TYTUŁ PROJEKTU: Pułapki roślin mięsożernych jako mikrosiedliska glonów ( Algae and Carnivorous plants - Relationships )

Do bardzo ciekawych drobnych ekosystemów wodnych powstających przy udziale roślin i wzbudzających duże zainteresowanie fykologów należą fytotelmy, również te powstające z udziałem roślin mięsożernych i ich pułapek. Woda zgromadzona w nich stanowi siedlisko dla mikro fauny i flory wśród, której można znaleźć rzadkie taksony glonów. Środowisko pułapek rośliny mięsożernych jest zazwyczaj bogate  w substancje organiczne gdyż zwykle część składników trawionej zdobyczy nie do końca jest zaabsorbowana przez roślinę i wzbogaca środowisko, dlatego niektóre  pułapki stanowią niezwykle dogodne siedliska dla rozwoju różnych zbiorowisk glonów.

Mimo dużego zainteresowania badaczy taksonomów, eko-fizjologów roślinami miesożernymi informacje na temat występowania glonów w pułapkach tych roślin są nadal skąpe, zazwyczaj ograniczają się tylko do zestawów list znalezionych taksonów zwykle nie oznaczonych do gatunku i bez dokumentacji opisowej i ikonograficznej. Dlatego głównym celem projektu jest zbadanie struktury zbiorowisk glonów zasiedlających pułapki rodzaju Aldrowanda i Uticularia oraz określenie stopnia ich stabilności. W niniejszym projekcie planuje się więc:

  1. opracowanie różnorodności gatunkowej glonów występujących we wnętrzu  pułapek  i w środowisku oraz porównanie składu  badanych zbiorowisk;  
  2. zbadanie ultrastruktury i zmienności fenotypowej wybranych taksonów (z wnętrza pułapek) w oparciu o mikroskopię elektronową transmisyjną i skaningową;
  3. określenie stałości składu gatunków zasiedlających wnętrze pułapek w porównaniu ze składem gatunków glonów  występujących poza pułapkami, w cyklu rocznym.

W celu szczegółowego opracowania wspomnianych wyżej zagadnień postanowiono skoncentrować się nad krajowymi gatunkami rodzaju Utricularia gdyż tworzą dużą liczbę drobnych pułapek. Dodatkowo gatunki z rodzaju pływacz różnią się umiejscowieniem i wielkością pułapek, poza tym często występują na tych samych stanowiskach (zbiorniki związane z torfowiskami, stawy) – stanowiąc dogodny model badawczy do określenia różnorodności i odrębności flory glonów w pułapkach. 

Dodatkowe informacje

  • Okres realizacji:12.09.2008-11.09.2012
  • Status:zakończony
  • Kierownik:prof. dr hab. K. Wołowski