WAŻNE DOKUMENTY (Regulaminy, plany i programy studiów, harmonogramy zajęć, sylabusy)

OGŁOSZENIA (komunikaty, aktualności, wydarzenia)

DOKUMENTY DO POBRANIA (sprawozdanie semestralne, podania do kierownika studiów, wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej)

PRZYDATNE STRONY

AKTY PRAWNE regulujące kształcenie na studiach doktoranckich

SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE (Regulamin Samorządu, skład)

 


 • WAŻNE DOKUMENTY/ IMPORTANT DOCUMENTS:

1. Regulamin studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik do uchwały Rady Naukowej IB PAN nr 18/29.06.2020)

Regulations of doctoral studies - DOWNLOAD HERE ...

 

2. Plan i program studiów doktoranckich prowadzonych w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naukowej IB PAN nr 20/13.03.2018) 

Study programme - DOWNLOAD HERE ...

 

3. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich (załącznik do Uchwał Rad Naukowych: IB PAN nr 20/19.06.2015 i ISEZ PAN nr 24/4/2015)

 

4. Regulamin egzaminów

 

5. Efekty kształcenia po ukończeniu studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej IB PAN nr 18/19.06.2015)

 

6. Zarządzenie wprowadzenia regulaminu stypendiów doktoranckich [pdf]
    Zarządzenie ogłoszające konkurs na stypendia doktoranckie [pdf]
    Zarządzenie o powołaniu Komisji do konkursu na stypendia doktoranckie [pdf]
    Ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie [pdf]
    Wniosek o stypendium doktoranckie 2019/2020 [docx]

Regulations on the award of fellowships - DOWNLOAD HERE ... , APPLICATION for fellowships DOWNLOAD HERE ...

 

7. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN

Scholarship for the best doctoral students - DOWNLOAD HERE ... 

Table of achiewements - DOWNLOAD HERE ...

Criteria of awarding ranking points - DOWNLOAD HERE ...            

 

8. Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 CZYTAJ DALEJ ...

 Harmonogram zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 CZYTAJ DALEJ...

9. Sylabusy zajęć:

Sylabusy zajeć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

- Systematyka i Ewolucjonizm CZYTAJ DALEJ...

 

ANKIETA DOKTORANTA O PROWADZĄCYM


 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY, AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA:

 • Doktorantka Studium Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk Edyta Mazur uczestniczyła w programie Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2020 roku”. Wydarzenia odbyło się w dniach od 14 do 18 września w Serocku. Celem programu było przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli środowiska doktorantów ze szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Podczas szkoleń doktorantka zdobyła wiedzę z regulacji dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, regulacji okresu przejściowego, jak również nowych regulacji będących następstwami związanymi ze zmianami ustawowymi w związku z pandemią COVID-19. Tematyka szkoleń została tak dobrana, aby każdy uczestnik SMNS KRD po udziale w projekcie miał niezbędną wiedzę z zakresu prawa oraz posiadał umiejętności miękkie i kompetencje twarde, którymi podzieli się ze słuchaczami podczas spotkania informacyjnego.

 • DOKTORANT SDNP PAN WYBRANY DO KAPITUŁY DOKTORANCKIEJ PRODOK 2020

  Doktorant Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, Kamil Zieliński, został wybrany na roczną kadencję do Kapituły Doktoranckiej PRODOK 2020. Kamil, jako Członek Kapituły będzie się zajmował m.in. pracami nad  naborem, analizą i oceną formularzy konkursowych PRODOK, a także pomocą  w działaniach promocyjnych, marketingowych związanych z Galą PRODOK 2020. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z podjętej działalności.


 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W KONKURSIE NA STYPENDIA DOKTOARANCKIE W SDNP PAN W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020


Zarządzenie wprowadzenia regulaminu stypendiów doktoranckich [pdf]
Zarządzenie ogłoszające konkurs na stypendia doktoranckie [pdf]
Zarządzenie o powołaniu Komisji do konkursu na stypendia doktoranckie [pdf]
Ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie [pdf]]
Wniosek o stypendium doktoranckie 2019/2020 [docx]

 


 • DOKUMENTY DO POBRANIA

  - Podanie o przedłużenie POBIERZ...

  - Rezygnacja ze studiów - formularz POBIERZ... 

  Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej POBIERZ...,  Logotypy Instytutów POBIERZ...  ,
    First page of doctoral thesis DOWNLOAD...                                                                                                                     

      - Formularz sprawozdania POBIERZ..., Semester report DOWNLOAD HERE ...


 • PRZYDATNE STRONY:

Strumienie finansowania dla doktorantów

Krajowa Reprezentacja  Doktorantów

Polska Akademia Nauk

Rada Główna Instytutów Badawczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nauka Polska

Cordis Wspólnotowy serwis Informacyjny badań i rozwoju

Narodowe Centrum Nauki


 • AKTY PRAWNE:

Kształcenie na studiach doktoranckich regulują następujące akty prawne:

§ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

§ Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

§ Regulamin SDNP PAN 2018

§ Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

§ Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

§ Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 


 • SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE:

Celem działalności Samorządu Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów naszego Instytutu,  integracja środowiska doktorantów poprzez udział w różnego rodzaju inicjatywach, a także szerzenie wzajemnej pomocy w sprawach naukowych i nie tylko.

Pośredniczymy między doktorantami a Dyrekcją w sprawach dotyczących naszego funkcjonowania w Instytucie. Reprezentujemy doktorantów przed Dyrekcją Instytutu oraz podjęliśmy współpracę z doktorantami innych Instytutów. Przedstawiciele doktorantów każdego z Instytutów Polskiej Akademii Nauk tworzą Porozumienie Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk, a poza tym doktoranci naszego Studium wchodzą również  w skład Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich.

Uczestniczymy w corocznym Zjeździe Doktorantów, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące doktorantów.

Jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu popularyzację nauki, m.in. bierzemy udział w corocznym Festiwalu Nauki. Takie przedsięwzięcia dodatkowo sprzyjają integracji doktorantów.

SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE - KADENCJA NA ROK 2019/2020:

Przewodniczący Samorządu Doktorantów mgr Adriana Kaczmarczyk
Zastępca  mgr Agata Banach

Sekretarz Samorządu

mgr Edyta Mazur

Członek mgr Alicja Wierzbicka
Członek mgr Anna Misiewicz

 


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW - CZYTAJ DALEJ ...