STANEK Małgorzata

Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

studia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
kierunek Biologia i geologia, specjalność – ochrona przyrody
2009 – magister w zakresie biologii
2007 – licencjat w zakresie geologii(aktualizacja marzec 2020)


Przebieg pracy:
10.2019 – obecnie
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Stanowisko – Asystent

08.2011 – 10.2019

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Stanowisko – Specjalista Biolog


Adres:


Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, Polska Akademia Nauk
Zakład Ekologii, Stacja Terenowa w Szarowie
ul. Spokojna 144
32-014 Brzezie
Tel.: 12 346 50 03
E-mail: m.stanek@botany.pl


Zainteresowania badawcze:


 • interakcje roślina – gleba
 • wpływ roślin inwazyjnych na właściwości mikrobiologiczne i fizykochemiczne gleby
 • roślinne metabolity wtórne
 • wpływ zanieczyszczenia powietrza i gleby na roślinność (metale ciężkie, związki organiczne)
 • analityka chemiczna (chromatografia gazowa i cieczowa, spektrometria mas, atomowa spektrometria absorpcyjna)


Projekty badawcze :


 • Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów (NCN; 2018-2021), wykonawca
 • Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności (NCN; 2018), wykonawca
 • Wpływ obcego gatunku drzewa - dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na właściwości fizykochemiczne gleby, zespołów mikroorganizmów glebowych oraz roślinność leśną. (NCN; 2017 – 2020), kierownik
 • Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby (NCN; 2017 – 2020), wykonawca
 • Interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi. (NCN; 2012 – 2015), wykonawca
 • Właściwości fizykochemiczne gleby oraz różnorodność i skład gatunkowy roślinności jako czynniki determinujące funkcjonowanie mikroorganizmów glebowych starych hałd (warpii) okolic Trzebini, Jaworzna i Olkusza (MNiSW; 2011-2014): wykonawca


Kursy, seminaria, warsztaty:

 • XIX Międzynarodowe Targi Analityki i Technik pomiarowych (EuroLab, 30.03.2017, Warszawa)
 • Możliwości aplikacyjne mobilnych analizatorów izotopowych wykorzystujących technikę CRDS. (Intertech Poland, 6.06.2016, Kraków)
 • Trendy analityczne i nowe rozwiązania w analizach wielopierwiastkowych i przygotowaniu próbek. (Spectro-Lab, 1.06.2016, Katowice)
 • Seminarium XX lat Leco Polska. (Leco, 4–5.09.2014, Zawiercie)
 • XVI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik pomiarowych. (EuroLab, 13.03.2014, Warszawa)
 • Nowe rozwiązania analityczne firmy Agilent dla przemysłu wydobywczego. (Candela, 13.02.2013, Kraków)
 • Prezentacja oferty firmy GBC Polska, z zakresu urządzeń do przygotowywania próbek (w tym mikropróbek), z uwzględnieniem mineralizatorów mikrofalowych. (GBC Polska, 23.10.2012, Kraków)


Działalność popularyzatorska:


 • „Możliwości analityczne laboratorium w Szarowie”- prezentacja dla: uczniów Gimnazjum nr 3 w Trzebini (Festiwal Nauki, 23.05.2014), uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szarowie (15.05.2014), studentów Wydziału BiNoZ, UJ, kurs biologia z geografią i biologia z geologią (24.01.2014), uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju (10.10.2013), uczestników obchodów 60-lecia IB PAN (21.09.2013).
 • Współudział w przygotowaniu relacji z zajęć zorganizowanych w ramach Festiwalu Nauki przez Pracowników laboratorium ekotoksykologicznego Stacji Badawczej IB PAN w Szarowie (Festiwal Nauki, 23.05.2014, Szarów).
 • Współudział w przygotowaniu programu dla TVN dotyczącego możliwości analitycznych laboratorium Zakładu Ekologii IB PAN w Szarowie (emisja 02.10.2013).

Publikacje:


 • Zubek Sz, Majewska ML, Kapusta P, Stefanowicz AM, Błaszkowski J, Rożek K, Stanek M, Karpowicz F, Zalewska-Gałosz J (2020) Solidago canadensis invasion in abandoned arable fields induces minor changes in soil properties and does not affect the performance of subsequent crops. Land Degradation and Development 31: 334-345.
 • Stefanowicz AM, Kapusta P, Zubek S, Stanek M, Woch MW (2020) Soil organic matter prevails over heavy metal pollution and vegetation as a factor shaping soil microbial communities at historical Zn-Pb mining sites. Chemosphere 240: 1-13.
 • Stanek M, Stefanowicz AM (2019) Invasive Quercus rubra negatively affected soil microbial communities relative to native Quercus robur in a semi-natural forest. Science of the Total Environment 696: 1-11.
 • Kapusta P, Stanek M, Szarek-Łukaszewska G, Godzik B (2019) Long-term moss monitoring of atmospheric deposition near a large steelworks reveals the growing importance of local non-industrial sources of pollution. Chemosphere 230: 29-39.
 • Stefanowicz AM, Zubek S, Stanek M, Grześ IM, Rożej-Pabijan E, Błaszkowski J, Woch MW (2019) Invasion of Rosa rugosa induced changes in soil nutrients and microbial communities of coastal sand dunes. Science of the Total Environment 677: 340-349
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Majewska ML, Nobis M, Zubek S (2019) Invasive plant species identity affects soil microbial communities in a mesocosm experiment. Applied Soil Ecology 136: 168-177.
 • Woch MW, Radwańska M, Stanek M, Łopata B, Stefanowicz AM (2018) Relationships between waste physicochemical properties, microbial activity and vegetation at coal ash and sludge disposal sites. Science of the Total Environment 642: 264-275.
 • Stefanowicz AM, Majewska ML, Stanek M, Nobis M, Zubek S (2018) Differential influence of four invasive plant species on soil physicochemical properties in a pot experiment. Journal of Soils and Sediments 18: 1409-1423.
 • Woch MW, Stefanowicz AM, Stanek M (2017) Waste heaps left by historical Zn-Pb ore mining are hotspots of species diversity of beech forest understory vegetation. Science of the Total Environment 599-600: 32-41.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Nobis M, Zubek S (2017) Few effects of invasive plants Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata and Solidago gigantea on soil physical and chemical properties. Science of the Total Environment 574: 938-946.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Woch MW (2016) High concentrations of heavy metals in beech forest understory plants growing on waste heaps left by Zn-Pb ore mining. Journal of Geochemical Exploration 169: 157-162.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Nobis M, Zubek S (2016) Species-specific effects of plant invasions on activity, biomass, and composition of soil microbial communities. Biology and Fertility of Soils 52: 841-852.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Woch MW, Kapusta P (2016) The accumulation of elements in plants growing spontaneously on small heaps left by the historical Zn-Pb ore mining. Environmental Science and Pollution Research 23: 6524-6534.
 
 
Udział w konferencjach:

 • Vegetation Sciences and Biodiversity Research” 62nd Annual Symposium of the International Association for Vegetation Sciences, 14-19.07.2019, Brema, Germany.
 • „Botanika bez granic” 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 1-7.07.2019 Kraków, Poland.
 • “Biologia i ekologia roślin drzewiastych” Instytut Dendrologii PAN Kórnik, 11-15.06.2018 Poznań, Poland.
 • II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk," 29.06-30.06.2017, Lublin, Poland.

Doniesienia konferencyjne:


 • Stefanowicz AM, Woch MW, Stanek M (2016) The influence of historical mining for metal ores on Cd, Pb and Zn contents in soil and plant tissues in Beech Forests. 57th Meeting of the Polish Botanical Society, 27.06-3.07.2016, Lublin, Poland.
 • Stefanowicz AM, Stanek M, Nobis M, Zubek S (2016) The influence of invasive Reynoutria japonica, Rubdeckia laciniata and Solidago gigantea on soil microorganisms and processes. 57th Meeting of the Polish Botanical Society, 27.06-3.07.2016, Lublin, Poland.
 • Woch MW, Stefanowicz AM, Stanek M (2016) Old heaps of heavy metals polluted mine waste are plant diversity hot spots in beech forests. 57th Meeting of the Polish Botanical Society, 27.06-3.07.2016, Lublin, Poland.
 • Godzik B, Stanek M, Szarek-Łukaszewska G, Łopata B, Kapusta P (2016) Spatial and temporal changes in heavy metal concentration in Niepołomice Forest – a long-time moss monitoring with Pleurozium schreberi as bioindicator. 29th Task Force Meeting of the UNECE ICP Vegetation for Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Dubna: JINR, 29.02-04.03. 2016, Dubna, Russia.
Zamknij !