PROFIL BADAŃ:

Badania prowadzone w Zakładzie Paleobotaniki obejmują historię rozwoju flory i przemiany szaty roślinnej w oparciu o metodę analizy pyłkowej oraz analizy szczątków makroskopowych roślin, głównie kopalnych owoców, nasion, kwiatów, szyszek i liści.

W Zakładzie prowadzone są badania materiałów z mezozoicznych (triasowych i jurajskich), trzeciorzędowych (głównie neogeńskich) i czwartorzędowych (plejstoceńskich i holoceńskich) stanowisk w Polsce i na świecie. Intensywnie rozwijane są również badania szczątków roślin ze stanowisk archeologicznych, oznaczane są drewna i węgle drzewne ze stanowisk plejstoceńskich i holoceńskich oraz prowadzone są badania melisopalinologiczne miodów. Badania palinologiczne obejmują zarówno analizę sporomorf (ziaren pyłku i zarodników) jak i palinomorf niepyłkowych, głównie mikroszczątków glonów i grzybów nalistnych.

Zakład gromadzi i opracowuje zbiory paleobotaniczne, liczące ponad 66 tysięcy okazów. Posiada również bogate kolekcje porównawcze współczesnych ziaren pyłku i zarodników, epiderm liści roślin współczesnych i kopalnych, współczesnych drewien oraz roślin torfotwórczych i torfu a także owoców i nasion. Zakład jest największym w kraju ośrodkiem badań paleobotanicznych i jednym z nielicznych tego typu w Europie.

Prowadzi specjalistyczną działalność szkoleniową na różnych poziomach nauczania.

AKTUALNA TEMATYKA BADAWCZA;

 • Badania makroskopowych szczątków roślin z triasowych i jurajskich stanowisk w Polsce. M. Barbacka-Bóka
 • Bioróżnorodność flor triasowo-jurajskich na terenie Polski w zależności od warunków klimatyczno-środowiskowych na podstawie analizy palinologicznej. J. Ziaja
 • Flory liściowe trzeciorzędowej serii węglowej Bełchatowa. G. Worobiec
 • Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. G. Worobiec
 • Kopalne grzyby nalistne z trzeciorzędu Węgier. G. Worobiec
 • Analiza palinologiczna osadów neogeńskich, m. in. z wiercenia Mizerna Nowa oraz osadów wypełniających leje krasowe w okolicach Opola i na stanowisku Gray Fossil Site w Stanach Zjednoczonych. E. Worobiec
 • Taksonomia kopalnych sporomorf neogenu Polski. E. Worobiec
 • Kopalne mikroszczątki zielenic z kenozoiku środkowej Europy. E. Worobiec, A. Wacnik
 • Historia roślinności i odtwarzanie zmian klimatycznych w czwartorzędzie na podstawie badań palinologicznych i makroskopowej flory kopalnej ze Staruni (Ukraina, Karpaty Wschodnie). R. Stachowicz-Rybka
 • Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski. R. Stachowicz-Rybka
 • Historia roślin uprawnych i użytkowych na podstawie badań archeobotanicznych. A. Mueller-Bieniek
 • Badania paleobotaniczne średniowiecznego Krakowa. A. Mueller-Bieniek, A. Wacnik
 • Archeobotaniczne badania neolitu. A. Mueller-Bieniek
 • Badania palinologiczne holoceńskich przemian szaty roślinnej Kujaw i rejonu Krakowa. D. Nalepka
 • Program POLPAL 2004. D. Nalepka
 • Przemiany środowiska naturalnego pod wpływem kultur pradziejowych na Pojezierzu Gostynińskim. A. Wacnik
 • Późny glacjał i młodszy holocen w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Historia roślinności, przedrolnicze i wczesnorolnicze przemiany środowiska. A. Wacnik, R. Stachowicz-Rybka
 • Neogeńska flora liściowa z Sośnicy koło Wrocławia. G. Worobiec, E. Zastawniak-Birkenmajer
 • Odtwarzanie historii roślinności na podstawie badań palinologicznych na stanowisku Koźmin. K. Korzeń, D. Nalepka
 • Rekonstrukcja przemian zbiorowisk leśnych na podstawie badań antrakologicznych późnoplejstoceńskich i holoceńskich stanowisk archeologicznych i naturalnych z terenu Polski. M. Moskal-del Hoyo

Słowa kluczowe:

analiza pyłkowa, analiza karpologiczna, analiza kutykularna, archeobotanika, antrakologia, makroflory i mikroflory kopalne, palinomorfy niepyłkowe, historia roślinności, paleośrodowisko, paleoklimat, paleoekologia, holocen, plejstocen, neogen, paleogen, mezozoik