ksib logo duzy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz stroną główną projektu IMBIO

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN został wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN znalazła się w gronie 70 strategicznych infrastruktur badawczych, w tym wśród 16 infrastruktur badawczych działających w obszarze nauk biologiczno-medycznych i rolniczych w Polsce. To wyjątkowe wyróżnienie jest wynikiem konkursu przeprowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było wyłonienie infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej i wysokim potencjale badawczym w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. W konkursie rozpatrzono 146 wniosków, które zostały ocenione przez zespół powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych ekspertów zewnętrznych, krajowych i zagraniczny. 

Docenione przedsięwzięcie opiera się na unikatowych w skali kraju i szeroko rozpoznanych w świecie kolekcjach organizmów (współczesnych i kopalnych) z różnych grup systematycznych gromadzonych i opracowywanych w Instytucie od 65 lat. Zbiory te, pochodzące z wszystkich kontynentów świata o łącznej liczbie numerów inwentarzowych wynoszącej blisko 1,5 mln, zaistniały w świecie naukowym jako zielnik KRAM. Tradycyjnie zbiory te stanowiły dokumentację prowadzonych badań oraz źródło materiałów referencyjnych w opracowaniach dotyczących bioróżnorodności i systematyki organizmów żywych. W związku z rozwojem nowoczesnych technik badawczych (genetycznych, bioinformatycznych, z zakresu genomiki muzealnej i środowiskowej oraz z wykorzystaniem badań izotopowych) możliwe jest wykorzystanie tych tradycyjnych kolekcji w badaniach problemowych dotyczących np. systematyki ewolucyjnej, biogeografii molekularnej (przykładowo badania dróg migracji organizmów strategicznych z gospodarczego punktu widzenia np. roślin inwazyjnych zagrażających naturalnej biocie), bioróżnorodności (szczególnie w aspekcie monitorowania zmian klimatu), ekologii i ochrony przyrody. 

Home

Historia

Nowości wydawnicze

 

Stanowisko Instytutu Botaniki im W. Szafera PAN i PTB w sprawie cofniętej dotacji DUN i czasopism polskich

Odpowiedź MNiSW na petycję w sprawie polskich czasopism naukowych


Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1953 roku i od początku działalności jednym z jego głównych zadań było rozpowszechnianie wyników badań naukowych w formie publikacji, które wydawane są  także w tutejszym Wydawnictwie.

Profil wydawniczy obejmuje szeroko pojętą dziedzinę botaniki.

 

W naszym wydawnictwie ukazują się obecnie m. in.

 • czasopisma:
acta 55 2 PFS b1 1 www  frag p 22 2
Acta Palaeobotanica Plant and Fungal Systematics Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica

 

 • monografie

Dostępne on-line

 Olkusz2 okladka strona1 Okladka Olkusz Bryophytes low  Karpaty IZO 2013 

Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. 2015

Bryophytes of the Olkusz
Ore-bearing Region (southern Poland).
2015

Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. 2013

Okladka Olkusz Naczyniowe low Isopole okladka 2004 LakeGosciaz OKLADKA low
The vascular plants
of the Olkusz Ore-bearing Region. 2011
Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2004 Lake Gościąż, central Poland.
A monographic study.
Part 1. 1998
 

Najnowsze

PodgorskaFFVP MM Okl Rosliny Pienin Atlas 2 EemianHistory Tafonomia okladka

The forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the Świętokrzyskie Mountains. 2019

Rośliny Pienin.
Atlas. 2019

Eemian history
of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2018

Skamieniałości roślinne.
Zarys tafonomii roślin.
2016


Lista pozostałych monografii dostępna tutaj

 
 • listy gatunkowe
 • bibliografie botaniczne
 • materiały konferencyjne i pokonferencyjne

   Informacja dotycząca wszystkich wydawanych pozycji, w tym również nieaktywnych, dostępna jest TUTAJ


Polityka wydawnictwa jest określana przez Radę Wydawniczą IB PAN. Czasopisma kierują się bardziej szczegółową polityką wydawniczą, którą kreują Rady Redakcyjne.

Dział Wydawnictw IB PAN oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowania redakcyjnego i technicznego wszelkiego typu publikacji. Zapewniamy redakcję techniczną, opracowanie graficzne, typografię, skład i łamanie, projektowanie okładek, przygotowanie do druku oraz kontakt z drukarnią.


ETYCZNE I NAUKOWE STANDARDY WYDAWNICZE

W celu spełnienia etycznych i naukowych standardów wydawniczych i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom Wydawnictwo IB PAN opracowało zasady (zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE) obowiązujące redaktorów, autorów i recenzentów.

Obowiązki Redaktora

Redaktorzy zobowiązani są do:

 • przekazania publikacji Recenzentom
 • zapewnienia terminowości prac związanych z oceną publikacji
 • zachowania obiektywizmu przy ocenie publikacji, kierowania się przy podejmowaniu decyzji wyłącznie przesłankami merytorycznymi, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne Autorów
 • niezwłocznego przekazania Autorom informacji o podjętej przez redakcję decyzji o akceptacji, konieczności naniesienia poprawek, zmian lub uzupełnień, względnie odrzuceniu zgłoszonej do druku publikacji, w sposób nie uwłaczający ich godności

Obowiązki Autora

Autorzy publikacji złożonych w Wydawnictwie IB PAN muszą:

 • mieć znaczący wkład w powstanie publikacji, natomiast osoby, które nie wniosły znaczącego wkładu intelektualnego (organizacja i pomoc przy pracach badawczych, zebranie danych, weryfikacja tekstu), powinny być wymienione w podziękowaniach, z zaznaczeniem ich roli w powstaniu publikacji
 • zagwarantować oryginalność dzieła składając oświadczenie, że składana do druku publikacja nie jest przywłaszczeniem cudzego dzieła w całości bądź w części, jak również nie jest autoplagiatem, a więc nie była publikowana w całości lub w znacznej części w innym wydawnictwie
 • poświadczyć, że prezentowane w publikacji dane są prawdziwe, zostały zebrane i przetworzone tak jak to zostało podane w części opisującej metodologię badań, a podane wyniki są obiektywne
 • dołączyć do publikacji afiliacje dla poszczególnych Autorów
 • w przypadku stwierdzenia po opublikowaniu dzieła istotnych błędów, Autorzy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie redakcji celem wyeliminowania błędów lub zamieszczenia w publikacji erraty

  Ponadto Autorzy powinni zamieścić w publikacji informację o źródłach jej finansowania i wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów. Kolejność na liście Autorów powinna odzwierciedlać ich wkład w powstanie koncepcji dzieła, opracowanie metodologii i wyników badań.

Obowiązki Recenzentów

Recenzenci zobowiązani są do:

 • starannej oceny możliwości wykonania recenzji w terminie, a w razie wątpliwości lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających bycie recenzentem (np. bliskie relacje rodzinne z jednym z autorów), niezwłocznego przekazania informacji o rezygnacji
 • terminowego opracowania i odesłania recenzji do redakcji
 • zachowania pełnego obiektywizmu przy ocenie publikacji, uwzględniając jedynie przesłanki merytoryczne

przekazania Autorom szczegółowych uwag, co do recenzowanego dzieła w sposób czytelny i konstruktywny.

Zarówno Redaktorów jak i Recenzentów obowiązuje zasada poufności przy pracy nad przekazanym do publikacji dziełem, i nieprzekazywaniu żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, redaktorami i wydawcą. W szczególności zabronione jest wykorzystanie zawartych w nim informacji, przekazanie osobom trzecim lub omawianie z nimi treści publikacji bez zgody Autorów.
W przypadku stwierdzenia plagiatu lub nierzetelności naukowej w przekazanej przez Autorów publikacji, redakcja podejmuje działania w celu wyjaśnienia sytuacji, względnie w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję o wycofaniu publikacji z procesu redakcyjnego.


PROCEDURA RECENZYJNA

 1. Do oceny każdej publikacji przyjętej do postępowania redakcyjnego Komitet Redakcyjny lub Redaktor powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
 2. W przypadku publikacji powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora recenzowanego artykułu.
 3. Wykonanie recenzji jest potwierdzone stosowną umową, gwarantującą rzetelność i terminowość jej wykonania. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia do druku lub odrzucenia.
 4. Komitet Redakcyjny lub Redaktor przestrzega zasady aby Autor/Autorzy recenzowanego artykułu nie znali tożsamości recenzujących go osób.
 5. Komitet Redakcyjny zapewnia Autorowi artykułu możliwość szczegółowego zapoznania się z uwagami recenzenta.
  Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie informacji, do których uzyskali dostęp.
 6. W przypadkach rozbieżności recenzji lub kwalifikacji są powoływani dodatkowi recenzenci.
  W przypadku większości recenzji negatywnych praca jest odrzucona.
 7. Po otrzymaniu poprawionych manuskryptów Redaktorzy tematyczni oceniają, czy wszystkie uwagi recenzentów zostały wzięte pod uwagę przy poprawianiu tekstu ew. czy zostały udzielone wyjaśnienia w przypadku nieuznania komentarzy recenzenta. W przypadku stwierdzenia braków, manuskrypt jest odsyłany do autora z prośbą o uzupełnienie.

Kontakt

DZIAŁ WYDAWNICTW, (INSTYTUT BOTANIKI IM. W.SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK)
Adres: ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków
Adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: +(12) 42 41 831    FAX: +(12) 42 41 731

Na prośbę Wiceprezesa PAN, Profesora Romualda Zabielskiego dot. rozpowszechnienia informacji w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk uprzejmie przekazujemy, że szczegółowe informacje o wyborach członków do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk znajdują się na stronie internetowejhttps://wyborykomitety.pan.pl/

W razie pytań/pomocy w zakresie instrukcji wyborczej można się kontaktować z sekretariatem Profesora R. Zabielskiego, Wiceprezesa PAN pod nr tel. (22) 182 60 05  — Pani Magdalena Stępień.

  Home 

Historia

Nowości wydawnicze

 

Pozostałe wybrane monografie

 Burchardt s1 2014 2014 Lenarczyk Okladka s1 2014  Kwiaty ogrodu   

Key to identyfication of phytoplankton species in lakes and rivers. 2016

The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland. 2014

Kwiaty ogrodu Pienińskiego. 2014

 


 

 2013 Tarnogrod Paul 2013 2012 Kwiaty kinga 2012  2012 Kawecka 2012   Zalewska 2012 s1 low

Rozmieszczenie roślin naczyniowych południowej części Płaskowyżu Tranogrodzkiego i terenów przyległych. 2013

Atlas roślin pienińskich. Kwiaty św. Kingi. 2012

Diatom diversity in streams of the Tatra National Park (Poland) as indicator
of environmental conditions. 2012

Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland). 2012


 

 2012 Glomeromycota 2012 s1 Algae 2012  2012 Bibl fykol 2012   2011 Grasses 2011

Glomeromycota. 2012

Current advances in algal taxonomy and its applications. 2012

Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991-2000. 2012

Advances in grass biosystematics. 2011


 2011 Biblia 2011 2010 Wiesiolek Rostanski 2010  2010 InwazjeVol1 str1   LatinAmeryka 2010

Rosliny biblijne. Leksykon. 2011

Evening - Primroses (Oenothera) Occuring in Europe. 2010

Biological invasions in Poland. 2010

The Nature and Culture of Latin Amarica. Review of Polish Studies. 2010


 Zagrozone 1str 2010 CzKK 2009  Isopole okladka 2004   1999 OKL FAL

Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 2009

Czerwona Księga Karpat. Rośliny naczyniowe. 2009

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. 2004

Plant population biology. 1999

 

 

  Pełny spis pozycji wydanych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN dostępny w KATALOGU

Podkategorie