Konkurs na stypendium doktoranckie

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem na stypendium doktoranckie w ramach projektu "Czy liniowe struktury modyfikują dyspersję zapylaczy w krajobrazie rolniczym?". Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: CZYTAJ DALEJ …

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną do dr hab. Dawida Moronia (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 10 lutego 2021 r. Rozmowa z kandydatami odbędzie się 16 lutego 2021 r. w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (Sławkowska 17, 31-016 Kraków).


Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2020/2021 z limitem przyjęć 8 osób i następującą listą ramowych tematów badań:

 

Temat numer 1

Ewolucyjne znaczenie współczesnej hybrydyzacji u Oenothera biennis s.l. CZYTAJ DALEJ ... 

Evolutionary significance of contemporary hybridization in Oenothera biennis s.l. READ MORE...

 

Temat numer 2

Relacje symbiotyczne w holobioncie porostowym i ich rola w ewolucji różnorodności biologicznej  grzybów naporostowych w tropikalnych lasach górskich CZYTAJ DALEJ...

Symbiotic interactions in the lichen holobiont and their role in the evolution of biodiversity of lichenicolous fungi in tropical mountain forests READ MORE...

 

Temat numer 3

Fizjologiczne podłoże zaburzeń mrozoodporności rzepaku ozimego w wyniku procesów deaklimacyjnych – rola brasinosteroidów CZYTAJ DALEJ...

Physiological basis of the disturbances in frost tolerance of winter oilseed rape as a result of deaclimation processes – role of brassinosteroids READ MORE...

 

Temat numer 4

Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu CZYTAJ DALEJ...

Intracellular carbon dioxide and redox state of plastoquinone pool as regulators of ethylene biosynthesis pathway READ MORE...

 

Temat numer 5

Ocena wpływu innowacyjnych wysokobiałkowych pasz nie-GMO pochodzenia krajowego na strawność składników pokarmowych, wskaźniki produkcyjne i status zdrowotny świń CZYTAJ DALEJ...

Evaluation of the impact of innovative high-protein non-GMO domestic feed on nutrient digestibility, production indicators and the health status of pigs READ MORE...

 

Temat numer 6

Wpływ powiązań biocenotycznych na aktywną ochronę najad: zagrożony głowacz białopłetwy (Cottus gobio Linnaeus, 1758) jako żywiciel pośredni zagrożonej skójki gruboskorupowej (Unio crassus Philipsson, 1788) CZYTAJ DALEJ...

On the influence of biocenotic relationships on active conservation of naiads: threatened Cottus gobio as host for threatened Unio crassus READ MORE...

 

Temat numer 7

Wykorzystanie ptaków i owadów jako wskaźników roli pnączy w zachowaniu bioróżnorodności siedlisk nadrzewnych CZYTAJ DALEJ...

The use of birds and insects as indicators of the role of lianas in preserving the biodiversity of arboreal habitats READ MORE...


Temat numer 8

Rola schronień podziemnych w cyklu życiowym heterotermicznych ssaków roślinożernych na przykładzie popielicy szarej (Glis glis L.). CZYTAJ DALEJ...

The role of underground shelters in the life cycle of heterotermic herbivorous mammals on the example of the edible dormouse (Glis glis L.). READ MORE...

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych CZYTAJ DALEJ…

Rules for admissions to the Doctorat School of natural and Agricultural Sciences READ MORE...

Kwestionariusz osobowy POBIERZ ...

Informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych CZYTAJ DALEJ...

 

Dokumenty należy przesłać na adres Sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych (ul. Lubicz 46, 31 – 512 Kraków, z dopiskiem Sekretariat Szkoły Doktorskiej). Skany dokumentów należy przesłać również mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 września 2020 r. 

 

Rekrutacja odbędzie się w połowie września. Informacja o dokładnym terminie oraz formie rekrutacji (bezpośrednio w siedzibie Szkoły doktorskiej lub on-line) pojawi się w pierwszych dnia września.

 

Zarządzenie Dyrektora IB PAN w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w roku akademickim 2020/2021

CZYTAJ DALEJ...

 

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych zapewnia doktorantom, w tym cudzoziemcom – miesięczne stypendium doktoranckie w wysokości nie mniejszej niż:

- 2372,00 zł - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;

- 3654,00 zł - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, poza w/w stypendium, nie zapewnia doktorantom, w tym cudzoziemcom, żadnych świadczeń bytowych, takich jak zakwaterowanie bądź wyżywienie.

 

The Doctoral School of Natural and Agricultural Sciences provides doctoral students, including foreigners, with a monthly doctoral scholarship in the amount of not less than:

- PLN 2,372.00 - up to the month in which the mid-term evaluation was carried out;

- PLN 3,654.00 - after the month in which the mid-term evaluation was carried out.

The Doctoral School of Natural and Agricultural Sciences, apart from the abovementioned scholarship, does not provide doctoral students, including foreigners, with any living services, such as accommodation or alimentation.