TYTUŁ PROJEKTU: Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych – projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu „PRELUDIUM 7”.

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 28.01.2015–27.01.2018
 • Status: zakończony
 • Kierownik: mgr Katarzyna Cywa (Zakład Paleobotaniki IB PAN)
 • Współpracownicy (opiekun naukowy projektu): dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN (Zakład Paleobotaniki IB PAN)

Użytkowanie drewna przez średniowiecznych rzemieślników w Polsce, zwłaszcza w kontekście lokalnych zasobów środowiska, było dotychczas słabo poznane. Głównym celem projektu było określenie rodzaju drewna używanego w średniowieczu do wyrobu przedmiotów codziennego użytku oraz stwierdzenie, czy wybór surowca drzewnego użytego do wytworzenia konkretnego przedmiotu był celowy, uzasadniony właściwościami technologicznymi i eksploatacyjnymi poszczególnych gatunków drewna, czy też był wynikiem przypadkowego pozyskiwania materiału z najbliższej okolicy.

Podstawą badań były analizy ksylologicznie różnorodnych funkcjonalnie i nieoznaczonych do tej pory drewnianych przedmiotów codziennego użytku, odkrytych na terenie polskich grodzisk i ośrodków wczesnomiejskich. Dla wszystkich rozważanych przedmiotów, jak np. naczynia bednarskie, czerpaki, miski toczone, łyżki, zatyczki, łopaty, kijanki, wrzeciona i łuczywa, zostały przeprowadzone mikroskopowe analizy materiału pobranego z ich powierzchni. Poprzez zestawienie cech diagnostycznych obserwowanych na przekrojach: poprzecznym, podłużnym radialnym i podłużnym stycznym dokonywano identyfikacji taksonomicznej drewna. Wyniki uzyskane na podstawie badań własnych uzupełniono o oznaczenia średniowiecznych przedmiotów zawarte w literaturze. Ostatecznie zgromadzono dane taksonomiczne dotyczące ponad czterech tysięcy drewnianych przedmiotów codziennego użytku z kilkudziesięciu polskich stanowisk archeologicznych, datowanych od IX do XV wieku.

Przeprowadzone analizy ujawniły bardzo dużą różnorodność materiałów drzewnych stosowanych w średniowiecznej Polsce do wyrobu przedmiotów użytkowych, przy czym wiodącą rolę wśród surowców odgrywały wówczas sosna zwyczajna, dąb, jesion wyniosły, jodła pospolita, olsza, świerk/modrzew, cis pospolity i trzmielina.

Na wszystkich analizowanych stanowiskach z terenu Polski, niezależnie od ich chronologii i lokalizacji, do wyrobu określonych typów przedmiotów dobierano podobny zestaw surowców. Na przykład duże naczynia bednarskie wykonywano głównie z drewna dębu, sosny i cisa. Do produkcji naczyń toczonych wybierano najczęściej jesion, a miski klepkowe i łuczywa wytwarzano wyłącznie z drewna sosny i świerka/modrzewia. Olsza znajdowała zastosowanie jako materiał na przedmioty związane z długotrwałym przebywaniem w wodzie np. pływaki sieci rybackich, kijanki, chochle i warząchwie. Trzmielinę rozpoznano m. in. jako główny materiał do wyrobu wrzecion.

Badania dowiodły, że dobór materiałów drzewnych na potrzeby rzemieślnictwa w średniowiecznej Polsce był selektywny i zdeterminowany funkcją użytkową poszczególnych przedmiotów, przy czym pozyskiwanie określonych rodzajów drewna było ograniczone przez skład taksonomiczny lokalnych zbiorowisk leśnych. W Polsce północno-zachodniej najważniejszymi surowcami rzemieślniczymi w średniowieczu były sosna zwyczajna, dąb, jesion wyniosły i buk zwyczajny, natomiast na południu najczęściej wykorzystywano drewno świerka/modrzewia oraz jodły pospolitej.

Badania przeprowadzone w ramach projektu przyczyniły się do wyjaśnienia w jaki sposób wykorzystywano w średniowieczu surowce drzewne na potrzeby rzemieślnictwa, co ma znaczenie dla rozwoju wiedzy o ówczesnych technikach produkcji rzemieślniczej, a także o średniowiecznej eksploatacji zbiorowisk leśnych. Szczególny nacisk położono na analizę środowiskowego aspektu doboru drewna na poszczególnych stanowiskach, uwzględniając jako źródło wiedzy o dostępności różnych gatunków drzew i krzewów lokalne dane palinologiczne.

Wyniki badań prezentowano na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz na sesjach i posiedzeniach PTB:

 • 58. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika bez granic, Kraków, 1–7 lipca 2019 [58th Congress of the Polish Botanical Society, Botany without borders, Kraków, July 1–7, 2019]. Prezentowano poster: Cywa K., Wacnik A. Drewno bukszpanu jako wyjątkowy surowiec w wytwórstwie zabytkowych przedmiotów użytkowych [Boxwood as an exceptional raw material in the production of antique useful objects];
 • Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 08.12.2018. Wygłoszono referat: Cywa K. Użytkowanie surowców drzewnych w średniowieczu;
 • International conference „Into the woods. Overlapping perspectives on the history of ancient forests”, Padua, Italy, 18–20 April 2017. Prezentacja posteru: Cywa K. 2017. Selection of wood raw material for the production of everyday use objects in Polish strongholds and early urban centres in the Middle Ages;
 • VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Kraków, 6–9 czerwca 2017. Prezentacja posteru: Cywa K., Kula K. 2017. Wykorzystywanie drewna Taxus baccata w średniowieczu a jego toksyczność;
 • 17th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, July 4–9, 2016. Prezentacja posteru: Cywa K. Trees and shrubs exploited in medieval Poland for the production of everyday use objects;
 • Posiedzenie naukowe Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 12.06.2016. Wygłoszono referat: Cywa K. Drewniane przedmioty użytkowe jako przykład wykorzystywania drzew i krzewów w średniowieczu;
 • VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź, 10–12 czerwca 2015. Prezentacja posteru: Cywa K. Technologiczne i środowiskowe aspekty wykorzystywania surowca drzewnego w polskich grodach średniowiecznych, wstępne wyniki badań drewna użytkowego;
 • Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28–30 września 2015. Wygłoszono referat: Cywa K. Trudności przy oznaczaniu średniowiecznych źródeł drewnianych ze zbiorów archeologicznych.

Przygotowano wystawę plakatową pt. „Drewniane skarby archeologiczne świadectwem użytkowania drzew i krzewów w średniowiecznym gospodarstwie domowym” przedstawiającą wybrane aspekty badań ksylologicznych prowadzonych w ramach realizowanego projektu, w tym między innymi zestawienia ilościowe drewna użytkowego dziesięciu najczęściej wykorzystywanych taksonów drzew i krzewów wraz z ich geograficznym rozmieszczeniem na poszczególnych stanowiskach archeologicznych w Polsce. Wyniki analizy surowcowej uzupełniono o charakterystyki oznaczonych gatunków drzew i krzewów (pokrój, występowanie w Polsce, gatunki rodzime, właściwości i zastosowanie drewna, wierzenia i ciekawostki), a także fotografie średniowiecznych przedmiotów drewnianych, datowanych od IX do XV wieku.

Wystawa była prezentowana na Festiwalu Nauki i Sztuki, Kraków, 24–26 maja 2017; w trakcie VIII Polskiej Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Kraków, 6–9 czerwca 2017; w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 01.12.2017–30.03.2018 oraz na Festiwalu Nauki i Przyrody „Tydzień z Puszczą Białowieską”, zorganizowanej pod patronatem UNESCO, Białowieża, 15–22.09.2019.

Część danych ksylologicznych wykorzystano do przygotowania materiałów informacyjnych o użytkowaniu drewna przez średniowiecznych Radomian na wystawę stałą „Skarby i tajemnice Piotrówki” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Radom, od 01.03.2019.

W ramach cyklu spotkań "Skarby i tajemnice Piotrówki", organizowanego przez delegaturę MWUKZ w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia wygłoszono wykład pt. „Drzewa i krzewy wykorzystywane w średniowiecznym rzemieślnictwie w Polsce”, 28.01.2018. Wykład dotyczył wykorzystywania drewna różnych gatunków drzew i krzewów w średniowiecznej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań ksylologicznych drewna użytkowego ze stanowiska Radom 2.


Publikacje:

 • Cywa K., Wacnik A. 2020. First representative xylological data on the exploitation of wood by early medieval woodcrafters in the Polesia region, southwestern Belarus. Journal of Archaeological Science: Reports 30 (102252). DOI: 10.1016/j.jasrep.2020.102252

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X20300432?via%3Dihub

 • Cywa K., Wacnik A., Lityńska-Zając M. 2018. Factors of selection and quality of wood used for woodcraft in medieval Polish strongholds and early urban centres. Acta Palaeobotanica 58(2): 231–287.

https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/acpa/58/2/article-p231.xml

 •  Cywa K. 2018. Trees and shrubs used in medieval Poland for making everyday objects. Veg. Hist. Archaeobot. 27(1): 111–136.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00334-017-0644-9

 • Cywa K. 2016. Znaczenie użytkowe drewna Euonymus sp. w średniowiecznej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 321–348

http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=4175

 • Cywa K. 2016. Analysis of wood and bark remains from the site in Czermno [Analiza pozostałości drewna i kory ze stanowiska w Czermnie]. W: M. Florek, M. Wołoszyn (eds.). The early medieval settlement complex at Czermno in past research (-2010). An interdisciplinary perspective [Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Studium interdyscyplinarne]. U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: 499–509.

Abstrakty konferencyjne:

 • Cywa K., Wacnik A. 2019. Drewno bukszpanu jako wyjątkowy surowiec w wytwórstwie zabytkowych przedmiotów użytkowych [Boxwood as an exceptional raw material in the production of antique useful objects]. W: L. Frey (red.). 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika bez granic, Kraków, 1–7 lipca 2019 [58th Congress of the Polish Botanical Society, Botany without borders, Kraków, July 1–7, 2019]. Streszczenia Referatów i Plakatów [Abstracts of Lectures and Posters]: 218–219. https://pbsociety.org.pl/repository/bitstream/handle/20.500.12333/254/2019.0017.pdf?sequence=14&isAllowed=y
 • Cywa K. 2018. Użytkowanie surowców drzewnych w średniowieczu. W: G. Skrzyński, M. Badura, A.M. Noryśkiewicz (red.), Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 08.12.2018. Abstrakty: 11–12. ISBN 978-83-950171-7-9
 • Cywa K. 2017. Selection of wood raw material for the production of everyday use objects in Polish strongholds and early urban centres in the Middle Ages. W: International conference "Into the woods. Overlapping perspectives on the history of ancient forests", Padua, Italy, 18–20 April 2017. Abstract book: 46. (brak ISBN). http://meetingancientfore.wixsite.com/intothewoods/abstract-book
 • Cywa K., Kula K. 2017. Wykorzystywanie drewna Taxus baccata w średniowieczu a jego toksyczność. W: D. Nalepka, R. Stachowicz-Rybka (red.). VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Kraków, 6–9 czerwca 2017. Streszczenia referatów: 38–39. ISBN 978-83-62975-33-4.
 • Cywa K. 2016. Trees and shrubs exploited in medieval Poland for the production of everyday use objects. W: 17th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, July 4–9, 2016. Abstracts: 50.
 • Cywa K. 2015. Technologiczne i środowiskowe aspekty wykorzystywania surowca drzewnego w polskich grodach średniowiecznych, wstępne wyniki badań drewna użytkowego. [W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.). VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź, 10–12 czerwca 2015]. Referaty, komunikaty, postery: 14–15.
 • Cywa K. 2015. Trudności przy oznaczaniu średniowiecznych źródeł drewnianych ze zbiorów archeologicznych. [W: Warsztaty Archeobotaniczne, Kraków, Igołomia, 28–30 września 2015]. Streszczenia referatów: 7. http://botany.pl/images/pdf/Warsztaty-2015.pdf

  stronka projekt