BADANIA STATUTOWE:

Dynamika roślinności runa w związku z rozpadem drzewostanu w górnoreglowym borze świerkowym na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Jan Holeksa (2011-2013).

Interakcja między obfitością owocowania jarzębiny Sorbus aucuparia a dynamiką populacji Argyrestia conjugella w karpackim borze górnoreglowym. Magdalena Żywiec (2012-2014).

Transport i lokalizacja metali ciężkich w organach i tkankach hiperakumulujących roślin – strategie adaptacji do siedlisk metalonośnych. Alicja Kostecka (2013-2015).

Identyfikacja czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na rozmieszczenie gatunków roślin – zastosowanie analizy geostatystycznej i gradientowej. Paweł Kapusta (2008-2015).

Kształtowanie bogactwa gatunkowego roślin oraz procesów glebowych przez ssaki drapieżne w wyniku generowanych zaburzeń i endozoochorii w obrębie ich norowisk. Przemek Kurek (2013-2015).

Wpływ właściwości fizykochemicznych gleby oraz roślinności na stan mikrobiologiczny gleby w terenach przekształconych w wyniku przemysłowej i rolniczej działalności człowieka. Anna Stefanowicz (2011-2014).

Obciążenie środowiska polskich parków narodowych i innych wybranych obszarów metalami ciężkimi – badania z wykorzystaniem mchów jako wskaźników. Barbara Godzik (2012-2014).