Badania są realizowane w następujących grupach tematycznych:

 

Biosystematyka i chorologia krytycznych lub słabo poznanych gatunków roślin naczyniowych:

Rozmieszczenie, rewizja nomenklatoryczna i taksonomiczna wybranych kompleksów i przedstawicieli z rodzajów: Agrostis, Calamagrostis i Deyeuxia w Europie i Azji (B. Paszko)

Taksonomia i chorologia rodzajów Agrimonia i Leucoium (M. Zarzyka-Ryszka)

Rodzina Trapaceae w trzeciorzędzie Eurazji (J.J. Wójcicki)

Taksonomia i chorologia krytycznych, rzadkich lub słabo poznanych grup roślin naczyniowych Polski: Anthoxantum, Vaccinium gr. uliginosum, Sorbus (Z. Mirek, A. Nikel); Ranunculus (Batrachium) baudotii (Godr.) Bosch, Campanula cervicaria L., Eleocharis carniolica W. D. J. Koch (W. Paul); Elymus pycnanthus, E. farctus, E. elongatus (M. Szczepaniak)

 

Filogeografia roślin w Eurazji:

Badania filogeograficzne Melica uniflora Retz. (M. Szczepaniak)

Ekogeograficzna i filogeograficzna analiza zjawiska mylonitowego we florze roślin naczyniowych Tatr (Z. Mirek, A. Nikel)

Filogeografia kserotermicznych gatunków z rodzaju Campanula w Europie Środkowej: pokrewieństwo taksonomiczne, podobieństwo ekologiczne a analogie historii kształtowania się zasięgu (W. Paul)

Chorologia, struktura genetyczna i filogeografia Viola uliginosa Bess. (W. Paul)

Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski – wzorce przestrzenne, uwarunkowania środowiskowe i filogeografia wybranych gatunków (Z. Mirek, A. Nikel)

 

Flora Polski – rośliny naczyniowe (Nowa seria z ikonografią Flory Polski)

(Z. Mirek, L. Musiał, A. Nikel, B. Paszko, W. Paul, M. Szczepaniak, J. Urbanik, J.J. Wójcicki, M. Zarzyka-Ryszka)

 

Inne

Atlas rozmieszczenia, wzorce przestrzenne i analiza fitogeograficzna flory roślin naczyniowych Tatr (Z. Mirek, A. Nikel)

Opracowania regionalne rodzaju Calamagrostis (łącznie z Deyeuxia) do Flora of Pan-Himalayas, Agrostis i Calamagrostis do Flora of Nepal (B. Paszko)

Krytyczna lista gatunków z rodzajów Agrostis i Calamagrostis dla Indii (B. Paszko)

Analiza zmienności i struktury genetycznej gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych w Polsce w kontekście ochrony ich różnorodności genowej (Elymus farctus, Gladiolus palustris, G. imbricatus) (M. Szczepaniak)