ZASTAWNIAK-BIRKENMAJER Ewa, Krystyna
prof.dr hab. - paleobotanika
ur. 10 sierpnia 1941, Dobczyce
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
mgr 1963; Instytut Botaniki PAN - dr 1970; Uniwersytet Jagielloński - dr hab 1983; prof. - 1999
(dane aktualizowane do: lipiec 2012)

Przebieg pracy:
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - sekretarka 1964; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - asystent techniczny 1964; Instytut Botaniki PAN - studia doktoranckie 1966; starszy asystent - 1970, adiunkt - 1972, docent - 1985, profesor - 2000; kierownik Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN - 2002 - 31.12.2011.

Tematyka badawcza:

Badania paleobotaniczne kopalnych flor liściowych i owocowo-nasiennych neogenu Polski, Białorusi, trzeciorzędu Spitsbergenu, kredy i paleogenu Antarktydy Zachodniej; paleoekologia neogenu Polski i Białorusi,  kredy i paleogenu Antarktydy Zachodniej, stratygrafia neogenu Polski.
Stypendia i staże naukowe: Studium Doktoranckie Polskiej Akademii Nauk (1966-1969). Trzymiesięczny staż naukowy w Instytucie Botaniki im. Komarova Akademii Nauk Związku Radzieckiego w Leningradzie (dawne ZSRR), 1972.
Wyprawy naukowe, zbiory:
Ważniejsze granty,
programy, etc.:
 • Flora mioceńska złoża solnego w Wieliczce – kierownik projektu (1994-1995)
 • Ewolucja rodzaju Trapa L. w trzeciorzędzie Europy – wykonawca (1998-2001)
 • Charaterystyka środowiska przyrodniczego neogenu środkowej polski na podstawie flory liściowej z Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie – kierownik projektu (2000-2001) - grant promotorski
 • Rekonstrukcja paleoflory pliocenu Europy środkowo-wschodniej [na podstawie monograficznego opracowania makroszczątków ze stanowiska Chołmecz na Białorusi i Mizernej w Polsce – kierownik projektu (2001-2004
 • Karpologiczne tafocenozy plejstocenu Europy środkowej i wschodniej - zróżnicowanie taksonomiczne i znaczenie stratygraficzne – kierownik projektu (2005–2008) 
 • Europejska Bibliografia Paleobotaniczna  (1991–2003)
Członkostwo i funkcje:
 • Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 1985 r.),
 • Rada Naukowa Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (od 1996 r.),
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne, przewodnicząca Sekcji Paleobotanicznej (1994-2000),
 • Polskie Towarzystwo Geologiczne (od 1980),
 • Rada Redakcyjna Acta Palaeobotanica (1985-1999), Z-ca Redaktora Acta Palaeobotanica (od 2000 ),
 • członek Rady Redakcyjnej Wiadomości Botanicznych (od 1999),
 • Europejska Bibliografia Paleobotaniczna - koordynator dla Polski, Czech i Słowacji (1991-2003),
 • sekretarz generalny 5th European Palaeobotanical-Palynological  Conference, Kraków (1998),
 • członek  International Organisation of Palaeobotany (od 1987 r),
 • kierownik Studium Doktoranckiego przy Instytucie Botaniki PAN (2000-2003),
 • Kierownik Międzynarodowego Studium Nauk Przyrodniczych PAN (2003-2007),
 • Kierownik Muzeum Paleobotanicznego Instytutu Botaniki PAN (od  1987)
 • członek Rady Fundacji Botaniki Polskiej (od 2004 r.).
Nagrody i odznaczenia:
nagroda Sekretarza Naukowego PAN (1981)
 Adres:
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-43, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: E.Zastawniak@botany.pl
Publikacje: ok. 80 publikacji glównie z paleobotaniki neogenu i plejstocenu

Wykaz  ważniejszych publikacji:

 • Zastawniak E. 1972. Pliocene leaf flora from Domański Wierch near Czarny Dunajec (Western Carpathians, Poland). Acta Palaeobotanica 13(1): 1-73.
 • Zastawniak 1974. Die Blätterflora der sarmatischen Sedimente des südlichen Rendgebietes des Heiligenkreuzgebirge (Góry Świętokrzyskie, Mittel-Polen). In: J. Seneš (ed.) Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän der Zentralen Paratethys, IV. M5. Veda, Briatislava, pp. 663-665.
 • Zastawniak E. 1978. Upper Miocene leaf flora from Mirostowice Dolne (Western Poland). Acta Palaeobotanica 19(1): 41-66.
 • Zastawniak 1980. Sarmatian leaf flora from the southern margin of the Holy Cross Mts. (South Poland). Prace Muzeum Ziemi 33: 39-107.
 • Zastawniak E. 1981. Tertiary leaf flora from the Point Hennequin Group of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Preliminary report. Studia Geologica Polonica 72: 97-108.
 • Zastawniak E. 1981. Tertiary plant remains from Kaffioyra and Sarsoyra, Forlandsundet, Spitsbergen. Studia Geologica Polonica 73: 37-42.
 • Łańcucka-Środoniowa M., Walther H., Zastawniak E. 1981. A preliminary report on a new study of the Neogene flora from Sośnica near Wrocław in Lower Silesia, West Poland (leaf and fruit-seed floras). Acta Palaeobotanica 21(2): 101-114.
 • Łańcucka-Środoniowa M., Zastawniak E., Guzik J. 1983. Macroscopic plant remains from the Tertiary of Poland. Acta Palaeobotanica 23(1): 21-76.
 • Zastawniak E., Wrona R., Gaździcki A., Birkenmajer K. 1985. Plant remains from the top part of the Point Hennequin Group (Upper Oligocene), King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Studia Geologica Polonica 81: 143-164.
 • Birkenmajer K., Zastawniak E. 1986. Plant remains of the Dufayel Island Group (Early Tertiary?), King George Island, South Shetland Islands (West Antarctica). Acta Palaeobotanica 26(1-2): 33-54.
 • Tokarski A.K., Danowski W., Zastawniak E. 1987. On the age of fossil flora from Barton Peninsula, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research 8(3): 293-302.
 • Birkenmajer K., Zastawniak E. 1989. Late Cretaceous- Early Tertiary floras of King George Island, West Antarctica: their stratigraphic distribution and palaeoclimatic significance. In: J.A.Crame (ed.), Origin and Evolution of the Antarctic Biota. Geological Society Special Publication 47: 227-240.
 • Birkenmajer K., Zastawniak E. 1989. Late Cretaceous-Early Neogene Vegetation History of the Antarctic Peninsula Sector, Gondwana Breakk-up and Tertiary Glaciations. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 37(1-2): 63-88.
 • Zastawniak E. 1990. Late Cretaceous leaf flora of King George Island, West Antarctica. In: E.Knobloch, Z. Kvaček (ed.). Proceedings of the Symposium "Palaeofloristic and Palaeoclimatic changes in the Cretaceous and Tertiary", Prague, 1989: 81-85.
 • Stuchlik L., Szynkiewicz A., Łańcucka-Środoniowa M. Zastawniak E. 1990. Wyniki dotychczasowych badań paleobotanicznych trzeciorzędowych węgli brunatnych złoża „Bełchatów”. Acta Palaeobotanica 30(1-2): 259-305.
 • Walther H., Zastawniak E. 1991. Fagaceae from Sosnica and Malczyce (near Wrocław, Poland). A revision of original materual by Goeppert 1852 and 1855 and a study of new collection. Acta Palaeobotanica  31(1-2): 153-199.
 • Dyjor S.,  Kvaček Z., Łańcucka-Środoniowa M., Pyszyński W., Sadowska A., Zastawniak E. 1992. The younger Tertiary deposits in the Gozdnicaa region (SW Poland) in the light of the recent palaeobotanical research. Polish Botanical Studies 3: 1-129.
 • Łańcucka-Środoniowa M., Zastawniak E. 1993. A supplementary note on the Upper Miocene flora of Gozdnica in Lower Silesia (SW Poland). Acta Palaeobotanica 33(2): 17-43.
 • Kovar E.J., Givulescu R., Hably L., Kvaček Z., Mihajlovic D., Teslenko J., Walther H., Zastawniak E. 1994. Floristic change in the areas surrounding the Paratethys during Neogene time. In: M.C. Boulter, H.C. Fisher (ed), Cenozoic Plants and Climates of the Arctic. NATO-ASI Series 127: 347-369.
 • Zastawniak E. 1994. Upper Cretaceous leaf flora from the Błaszyk Moraine (Zamek Formation), King George Island, South Shetland Islands, West Antarctica. Acta Palaeobotanica 34(2):119-163.
 • Zastawniak E. 1995. New data about plant macrofossils in the Middle Miocene limestones at Młyny near Chmielnik (Central Poland). Acta Palaeobotanica 35(2): 237-242.
 • Zastawniak E. 1996. East-Asiatic element in the fossil flora of the salt-mine at Wieliczka (Southern Poland). The Palaeobotanist 45: 407-415.
 • Doktor M., Gaździcki A., Jerzmańska A., Porębski S. J., Zastawniak E. 1996. A plant-and-fish assemblage from the Eocene La Meseta Formation of Seymour Island, Antarctic Peninsula: and its environmental implications. In: A. Gaździcki (ed.), Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part II. Palaeontologia Polonica 55: 127-146.
 • Kovar-Eder J., Kvaček Z., Zastawniak E., Givulescu R., Hably L., Mihajlovic D., Teslenko J., Walther H. 1996. Floristic Trends in the Vegetation of the Paratethys Surrounding Areas During Neogene Time. In: R. L. Bernor, V. Fahlbusch, H.-W. Mittmann (ed.), The Evolution of West­ern Eurasian Neogene Mammal Faunas. Columbia University Press, New York, ss. 395-113.
 • Zastawniak E., Łańcucka-Środoniowa M., Baranowska-Zarzycka Z., Hummel A., Lesiak M. 1996. Flora megasporowa liściowa i owocowo-nasienna. In: L. Malinowska, M. Piwocki (ed.), Budowa geologiczna Polski. III. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, 3a. Ke­nozoik. Trzeciorzęd. Neogen. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa, ss. 855-932.
 • Łańcucka-Środoniowa M., Zastawniak E. 1997. The Middle-Miocene flora of Wieliczka - revision of J. Zabłocki's collection. Acta Palaeobotanica 37(1): 17-49.
 • Zastawniak E., Worobiec G. 1997. Szczątki roślin towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich wa­pieniach jasielskich w Sobniowie koło Jasła. (summ.: Plant remains accompanying ichtyofauna in the Oligocene Jasło limestones at Sobniów near Jasło (southern Poland)). Przegląd Geologiczny 45(9): 875-879.
 • Zastawniak E. 1998. Szata roślinna późnej kredy i trzeciorzędu Antarktyki Zachodniej (Plant vegetation in the Late Cretaceous and Tertiary of West Antarctica). In: A. Gaździcki, K. Jażdzewski (ed.), Ekosystemy polarne. Kosmos 47(4): 409-416.
 • Dyjor S., Sadowska A., Hummel A., Baranowska-Zarzycka Z., Zastawniak E. 1998. Geological position and flora of the Younger Neogene deposits in Lower Silesia. In: A. Sadowska, A. Szynkiewicz (ed.), Tertiary-Quaternary (Pleistocene) floras of Bełchatów (Middle Poland) and seve-ral localities in south-western Poland. Guide to excursion 2, The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998, Cracow, Poland, ss. 37-54.
 • Wójcicki J. J., Zastawniak E. 1998. Trapa srodoniana, a new species from the Pliocene of Bełcha­tów (Middle Poland). Acta Palaeobotanica 38(1): 167-174.
 • Zastawniak E., Walther H. 1998. Betulaceae from Sośnica near Wrocław (Poland) - a revision of Goeppert's original materials and a study of more recent collections. Acta Palaeobotanica 38(1): 87-145.
 • Głazek J., Zastawniak E. 1999. Terrestrial plant fossils in the Transgressive Paleogene littoral/flysh seąuence of the Tatra Mountains (Central Carpathians). Acta Palaeobotanica, Suppl. 2: 293-301.
 • Zastawniak E., Köhler P. 2001. Polskie badania paleobotaniczne trzeciorzędu. (Polish Tertiary palaeobotanical research). Botanical Guidebooks 25: 3-159.
 • Collinson M., Kvaček Z., Zastawniak E. 2001. Two aquatic plants Salvinia (Salviniaceae) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sośnica (SW Poland). Acta Palaeobotanica 41(2): 253 - 282.
 • Wójcicki J. J., Zastawniak E. 2002. Late Miocene Trapa L (Trapaceae) of Sośnica (SW Poland) revisited. Acta Palaeobotanica 42(1): 29-38.
 • Velichkevich F.Yu., Zastawniak E. 2002. The state of investigations of the Late Pliocene flora in the locality Kholmech, Belarus. Acta Universitatis Carolinae - Geologica, 46(4): 113-119.
 • Zastawniak E. 2003. Stan badań paleobotanicznych trzeciorzędu w Polsce w latach 1970-2000. (State of palaeobotanical investigations of the Tertiary in Poland in the years 1970-2000). Bota­nical Guidebooks 26: 65-94.
 • Wójcicki J.J., Zastawniak E. 2003. Rodzina Trapaceae w trzeciorzędzie Europy - wstepne wyniki badań (The Trapaceae family in the Tertiary of Europe - preliminary results). Botanical Guidebooks 26: 153-185.
 • Velichlevich F. Yu., Zastawniak E. 2003. The Pliocene flora of Kholmech, south-eastern Belarus and its correlation with other Pliocene floras of Europe. Acta Palaeobotanica 43(2): 137-259.
 • Kohlman-Adamska A., Ziembińska-Tworzydło M., Zastawniak E. 2004. In situ pollen in some flowers and inflorescences in the Late Miocene flora of Sośnica (SW Poland). Review o Palaeobotany and Palynology 132(3-4): 261-280.
 • Walther H., Zastawniak E. 2005. Sapindaceae (Aceroideae) from the Late Miocene flora of Sośnica near Wrocław – a revision of Göppert’s original materials and a study of more recent collections. Acta Palaeobotanica 45(1): 85-106.
 • Birkenmajer K., Zastawniak E. 2005. A new late Palaeogene macroflora from Bellsund, Spitsbergen. Acta Palaeobotanica 45(2): 145-163.
 • Yu-Fei Wang, Qiao-Ping Xiang, David K. Ferguson, Ewa Zastawniak, Jian Yang & Cheng-Sen Li. 2006. A new species of Keteleeria (Pinaceae) in the Shanwang Miocene flora of China amd its phytogeographic connection with North America. Taxon 55(1): 165-171.
 • Velichkevich F.Yu., Zastawniak E. 2006. Atlas of the Pleistocene vascular plant macrofossils of Central and Eastern Europe. Part I – Pteridophytes and monocotyledons. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Manchester S. R., Zastawniak E. 2007. Flower and fruit remains of Chaneya (extinct Rutaceae) in the Upper Miocene of Sośnica, Poland. Acta Palaeobotanica 47(1): 42-56.
  Velichkevich F.Yu., Zastawniak E. 2007. The state of investigation of the Upper Pliocene Dvorets flora (SE Belarus). Acta Palaeobotanica 47(1): 72-85. 
 • Velichkevich E. Yu., Zastawniak E. 2008. Atlas of the Pleistocene vascular plant macrofossils of Central and Eastern Europe, Part 2 - Herbaceous dicotyledons. Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
zamknij okienko !