Aktualne

W dniach 26–28 września 2013 r. odbyło się w Krakowie, w salach konferencyjnych Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym, międzynarodowe sympozjum „Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Botaniki PAN we współpracy z Instytutem Botaniki UJ, a także z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, i było jednym z wydarzeń naukowych towarzyszących obchodom Roku Botaniki Krakowskiej ustanowionego z okazji okrągłych rocznic utworzenia trzech głównych instytucji botanicznych w Krakowie (por. strona http://www.botanika-jubileusz-krakow.pl).

Konferencja dotyczyła zagadnień biogeografii Karpat – jednego z głównych elementów systemu wysokich gór Europy, obszaru o zasadniczym znaczeniu dla bioróżnorodności Europy Środkowej. Obejmowała takie, bardzo aktualne we współczesnych badaniach przyrodniczych, tematy jak: ewolucja bioty Karpat w czasie i przestrzeni, historia kształtowania się zasięgów organizmów w Karpatach, identyfikacja regionów Karpat szczególnie ważnych z punktu widzenia bioróżnorodności, czy biogeograficzne powiązania Karpat z innymi masywami górskimi Europy oraz z Arktyką. Ważnym założeniem był interdyscyplinarny charakter spotkania mający na celu integrację różnych środowisk badaczy dzięki otwarciu na szeroki zakres warsztatowy (od zastosowania analiz genetycznych, poprzez rekonstrukcje paleobotaniczne po modelowanie zmian w rozmieszczeniu nisz ekologicznych) oraz taksonomiczny (botanika, mykologia, zoologia). Dzięki temu, konferencja stanowiła pierwsze interdyscyplinarne forum wymiany informacji dla przyrodników polskich i zagranicznych prowadzących badania na terenie Karpat.

W konferencji wzięło udział ok. 170 uczestników z Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Sesje referatowe zostały podzielone na cztery grupy tematyczne, otwierane wykładami wprowadzającymi; w sumie zaprezentowano 33 referaty o zróżnicowanej tematyce. Sesjom referatowym towarzyszyła bogata i bardzo interesująca sesja posterowa, która obejmowała 73 prezentacje dostępne przez cały czas trwania konferencji. Informacje na temat konferencji i szczegółowy program z listą prezentacji referatowych i posterowych można znaleźć na stronie internetowej:http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography. Abstrakty prezentacji zostały opublikowane w formie odrębnego zeszytu Acta Biologica Cracoviensia series Botanica (suplement do rocznika 2013), udostępnionego w formie pliku pdf na stronie internetowej czasopisma (http://www2.ib.uj.edu.pl/abc/?d=sup_55_s1). W ramach wydawnictw konferencyjnych planowane jest również przygotowanie specjalnego numeru tematycznego Biological Journal of the Linnean Society.

GALERIA