Wiadomości

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

So, 2 Paź 2021

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.

Termin składania ofert: 2 września 2021, godz. 10:00

BIP

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszą ofertę dla obu części zamówienia została uznana oferta nr 1 Wykonawcy: Firma Handlowa PRIMA, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków z cenami ofertowymi:

  • dla Części I – środki czystości: 9 613,73 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 73/100);
  • dla Części II – ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne, papiery toaletowe: 12 291,40 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100).

Do pobrania: