Information on external scholarships (useful links)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - DOCTUS - Małopolski Fundusz stypendialny dla doktorantów - http://www.stypendia.mcp.malopolska.pl/

Najnowsze informacje (12.10.2010): http://www.wrotamalopolski.pl/NR/exeres/3C13E10C-0F78-4141-ACDC-F9AF363A2188,frameless.htm
Fundacja im. Anny Pasek - http://www.annapasek.org/

FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Program: Międznarodowe Projekty Dotoranckie) - http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_mpd

Szwajcarsko-polski Program Współpracy - http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/Strony/Rusza_kolejny_konkurs_w_1_ramach_Funduszu_Stypendialnego.aspx

Stypendia naukowe miasta Krakowa dla najzdolniejszych - http://www.krakow.pl/aktualnosci/2238,26,komunikat,miasto_krakow_wspiera_zdolnych_.html

(dokumenty i formularze dostępne na Portalu Edukacyjnym UMK)

Środki NFOŚiGW na przesięwzięcia dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu - przyjmowanie wniosków -  http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-przyrody/ochrona-przyrody-i-krajobrazu/

Komunikat Ministra Nauki i Szkoln. Wyższego w sprawie programu wsparcia badań naukowych "Iuventus Plus" -  http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/11/83/11831/20101105_Iuventus_Plus.pdf

Stypendia dla młodych naukowców MNiSW - http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/