W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES - KRAKÓW

frag p act

 

Fragmenta Floristica et

Geobotanica Polonica

ISSN: 2449-8890 (wersja elektroniczna)
ISSN: 1640-629X (wersja drukowana)

 Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019): 20 pkt. 

 Wersją pierwotną czasopisma Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica jest wersja elektroniczna

 

The DATABASE of the
available articles of all of the journals

 

Home Table of
Contents
Editorial &
Advisory B.
Instruction
to Authors
Reviewing
procedure
Subscription
information

 

Zasady recenzowania  stosowane przez
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
:

 

 • Redakcja zapewnia druk dostarczonych artykułów naukowych, pod warunkiem, że zostały przygotowane w zgodności z zaleceniami zamieszczonymi w Przewodniku dla Autorów. Manuskrypty nieprzygotowane zgodnie z formalnymi wymogami redakcyjnymi będą zwracane Autorom bez poddawania ich ocenie merytorycznej.
 • Artykuły oceniane są pod względem merytorycznym przez Redaktora tematycznego i co najmniej dwóch niezależnych, anonimowych Recenzentów, afiliowanych w instytucjach innych niż instytucja Autora (-ów) publikacji.
 • Recenzje są jednostronne anonimowe (single blind review). Pomiędzy Autorami i Recenzentami nie może występować konflikt interesów.
 • Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie informacji, do których uzyskali dostęp (wskazówki dla Recenzentów).
 • Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej w oparciu o formularz recenzji zawierający kryteria kwalifikacji lub odrzucenia artykułu (formularz recenzji). Redakcja zapewnia Autorom szczegółowe zapoznanie się z uwagami Recenzentów.
 • Recenzja zakończona jest jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu artykułu do publikacji bądź jego odrzuceniu.
 • W przypadku rozbieżnych recenzji lub kwalifikacji powoływani są dodatkowi Recenzenci.
 • Autorzy są zobowiązani do dokonania niezbędnych poprawek wskazanych przez Recenzentów. Autorzy powinni pisemnie, merytorycznie ustosunkować się do uwag Recenzenta (-ów).
 • Po otrzymaniu poprawionych manuskryptów, Redaktorzy tematyczni oceniają, czy wszystkie uwagi Recenzentów zostały uwzględnione przy poprawianiu tekstu. W przypadku stwierdzenia braków, manuskrypt jest odsyłany z prośbą o uzupełnienie.
 • W razie konieczności wykonania przez Autorów istotnych poprawek merytorycznych i znaczącego przeredagowania tekstu, dopuszcza się możliwość wykonania ponownej recenzji. W przypadku recenzji negatywnych praca zostaje odrzucona.
 • Redakcja na podstawie recenzji podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do publikacji, konieczności naniesienia poprawek, zmian lub uzupełnień, względnie odrzuceniu zgłoszonego artykułu, o czym zostają poinformowani Autorzy.
 • Manuskrypty są edytowane pod kątem jak najlepszego ich odbioru przez czytelników, dlatego zastrzega się możliwość korekty redakcyjnej tekstu. Końcowa, przeredagowana wersja manuskryptu, przed jego opublikowaniem, jest przekazywana Autorowi korespondencyjnemu do akceptacji.
 • Czasopismo nie ujawnia nazwisk Recenzentów artykułów opublikowanych w poszczególnych zeszytach. Zbiorcza lista Recenzentów zamieszczana jest na stronie internetowej oraz w drugim zeszycie Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica z danego roku.

 

Lista Recenzentów

2018
Renata Afranowicz-Cieślak
(Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Beata Babczyńska-Sendek
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Łukasz Banasiak
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Beata Barabasz-Krasny
(Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska
(Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”, Gdynia)
Anna Bomanowska
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Zbigniew Celka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Elżbieta Cieślak
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marek Ciosek
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Anna Cwener
(Ogród Botaniczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Zygmunt Dajdok
(Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Władysław Danielewicz
(Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Denise F. Dostatny
(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Zbigniew Dzwonko
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Barbara Fojcik
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Ludwik Frey
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Maciej Gąbka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Piotr Górski
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Bogdan Jackowiak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Paweł Kalinowski
(Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty)
Dariusz Kamiński
(Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Marcin Kiedrzyński
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Henryk Klama
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Stanisław Kłosowski
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Dominik Kopeć
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Maria Kossowska
(Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Maciej Kozak
(Kraków)
Łukasz Kozub
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Beata Krzewicka
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Martin Kukwa
(Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Paweł Kwiatkowski
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Magdalena Lazarus
(Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Stefania Loster
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Grażyna Łaska
(Politechnika Białostocka, Białystok)
Andrzej Łysko
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Paweł Marciniuk
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Jan Marek Matuszkiewicz
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Józef Mitka
(Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
Artur Obidziński
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)
Anna Otręba
(Kampinoski Park Narodowy, Izabelin)
Monika Podgórska
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Jarosław Proćków
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Michał Ronikier
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Lucjan Rutkowski
(Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Joanna Sender
(Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
Alina Stachurska-Swakoń
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Adam Stebel
(Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec)
Barbara Sudnik-Wójcikowska
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Ewa Szczęśniak
(Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Krystyna Towpasz
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dan Wołkowycki
(Politechnika Białostocka, Białystok)
Roman Zielony
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)


2017

Leszek Bernacki (Bielsko-Biała)
Urszula Bielczyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Jan Bodziarczyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Anna Bomanowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Krystyna Boratyńska (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)
Lubomira Burchardt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Rafał Chmara (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Elżbieta Cieślak (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marek Ciosek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Anna Cwener (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Bożenna Czarnecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Anna Filbrandt-Czaja (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Ewa Fudali (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Halina Galera (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Renata Gamrat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Stefan Gawroński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Krystyna Milecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Izabela Gerold-Śmietańska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Dariusz Kamiński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Marcin Kiedrzyński (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Henryk Klama (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Stanisław Kłosowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Joanna Korzeniak (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Wojciech Kowalski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Maciej Kozak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Joanna Lenarczyk (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
Stefania Loster (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Józef Mitka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Piotr Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Teresa Noga (Uniwersytet Rzeszowski)
Teresa Nowak (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Wojciech Paul (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Jolanta Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marcin Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Renata Piwowarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Jarosław Proćków (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Jacek Rajchel (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
Halina Ratyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Dorota Richter (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Adam Rostański (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Lucjan Rutkowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Alina Stachurska-Swakoń (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Monika Staniaszek-Kik (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Małgorzata Stasińska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
Ewa Szczęśniak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Krystyna Towpasz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Mateusz Troll (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Alina Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Krystyna Wasylikowa (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Elżbieta Weryszko-Chmielewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin)
Agata Wojtal (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Dan Wołkowycki (Politechnika Białostocka, Białystok)
Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Beata Woziwoda (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Załuski (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz)
Jerzy Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Joanna Żelazna-Wieczorek (Uniwersytet Łódzki, Łódź)


2016

Wacław Bartoszek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Leszek Bernacki
(Bielsko-Biała)
Urszula Bielczyk
(Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska
(Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Julian Chmiel
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Anna Cwener
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Zygmunt Dajdok
(Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Ludwik Frey
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Piotr Górski
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Bogdan Jackowiak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Janina Jakubowska-Gabara
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Ryszard Kamiński
(Uniwersytet Wrocławski, Ogród Botaniczny, Wrocław)
Anna Koczur
(Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Kinga Kostrakiewicz-Gierałt
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jerzy Kruszelnicki
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Anna Kryszak
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Leszek Kucharski
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Paweł Kwiatkowski
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Łukasz Łuczaj
(Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Beata Messyasz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dorota Michalska-Hejduk
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Piotr Mleczko
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Wojciech Paul
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Mariusz Pełechaty
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Monika Podgórska
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Adam Rostański
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Anna Rusińska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Krzysztof Spałek
(Uniwersytet Opolski, Opole)
Alina Stachurska-Swakoń
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Barbara Sudnik-Wójcikowska
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Zbigniew Szeląg
(Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Barbara Tokarska-Guzik
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Andrzej Urbisz
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Agnieszka Wacnik
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Hanna Wójciak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Bogdan Zemanek
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Robert Zubel
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Jan Żarnowiec
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Ludwik Żołnierz
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)

Published and distributed by:
W. Szafer Institute of Botany - Polish Academy of Sciences
Lubicz 46, 31-512 KRAKÓW, tel. +48 12 4241 731; fax: +12 4241 731; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.