Tematyka badań  (patrz też: Aktualna tematyka badawcza)

Taksonomia i fizjografia

Taksonomiczne i fizjograficzne badania wybranych grup systematycznych glonów, ze szczególnym uwzględnieniem Euglenophyceae i Vaucheria (Xanthophyceae). Studia porównawcze euglenin Europy (Słowacja, Czechy, Francja, Anglia) i innych kontynentów; badania taksonomiczne flory euglenin Wielkiej Brytanii, Słowacji. Taksonomia i biogeografia euglenin z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; badanie morfologiczno-porównawcze euglenin, ze szczególnym uwzględnieniem ultrastruktur domków rodzaju Trachelomonas i Strobomonas (K. Wołowski).

Tematyka badawcza dotyczy taksonomii, ekologii i biogeografii złotowiciowców (Chrysophyceae i Synurophyceae) i ich form przetrwalnikowych zwanych stomatocystami. Badania nad taksonomią, ekologią, biogeografią i morfologicznym zróżnicowaniem stomatocyst prowadzone są głównie w Europie (Polska, Słowacja) oraz Afryce (Benin, Egipt, Ghana, Kamerun, Togo) (J. Piątek).

Flora słodkowodna Polski i Flora Polski

Opracowywane są Euglenophyceae do Flory Polski (K. Wołowski)

Badania taksonomiczne i środowiskowe nad eugleninami Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (K. Wołowski)

Glony ginącego torfowiska w Modlniczce koło Krakowa (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) (J. Piątek)

Stomatocysty złotowiciowców Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wyżyny Lubelskiej i solnisk w okolicy Buska (J. Piątek)

Zmienność morfotypowa i genotypowa zielenic z rodzaju Pediastrum (J. Lenarczyk)

Taksonomia i biogeografia zielenic (Chlorococcales, Desmidiales) w zbiornikach górskich (J. Lenarczyk)

Glony siedlisk ekstremalnych (K. Wołowski, M. Łukaszek)

Kryptofity (Cryptophceae) Polski – taksonomia i ekologia (M. Łukaszek, K. Wołowski)

Glony kopalne

Badania szczątków okrzemek z dewońskich marmurów z Przeworna (J. Siemińska)

Zielenice (Chlorococcales) w materiałach kopalnych (J. Lenarczyk)

Zbiory

Opracowywanie i gromadzenie podstawowej dokumentacji fizjograficznej dla flory Polski: bibliografia, indeks łacińskich nazw taksonów gatunków. 

Gromadzenie i uzupełnianie danych Ikonoteki Glonów

Gromadzenie mokrych i suchych oraz preparatów trwałych.

Gromadzenie kultur glonów

Długoterminowa działalność badawcza

Bibliografia Fykologiczna Polski
Kartoteka stanowisk taksonów glonów podawanych z Polski
Indeks łacińskich nazw taksonów glonów odnotowanych w Polsce
Ikonoteka glonów
Flora Słodkowodna Polski
Flora Polski
Taksony nowe dla nauki opisane przez pracowników Zakładu Fykologii IB PAN
Kolekcja Kultur Glonów Polski

Zakład Fykologii dysponuje odpowiednią ilością pomieszczeń.  Dobrze wyposażony jest w mikroskopy i komputery. Zakład dysponuje również unikalnym zbiorem rycin glonów (ikonoteką) służącym zarówno polskim, jak i zagranicznym specjalistom. 


Aktualna tematyka badawcza

Badania flory euglenin Europy (Polski,  Słowacji, Ukrainy, Anglii), Azji (Tajlandia), Afryki (Kamerun). K. Wołowski

Badania cytomorfologiczne wybranych taksonów glonów z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej. K. Wołowski

Pułapki roślin mięsożernych jako mikrosiedliska glonów Polski i USA. K. Wołowski, M. Łukaszek

Glony siedlisk ekstremalnych. K. Wołowski, M. Łukaszek

Taksonomia, ekologia i biogeografia złotowiciowców (Chrysophyceae i Synurophyceae) i ich form przetrwalnikowych zwanych stomatocystami. J. Piątek

Badania nad morfologicznym zróżnicowaniem stomatocyst z terenów Europy (Polska, Słowacja) oraz Afryki (Benin, Egipt, Kamerun, Togo). J. Piątek

Zmienność morfotypowa i genotypowa zielenic z rodzaju Pediastrum. J. Lenarczyk

Taksonomia i biogeografia zielenic (Chlorococcales, Desmidiales) w zbiornikach górskich. J. Lenarczyk

Zielenice (Chlorococcales) w materiałach kopalnych. J. Lenarczyk

Kryptofity (Cryptophyceae) Polski - taksonomia i ekologia. M. Łukaszek, K. Wołowski