Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

•    doktor nauk biologicznych w zakresie biologii
•    doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii

 Podstawa prawna: Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni (Monitor Polski z 2010 r. nr 46, poz. 643 - załącznik - część B, poz. 12)