1) Biologia i ekologia roślin zasiedlających tereny metalonośne

Badania z zakresu genetyki ekologicznej i biologii ewolucyjnej skupiają się na zagadnieniu czasowej i przestrzennej adaptacji roślin do wysokich zawartości metali ciężkich w glebie. Bieżące projekty mają na celu zgłębianie wiedzy na temat struktury genetycznej, filogeografii oraz ewolucji procesów tolerancji i akumulacji metali ciężkich u pseudometalofitów, na przykładzie Arabidopsis halleri i Biscutella laevigata. Dodatkowo, badania nad Biscutella laevigata poszerzane są o mikrolokalizację metali na poziomie tkankowym, z użyciem cytochemicznych technik. Całość ma na celu lepsze zrozumienie fizjologii mechanizmów biorących udział w detoksykacji metali.

2) Ekologia obszarów zdegradowanych

Realizowane projekty dotyczą biodostępności i toksyczności metali ciężkich, przebiegu i tempa sukcesji pierwotnej, wspomagania procesów tworzenia się trwałej pokrywy roślinnej, interakcji pomiędzy roślinami a ekosystemem glebowym w warunkach stresu antropogenicznego oraz gospodarki mineralnej sosny (na nieużytkach zalesionych). Badaniami objęte zostały tereny pogórnicze – miejsca współczesnej i historycznej eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych charakteryzujące się wysoką zawartością metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, Tl) w glebie, a także niedoborem substancji pokarmowych i wody. Na terenach pogórniczych prowadzona jest też inwentaryzja i waloryzacja przyrodnicza nakierunkowana na identyfikację miejsc występowania rzadkich gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych, zwłaszcza muraw galmanowych.

3) Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Badania stanu powietrza w Polsce prowadzone są obecnie w ramach europejskiego programu UNECE ICP Vegetation i mają charakter badań bioindykacyjnych. W oparciu o zawartość metali ciężkich mchach Pleurozium schreberi wykonywane są co 5 lat (od 1990 roku) mapy skażenia powietrza dla całego kraju.

4) Struktura i dynamika fitocenoz leśnych

Badania leśne koncentrują się na dynamice i strukturze drzewostanów, a także roli martwego drewna w lasach karpackich, i to zarówno w naturalnych drzewostanach jak i zmienionych poprzez gospodarkę człowieka. Najwięcej uwagi poświęca się świerczynom górnoreglowym w Tatrach i na Babiej Górze. Badania mają na celu odtworzenie dynamiki świerczyn górnoreglowych, poznanie tempa rozkładu martwego drewna oraz poznanie relacji między odnawianiem się świerka a martwym drewnem i dynamiką luk drzewostanowych. Prowadzone są również badania nad strategią kolonizacji luk drzewostanowych przez pionierską jarzębinę (Sorbus aucuparia). Ich celem jest poznanie relacji czasowo-przestrzennych między odnowieniem jarzębiny a strukturą i dynamiką boru górnoreglowego.

5) Interakcje roślina-zwierzę

Realizowane projekty dotyczą dwóch zagadnień: zjadania nasion przez owady i rozsiewania nasion przez zwierzęta. W pierwszym przypadku badania, prowadzone w reglu górnym Babiej Góry, mają na celu poznanie wzajemnych relacji pomiędzy indywidualnym wzorcem owocowania jarzębin a stopniem uszkadzania ich nasion przez larwy Argyresthia conjugella. W drugim przypadku badana jest rola ssaków drapieżnych (borsuk, lis, kuna) w endozoochorycznym rozsiewaniu nasion owoców mięsistych na terenie Puszczy Kampinoskiej.

Szczegółowe informacje o działalności Zakładu znajdują się na jego stronie http://www.botany.pl/ekologia/