Home

Historia

Nowości wydawnicze

 

WYDAWNICTWA INSTYTUTOWE prowadzą od wielu już lat sprzedaż czasopism, książek, altlasów, których treść jest związana z zagadnieniami botanicznymi i szeroko rozumianą ochroną przyrody.

 

AKTUALNE NOWOŚCI

 

Monografie

 

• Stare, zamierające i martwe drzewaw lasach gospodarczych  a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej. Konferencja naukowa, Poznań – Kraków, 22–24 września 2020 r. Streszczenia referatów.

1s


Redakcja: J. Holeksa

Opracowanie: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2020

 

ISBN 978-83-62975-43-3 (online)

 

 

 

 

• ”Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich”. 2020.

Okladka Porosty Matura 2020 www


Autor: N. Matura

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2020

Jest to pierwsze w Polsce opracowanie poświęcone tego typu porostom i ekologicznym uwarunkowaniom ich występowania. Monografia zawiera najnowsze dane na temat aktualnego składu gatunkowego i rozmieszczenia porostów w potokach górskich na badanym obszarze. Format B5. 166 str.

Na realizację tego projektu Instytut Botaniki otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach  programu  „Doskonała Nauka” (moduł „Wsparcie monografii naukowych”) ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tekst monografii jest dostępny również w formie elektronicznej (plik PDF) w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC)

ISBN 978-83-62975-42-6

https://doi.org/10.35535/978-83-62975-42-6

 

• The forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the Świętokrzyskie Mountains. Flora i roślinność leśna zrobów pokopalnianych na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich. 2019.

PodgorskaFFVP MM Okl


Autor: M. Podgórska

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2019

Monografia poświęcona badaniom roślinności związanej z miejscami wydobywania rud żelaza w XII–XIX w. na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich (część Staropolskiego Okręgu Przemysłowego). Miejsca te – tzw. zroby pokopalniane, to otoczenia szybów górniczych wyróżniają się występowaniem gatunków wskaźnikowych, przywiązanych do specyficznych warunków fizyczno-chemicznych dawnych hałd.  Tekst w języku angielskim z obszernymi streszczeniami w jęz. polskim. 43 ilustracje, głównie kolorowe. Format B5. 207 str.

ISBN: 978–83–62975–39–6;  cena: 39,00

 

 • Rośliny Pienin. Atlas. 2019.

Rosliny Pienin Atlas 2


Autor: L. Frey

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2019

Jest to drugie, znacznie poszerzone wydanie atlasu roślin pienińskich (nakład poprzedniego wydania rozszedł się w ciągu trzech lat). Nowy atlas zawiera opisy 283 gatunków roślin naczyniowych i paprotników. Większość z nich to gatunki występujące w górach i na terenie całego kraju, ale niektóre występują wyłącznie w Pieninach. Rośliny zebrano w porządku alfabetycznym, w grupach według koloru kwiatów. Opisy ilustrowane są ponad 280 kolorowymi fotografiami. Format 13 x 20 cm, obwoluta z przezroczystego PCV. 328 str.
ISBN: 978–83–62975–38–9; Cena: 35,00 zł

 

 

•  Eemian history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2018.

EemianHistory


Autorzy: M. Kupryjanowicz, D. Nalepka, E. Madeyska & Ch. Turner (red.)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2018

Opracowanie zbiorowe (16 autorów) będące próbą odtworzenia przemian roślinności w czasie interglacjału poprzedzającego ostatnie zlodowacenie na terenie Polski. Podstawą rekonstrukcji są procentowe udziały ziaren pyłku 19 gatunków/rodzajów drzew oraz siedmiu wskaźnikowych gatunków, rodzajów i rodzin roślin zielnych przedstawione w postaci map izopolowych, utworzonych w oparciu o wyniki badań palinologicznych stanowisk z interglacjału eemskiego. Język angielski. Cena: 58,50 zł

 

 

•  The Polish lichenological bibliography for 1982–2016. 2017.

BB8 Lichenological

 

Autorzy: W. Fałtynowicz & L. Śliwa

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2017

Kolejny tom z serii „Bibliografie Botaniczne” zawierający spis polskiej literatury naukowej dotyczącej porostów, za lata 1982–2016. Jest to
pierwszy tom w serii wydany w języku angielskim.

ISBN: 978-83-62975-28-0

 

 

•  Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). 2016.

GrzybyGorcw okl


Autorzy: W. Wojewoda, M. Kozak, P. Mleczko & D. Karasiński

Praca omawia grzyby wielkoowocnikowe występujące w paśmie Gorców. Znajdują się w niej: opis terenu badań, wykaz gatunków i stanowisk z informacją o miejscu występowania i siedlisku oraz ogólną charakterystykę mykobioty z omówieniem jej przemian, zagrożeń i występujących w niej gatunków chronionych.

 

 

 

 

• Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. 2016.

Okladka Tafonomia str1

 

Autorzy: S. Florjan, G. Worobiec

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2016

Książka poświęcona jest badaniom szczątków kopalnych roślin. Szczegółowo omówiono w niej proces fosylizacji szczątków roślinnych oraz różne typy skamieniałości roślinnych, a także metody ich badań.

Opracowanie to jest nową próbą usystematyzowania oraz opisu wszystkich form kopalnego zapisu świata roślinnego pozostawionego w skałach.
Książkę uzupełniają liczne tablice z kolorowymi zdjęciami, rysunki schematyczne oraz obszerny spis literatury tematu.

 

 • Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. 2016.


ssakiAutorzy: Ł. Piechnik, P. Kurek

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2016

Na XIX wiek przypada rozkwit nauk przyrodniczych. Jedną z nich jest taksonomia, która sprawia, że rozwija się „przemysł” kolekcjonerski. Odległe i niezbadane krainy przemierzają liczni eksploratorzy, pozyskujący okazy przyrodnicze na potrzeby prywatnych zbiorów czy gabinetów zoologicznych, których kustosze trudnią się opisywaniem nowych dla nauki gatunków. W tej ogólnoświatowej fali nie zabrakło i Polaków, którzy wnieśli ważny wkład w poznanie fauny Ameryki Południowej. Autorzy książki, łącząc zainteresowania przyrodą i historią, postanowili ocalić od zapomnienia biografie i dokonania polskich zoologów oraz zaprezentować szczegółowe opisy wszystkich odkrytych przez nich 27 gatunków/podgatunków ssaków neotropikalnych. Korzystali przy tym z literatury oraz wszelkich danych nieopublikowanych, jakie pojawiły się od momentu ich opisania do dziś. Obok wielu nowych i nie znanych dotąd faktów tekst książki wzbogacony jest licznymi, nieprezentowanymi wcześniej zdjęciami, mapami i oryginalnymi rycinami ssaków, wykonanymi w oparciu o zdobyte materiały. Praca jest efektem szerokiej korespondencji z muzeami oraz badaczami i specjalistami z obu Ameryk i z Europy, a także własnego przeglądu i weryfikacji zapomnianych zbiorów muzealnych. Opisane tu zwierzęta są niejednokrotnie do dziś mało znane nauce, a zajmujący się nimi specjaliści często nie mają świadomości, że odkrycie tych gatunków zawdzięczają determinacji polskich naturalistów.

Ssaki neotropików - wybrane rozdziały

 


 

Czasopisma

 

   •  Acta Palaeobotanica, Vol. 60(1), 2020
     acta actual

Acta Palaeobotanica to międzynarodowe czasopismo publikujące artykuły z zakresu paleobotaniki i palinologii.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

 

 •  Plant and Fungal Systematics, Vol. 65(1), 2020

PFSyst 65 1 Okladka s1

 

Plant and Fungal Systematics publishes original research papers of the highest quality, review articles on timely subjects, and book reviews. The journal articles address the biodiversity, taxonomy, molecular systematics and evolution of algae (broadly defined), cyanobacteria, bryophytes, vascular plants, fungi, oomycetes and myxomycetes.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

•  Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Vol. XXVII(1), 2020

frag p act

 

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest czasopismem publikującym oryginalne prace z botaniki, artykuły i notatki dotyczące taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin, cytologii i embriologii, jak też biosystematyki, botaniki ewolucyjnej i ochrony bioróżnorodności.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 


Patrz też: OFERTA WYDAWNICTW (Plik PDF)