Instytutu Botaniki PAN, pt. Actions for Wild Plants. Papers of the 6th Planta Europa Conference on the Conservation of Plants (Kraków, Poland, 23–27 May 2011) stanowiąca zbiór artykułów przygotowanych w oparciu o wystąpienia konferencyjne prezentowane podczas 6. konferencji Planta Europa (Kraków, 23–27 maja 2011 r.).

Listopad

 • Ukazała się publikacja Komitetu Ochrony Przyrody PAN pt. "Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych", stanowiąca pokłosie konferencji pod tym samym tytułem, współorganizowanej przez Komitet, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Państwową Radę Ochrony Przyrody (Kraków, 24–25.10.2013 r.) <PDF>

  2015

Luty

 • 11 lutego – wniosek Komitetu Ochrony Przyrody PAN o emisję serii znaczków pocztowych z portretami osób szczególnie zasłużonych dla ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego w Polsce (adresat: Minister Administracji i Cyfryzacji, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.) <PDF>

 • 23 lutego – poparcie dla Stanowiska Komitetu Automatyki i Robotyki PAN z dnia 12.12.2014 r. w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych.

Maj

 • 7 maja – skierowanie uwag Komitetu Ochrony Przyrody PAN do Władz Wydziału II PAN w sprawie projektu restrukturyzacji sieci komitetów PAN.
 • 25 maja – udział w głosowaniu przeprowadzanym przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, dotyczącym planowanej restrukturyzacji sieci komitetów.

Czerwiec

 • 8 czerwca – powołanie, na prośbę Wydziału II PAN, Komisji ds. Oceny Eksperckiej Krajowych Czasopism Naukowych. W skład Komisji weszli: prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz (Przewodniczący), prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński i prof. dr hab. Jan Holeksa.
 • 25 czerwca – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN).
Program spotkania:
  1. Aktualne problemy związane z badaniami, dokumentacją i ochroną bioróżnorodności – dyskusja, uzupełnienie katalogu współczesnych zagrożeń dla badań, dokumentacji i ochrony bioróżnorodności, podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej omawianego zagadnienia.
  2. Sprawy wniesione, bieżące i wolne wnioski.

Lipiec

 • 24 lipca – stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie zmian w sieci komitetów Wydziału II PAN (adresaci: Władze PAN).

Wrzesień

 • 23 września – opinia w sprawie projektu „Trybu wyboru członków i organów komitetu naukowego w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk” (adresaci: Władze PAN).
Październik
 • 13 października – rozpoczęcie procedury wyborczej do komitetu na kolejną kadencję.

Listopad

 • 24 listopada – posiedzenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN).
Program spotkania:
 • Prof. dr hab. R. Olaczek „Rola i zadania badań leśnych w ochronie przyrody”.
 • Podsumowanie działalności Komitetu w latach 2007–2014.
 • Stanowiska Komitetu dotyczące: (a) zagrożeń dla nauk środowiskowych, (b) ws. Puszczy Białowieskiej, (c) ws. Babiogórskiego Parku Narodowego.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 • 26 listopada
 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej (adresaci: Minister Środowiska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża) <PDF>.

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożeń dla nauk środowiskowych (adresaci: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Władze Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN) <PDF>.

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożeń inwestycyjnych w Babiogórskim Parku Narodowym i jego otoczeniu (adresaci: Minister Środowiska, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie) <PDF>.

Grudzień

 • 1 grudnia - zakończenie bieżącej kadencji Komitetu Ochrony Przyrody PAN; jest to jednocześnie zakończenie funkcjonowania Komitetu w dotychczasowej formie – w wyniku zmian w sieci komitetów Wydziału II PAN, od 2016 roku jego funkcje przejął Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej.

W 2015 roku przygotowano do druku kolejny zeszyt Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (5-6/2014-2015), który ukazał się już w 2016 r. <PDF>.

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;  tel. +48 12 424-17-01; e-mail: z.mirek[at]botany.pl; +48 12 424-17-69; a.nikel[at]botany.pl