Badania i wyniki

AriaDNA: Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information

Finansowanie
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program POWROTY; w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014–2020), Działanie 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R"
Numer
POWROTY/2016-1/1
Okres
2016–2018
Kierownik
Dr Alicja Babst-Kostecka

Streszczenie

Fitoremediacja to zrównoważony sposób łagodzenia szkód społecznych i środowiskowych wynikających z zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Niestety, niewielka wiedza na temat adaptacji roślin do nadmiaru metali w glebie ogranicza wydajność i szerokie zastosowanie tej techniki. W ramach niniejszego, interdyscyplinarnego projektu zostaną zbadane genetyczne podstawy i fizjologiczne mechanizmy akumulacji cynku w gatunku modelowym – Arabidopsis halleri. Zidentyfikowane zostaną geny zaangażowane w homeostazę metali, a także określony zostanie ich wpływ na pobieranie i alokację metali w roślinach z siedlisk zanieczyszczonych i naturalnych. Zidentyfikowane geny będzie można w przyszłości i) wprowadzać do roślin uprawnych o dużej biomasie, aby zwiększyć akumulację metali i wspierać fitoremediację, lub ii) blokować, aby zwiększyć produktywność rolnictwa i jakość żywności.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Trzytygodniowe sadzonki A. halleri bezpośrednio przed posadzeniem w glebie metalonośnej.
Foto: B. Łopata.