Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN został wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN znalazła się w gronie 70 strategicznych infrastruktur badawczych, w tym wśród 16 infrastruktur badawczych działających w obszarze nauk biologiczno-medycznych i rolniczych w Polsce. To wyjątkowe wyróżnienie jest wynikiem konkursu przeprowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było wyłonienie infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej i wysokim potencjale badawczym w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. W konkursie rozpatrzono 146 wniosków, które zostały ocenione przez zespół powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych ekspertów zewnętrznych, krajowych i zagraniczny. 

Docenione przedsięwzięcie opiera się na unikatowych w skali kraju i szeroko rozpoznanych w świecie kolekcjach organizmów (współczesnych i kopalnych) z różnych grup systematycznych gromadzonych i opracowywanych w Instytucie od 65 lat. Zbiory te, pochodzące z wszystkich kontynentów świata o łącznej liczbie numerów inwentarzowych wynoszącej blisko 1,5 mln, zaistniały w świecie naukowym jako zielnik KRAM. Tradycyjnie zbiory te stanowiły dokumentację prowadzonych badań oraz źródło materiałów referencyjnych w opracowaniach dotyczących bioróżnorodności i systematyki organizmów żywych. W związku z rozwojem nowoczesnych technik badawczych (genetycznych, bioinformatycznych, z zakresu genomiki muzealnej i środowiskowej oraz z wykorzystaniem badań izotopowych) możliwe jest wykorzystanie tych tradycyjnych kolekcji w badaniach problemowych dotyczących np. systematyki ewolucyjnej, biogeografii molekularnej (przykładowo badania dróg migracji organizmów strategicznych z gospodarczego punktu widzenia np. roślin inwazyjnych zagrażających naturalnej biocie), bioróżnorodności (szczególnie w aspekcie monitorowania zmian klimatu), ekologii i ochrony przyrody. 

Na prośbę Wiceprezesa PAN, Profesora Romualda Zabielskiego dot. rozpowszechnienia informacji w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk uprzejmie przekazujemy, że szczegółowe informacje o wyborach członków do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk znajdują się na stronie internetowejhttps://wyborykomitety.pan.pl/

W razie pytań/pomocy w zakresie instrukcji wyborczej można się kontaktować z sekretariatem Profesora R. Zabielskiego, Wiceprezesa PAN pod nr tel. (22) 182 60 05  — Pani Magdalena Stępień.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w IB PAN (sala im. Pawłowskiego) odbędzie się Seminarium naukowe pt.: "Europejskie logo doskonałości ‘HR Excellence in research’ dla Instytutu Botaniki IB PAN – satysfakcja i nowe wyzwania."

  Home 

Historia

Nowości wydawnicze

 

Pozostałe wybrane monografie

 Burchardt s1 2014 2014 Lenarczyk Okladka s1 2014  Kwiaty ogrodu   

Key to identyfication of phytoplankton species in lakes and rivers. 2016

The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland. 2014

Kwiaty ogrodu Pienińskiego. 2014

 


 

 2013 Tarnogrod Paul 2013 2012 Kwiaty kinga 2012  2012 Kawecka 2012   Zalewska 2012 s1 low

Rozmieszczenie roślin naczyniowych południowej części Płaskowyżu Tranogrodzkiego i terenów przyległych. 2013

Atlas roślin pienińskich. Kwiaty św. Kingi. 2012

Diatom diversity in streams of the Tatra National Park (Poland) as indicator
of environmental conditions. 2012

Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland). 2012


 

 2012 Glomeromycota 2012 s1 Algae 2012  2012 Bibl fykol 2012   2011 Grasses 2011

Glomeromycota. 2012

Current advances in algal taxonomy and its applications. 2012

Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991-2000. 2012

Advances in grass biosystematics. 2011


 2011 Biblia 2011 2010 Wiesiolek Rostanski 2010  2010 InwazjeVol1 str1   LatinAmeryka 2010

Rosliny biblijne. Leksykon. 2011

Evening - Primroses (Oenothera) Occuring in Europe. 2010

Biological invasions in Poland. 2010

The Nature and Culture of Latin Amarica. Review of Polish Studies. 2010


 Zagrozone 1str 2010 CzKK 2009  Isopole okladka 2004   1999 OKL FAL

Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 2009

Czerwona Księga Karpat. Rośliny naczyniowe. 2009

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2004

Plant population biology. 1999

 

 

  Pełny spis pozycji wydanych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN dostępny w KATALOGU

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Excellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych. Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Excellence in Research”. Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW.Pozostałe korzyści dla jednostek naukowych wynikające z posiadania logo HR:

• prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej, zgodne z europejskimi standardami;

• znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

• dodatkowe punkty przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych będzie przyznawał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zainteresowania pracą naukowców w instytucjach europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu i promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.Aby uzyskać logo HR Excellence in Research instytucja musi spełnić określone warunki i przejść wymagającą procedurę ewaluacji. Instytucja musi wyrazić poparcie dla zasad opisanych w Karcie i Kodeksie, przeprowadzić analizę wewnętrzną dotyczącą spójności tych zasad z procedurami jednostki. Następnie na podstawie wniosków z analizy wewnętrznej musi przygotować  strategię HR i plan działań naprawczych w wyznaczonych obszarach. Dokumenty wysyłane są do oceny Komisji Europejskiej. Pozytywna ocena i akceptacja strategii skutkuje nadaniem logo HR Excellence in Research.Po upływie 2 lat Instytut będzie musiała przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzona zostanie analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Committee for implementing of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at IB PAS

The European Charter for Researchers - The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

For more information, please, go to http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

 

DOCUMENTS

 1. INITIAL PHASE (2015 - 2019)
 2. INTERIM ASSESSMENT (2016 - 2019)
 3. ACTION PLAN


INITIAL PHASE (2015 - 2019)

Declaration of IB PAS

See also: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/W.%20Szafer%20Institute%20of%20Botany_PAS_DoC.pdf

HR Strategy at IB PAS  (pdf of the entire document, including Internal-Gap-Analysis and Action plan)

 

INTERIM ASSESSMENT (2016 - 2019)

 • OMT-R Checklist
 • Internal Review – IBPAN December 2019
 • Kompendium Rekrutacyjne
 • Survey results at IB PAS: 2016 and 2019

ACTION PLAN 

 • Action Plan (2016-2019)  – completed
 • Action Plan (2020 – 2022) – in progress

Director's orders  introduced in response to the HR logo evaluation:

 1. Order of the Director of IB PAS No. 22/2017 – a job posting template for the competition for a research position was introduced (Action Pan No. IX).
 2. Order of the Director of IB PAS No. 4/2018 – a new form for research activity financed from specified-user subsidy for maintaining research potential was implemented (Action Plan No. XX).
 3. Order of the Director of IB PAS No. 7/2018 – Internal regulations on awarding bonuses to employees at IB PAS. As a result, researchers will receive bonuses for the most outstanding research achievements (publications) (Action Plan No. IV).
 4. Order of the Director of IB PAS No. 22/2018 – Internal regulations on appointing researchers’ representatives for the purpose of participating in works undertaken by information, consultation and decision-making bodies (Action Plan No. VI).
 5. Order of the Director of IB PAS No. 30/2018 – Implementation of the Internal regulations on laboratory operation at IB PAS on 28.12.2018  (Action Plan No. I).
 6. Order of the Director of IB PAS No. 20/2019  – the Institute implemented the Procedure on preparing and running projects at IB PAS financed from external sources (Action Plan No. XI).
 7. Order of the Director of IB PAS No. 21/2019 – Internal regulations on undertaking commissioned works at IB PAS were introduced (Action Plan No. V)

 

Regulaminy zatwierdzone przez Radę Naukową

 1. Uchwala Rady Naukowej IB PAN Nr ……. On 12.12.2017 Internal regulations on research staff appraisal at IB PAS were implemented (Action Plan No. XVI).
 2. Uchwała Rady Naukowej IB PAN Nr ......... On 26.06.2018 Recruitment package promoting procedures related to recruitment at IB PAS was implemented (Action Plan No. VII)

 

Podkategorie