Marcin PIĄTEK
dr hab. inż., prof. IB PAN
mykologia, fitopatologia
studia:
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie
mgr inż. AR, Wydział Ogrodniczy, 1998; dr inż. IB PAN, 2003;
dr hab. inż.
IB PAN, 2013

(aktualizacja danych: styczeń 2020)
Przebieg pracy:
 • 1998 Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, asystent, 2004 adiunkt, 2014 – profesor IB PAN, 2018 – kierownik Zakładu Mykologii IB PAN.
Adres, tel./fax, e-mail, strony internetowe:
Tematyka badawcza:
Mykologia, fitopatologia: w szczególności systematyka, koncepcja gatunku, specyficzność żywicielska, relacje ewolucyjne z roślinami żywicielskimi, oraz biogeografia grzybów głowniowych (Ustilaginomycotina, Pucciniomycotina: Microbotryales) w skali światowej, w mniejszym stopniu także innych grzybów fitopatogenicznych. W przeszłości badania dotyczyły także bioróżnorodności i rozmieszczenia geograficznego grzybów poliporoidalnych oraz kortycjoidalnych w Polsce.
Wyprawy naukowe,
zbiory:
 • Ekspedycje naukowe do Afryki – Egipt (2006), Benin (2011, 2012, 2013, 2015), Ghana (2012), Kamerun (2007), Togo (2011, 2012, 2013), oraz wyjazdy badawcze do krajów europejskich – Niemcy (2006, 2009, 2014, 2016), Portugalia (2008), Słowacja (2006), Francja (2014), Czechy (2015). Ciągłe, liczne wyjazdy naukowe obejmujące cały obszar Polski (1995–2018).
 • Zbiory grzybów poliporoidalnych, grzybów kortycjoidalnych, oraz grzybów fitopatogenicznych w zielniku KRAM i innych kolekcjach krajowych i międzynarodowych.
Ważniejsze granty,
 programy, etc.:
  • Grzyby sadzakowe na ozdobnych roślinach drzewiastych w środowisku miejskim - diagnostyka sprawców zespołu chorobowego w oparciu o innowacyjne zintegrowane analizy kultur in vitro oraz sekwencji DNA wielu loci, 2018–2021, Narodowe Centrum Nauki (projekt no. 2017/27/B/NZ9/02902), kierownik.
  • Enhancing mycological capacities to face food insecurity and deforestation in West Africa - a package of three summer schools for a rapid and effective capacity building on mycological know-how for West Africa, 2015, Volkswagen Foundation, wykonawca.
  • Bioróżnorodność i odrębność lokalnej mikobioty borów i torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, 2010–2012 (przedłużony do 2014), Narodowe Centrum Nauki (przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (projekt no. N N305 382 738 ), wykonawca.
  • Różnorodność grzybów głowniowych w tropikalnej Afryce zachodniej na tle odrębności florystycznej regionu, 2009–2012 (przedłużony do 2014), Narodowe Centrum Nauki (przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (projekt no. N N303 414 037), kierownik i główny wykonawca.
  • Taksonomiczna, ekologiczna i chorologiczna analiza grzybów głowniowych występujących na Cyperaceae i Juncaceae w Polsce na tle występowania roślin żywicielskich, 2005–2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt no. 2 P04G 019 28), kierownik i główny wykonawca.
  • Zróżnicowanie morfotypów stomatocyst Chrysophyceae stawów, jezior i torfowisk Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2005–2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt no. 2 P04G 023 28), wykonawca.
  • Obce gatunki inwazyjne we florze Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej, 2004–2007 (przedłużony do 2008), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt no. 2 P04G 076 26p02), wykonawca.
  • IPA – Important Plant Areas in Central and Eastern Europe, 2002–2005, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności Holandii & Komitet Badań Naukowych, konsultant krajowy.
  • Bioróżnorodność i wzorce rozmieszczenia rzadkich, ginących i zagrożonych grzybów w Polsce, 2001–2004 (przedłużony do 2005), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt no. 6 P04G 043 21), główny wykonawca.
  • Bioróżnorodność nadrzewnych saprobowych Basidiomycetes Tarnowa na tle degradacji środowiska, 2000–2003, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt no. 6 P04G 034 18), główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego.
  Członkostwo i funkcje:
  • Członek Prezydium Rady Naukowej IB PAN (2019–2022);
  • Przewodniczący Komisji Rady Naukowej IB PAN do spraw postępowań habilitacyjnych (od 2019r);
  • Członek Komisji Rady Naukowej IB PAN do spraw postępowań habilitacyjnych (od 2019r);
  • Kierownik Zakładu Mykologii IB PAN (od 2018r.);
  • Członek Zespołu Redakcyjnego Fungal Systematics and Evolution (od 2018r.);
  • Członek Zespołu Redakcyjnego Plant and Fungal Systematics (od 2018r.);
  • Członek Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk (od 2017r.);
  • Członek Rady Redakcyjnej Acta Mycologica (2017);
  • Kustosz zbiorów grzybów KRAM F (od 2017r.);
  • Członek Komisji Rady Naukowej IB PAN do postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora (2016–2018);
  • Członek Komisji Rady Naukowej IB PAN do spraw przewodów doktorskich (2015–2018);
  • Członek Rady Redakcyjnej Polish Botanical Journal (2015–2017);
  • Członek Rady Redakcyjnej Polish Botanical Studies (2015–2017);
  • Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera (od 2014r.);
  • Opiekun zbiorów grzybów podstawkowych (Basidiomycota) w zielniku mykologicznym KRAM F (2014–2017);
  • Członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (20072010, 20152018, oraz od 2019r.);
  • Członek Rady Naukowej Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera (od 2007r.);
  • Sekretarz redakcji i członek rady redakcyjnej Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland (20002005).
  Nagrody i odznaczenia:
  • 2013 - wyróżnienie przez Radę Naukową IB PAN za osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  • 2004/2005 - krajowe stypendium wyjazdowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • 2003 - wyróżnienie przez Radę Naukową IB PAN za pracę doktorską
  • 2002 - przedłużenie stypendium krajowego dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • 2001 - stypendium krajowe dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  Recenzje wydawnicze:
  • Dla czasopism krajowych oraz międzynarodowych: Acta Mycologica, African Journal of Biotechnology, Australasian Plant Disease Notes, Biologia (Bratislava), Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Forest Pathology, Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Fungal Biology, IMA Fungus, Journal of Phytopathology, Monographiae Botanicae, MycoKeys, Mycologia, Mycological Progress, Mycological Research, Mycotaxon, Persoonia, Phytotaxa, Plant Disease, Plant Pathology, Polish Botanical Journal, Polish Botanical Studies, Sydowia, Symbiosis, Thaiszia, Tropical Plant Pathology
  Nowe dla nauki taksony grzybów:
  • nowe rzędy:
   • Talbotiomycetales K. Riess, R. Bauer, Kellner, Kemler, M. Piątek, Vánky & Begerow, IMA Fungus 6: 130. 2015.
  • nowe rodziny:
   • Fereydouniaceae S. Nasr, M.R. Soudi, H.D.T. Nguyen, M. Lutz & M. Piątek, Mycol. Progr. 13: 1222. 2014.
   • Phaeotrametaceae Popoff ex M. Piątek, Mycotaxon 91: 181. 2005.
   • Talbotiomycetaceae K. Riess, R. Bauer, Kellner, Kemler, M. Piątek, Vánky & Begerow, IMA Fungus 6: 131. 2015.
  • nowe rodzaje:
   • Antherospora R. Bauer, M. Lutz, Begerow, M. Piątek & Vánky, Mycol. Res. 112: 1300. 2008.
   • Cabalodontia M. Piątek, Polish Bot. J. 49: 2. 2004.
   • Fereydounia S. Nasr, M.R. Soudi, H.D.T. Nguyen, M. Lutz & M. Piątek, Mycol. Progr. 13: 1222. 2014.
   • Flamingomyces R. Bauer, M. Lutz, M. Piątek, Vánky & Oberw., Mycol. Res. 111: 1202. 2007.
   • Juncorrhiza K. Riess & M. Piątek, Org. Divers. Evol. 19: 23. 2019.
   • Kochmania M. Piątek, Mycotaxon 92: 34. 2005.
   • Pattersoniomyces M. Piątek, M. Lutz & C.A. Rosa, Org. Divers. Evol. 17: 534. 2017.
   • Parvulago R. Bauer, M. Lutz, M. Piątek, Vánky & Oberw., Mycol. Res. 111: 1203. 2007.
   • Sajamaea Flakus, Piątek & Rodr. Flakus, Mycol. Progr. 19: 6. 2020.
   • Shivasia Vánky, M. Lutz & M. Piątek, IMA Fungus 3: 147. 2012.
  • nowe gatunki:
   • Antherospora hortensis M. Piątek & M. Lutz, IMA Fungus 4: 9. 2013.
   • Antherospora tractemae M. Piątek & M. Lutz, IMA Fungus 2: 139. 2011.
   • Antherospora vindobonensis R. Bauer, M. Lutz, Begerow, M. Piątek & Vánky, Mycol. Res. 112: 1304. 2008.
   • Anthracocystis grodzinskae M. Piątek & M. Lutz, Mycol. Progr. 14: 88 (page 4). 2015.
   • Anthracoidea caricis-meadii K.G. Savchenko, M. Lutz & M. Piątek, Mycologia 105: 183. 2013.
   • Anthracoidea mulenkoi M. Piątek, Nova Hedwigia 83: 110. 2006.
   • Anthracoidea pamiroalaica M. Piątek, M. Lutz & M. Nobis, Mycol. Progr. 14: 120 (page 3). 2015.
   • Anthracoidea transberingiana M. Piątek, Phytotaxa 174(2): 106. 2014.
   • Ceraceosorus africanus M. Piątek, K. Riess, Karasiński & M. Lutz, Org. Divers. Evol. 16: 753. 2016.
   • Cintractia bulbostylidicola M. Piątek & Vánky, Nova Hedwigia 85: 188. 2007.
   • Cintractia majewskii M. Piątek & Vánky, Polish Bot. J. 50: 1. 2005.
   • Coprinopsis rugosomagnispora Gierczyk, Pietras, M. Piątek, Gryc, Czerniawski & Rodriguez-Flakus, Pl. Syst. Evol. 303: 922. 2017.
   • Dentipratulum khuranae Karasiński & M. Piątek, Mycol. Progr. 16: 115. 2017.
   • Doassansiopsis caldesiae M. Piątek & Vánky, Mycologia 100: 663. 2008.
   • Entorrhiza fuirenae R.G. Shivas, Vánky, M. Piątek & K. Riess, Org. Divers. Evol. 19: 23. 2019.
   • Entyloma crepidis-tectori M. Piątek, Polish Bot. J. 51: 165. 2006.
   • Entyloma helianthi M. Piątek, M. Lutz & Rooney-Latham, Mycologia 109: 525. 2017.
   • Entyloma jolantae J. Kruse, M. Lutz, Piątek & Thines, Persoonia 41: 190. 2018.
   • Entyloma klenkei J. Kruse, M. Lutz, Piątek & Thines, Persoonia 41: 191. 2018.
   • Entyloma kochmanii J. Kruse, M. Lutz, Piątek & Thines, Persoonia 41: 191. 2018.
   • Entyloma piepenbringiae J. Kruse, M. Lutz, Piątek & Thines, Persoonia 41: 187. 2018.
   • Entyloma savchenkoi J. Kruse, M. Lutz, Piątek & Thines, Persoonia 41: 195. 2018.
   • Entyloma thielii J. Kruse, M. Lutz, Piątek & Thines, Persoonia 41: 196. 2018.
   • Exobasidium darwinii M. Piątek & M. Lutz, Mycol. Progr. 11: 367. 2012.
   • Fereydounia khargensis S. Nasr, M.R. Soudi, H.D.T. Nguyen, M. Lutz & M. Piątek, Mycol. Progr. 13: 1223. 2014.
   • Juncorrhiza maritima M. Piątek & K. Riess, Org. Divers. Evol. 19: 25. 2019.
   • Juncorrhiza oxycarpi M. Piątek & K. Riess, Org. Divers. Evol. 19: 25. 2019.
   • Microbotryum alpinum R. Ziegler, M. Lutz & M. Piątek, Mycologia 110: 366. 2018.
   • Microbotryum chloranthae-verrucosum M. Lutz, Göker, M. Piątek, Kemler, Begerow & Oberw., Mycol. Progr. 4: 233. 2005.
   • Microbotryum heliospermae M. Piątek & M. Lutz, Fungal Biol. 116: 192. 2012.
   • Microbotryum liroi R. Ziegler, M. Lutz & M. Piątek, Mycologia 110: 369. 2018.
   • Microbotryum minuartiae M. Lutz, M. Piątek & Kemler, Mycol. Res. 112: 1287. 2008.
   • Microbotryum saponariae M. Lutz, Göker, M. Piątek, Kemler, Begerow & Oberw., Mycol. Progr. 4: 233. 2005.
   • Microbotryum silenes-acaulis M. Lutz, M. Piątek & Kemler, Mycol. Res. 112: 1289. 2008.
   • Microbotryum silenes-saxifragae M. Lutz, M. Piątek & Kemler, IMA Fungus 4: 34. 2013.
   • Phakopsora dissotidis R. Berndt & M. Piątek, Sydowia 60: 16. 2008.
   • Rhizoglomus dalpeae Błaszk., Piątek, Yorou, Zubek, Jobim, Niezgoda & B.T. Goto, Mycologia 111: 972. 2019.
   • Sajamaea mycophila Flakus, Piątek & Rodr. Flakus, Mycol. Progr. 19: 6. 2020.
   • Sporisorium austroafricanum M. Piątek, Ann. Bot. Fennici 46: 426. 2008.
   • Sporisorium kenyanum M. Piątek, Polish Bot. J. 51: 160. 2006.
   • Sporisorium warambiense M. Piątek & R.G. Shivas, Mycol. Progr. 10: 58. 2011.
   • Testicularia africana Vánky & M. Piątek, Mycol. Balcan. 3: 164. 2006.
   • Urocystis deschampsiae M. Piątek, Polish Bot. J. 51: 167. 2006.
   • Urocystis rostrariae M. Piątek, Mycotaxon 97: 120. 2006.
   • Urocystis skirgielloae M. Piątek, Acta Mycol. 41: 8. 2006.
   • Ustilago aldabrensis M. Piątek & Vánky, Mycol. Progr. 6: 214. 2007.
  Publikacje:
  185 publikacji + 0 w druku, zdecydowana większość to oryginalne prace naukowe w recenzowanych czasopismach angielskojęzycznych, w tym znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (67 prac + 0 w druku). Pełny wykaz publikacji: pobierz PDF.

  Wykaz publikacji naukowych
  za ostatnie 10 lat:

  2020

  • Piątek M., Rodriguez-Flakus P., Domic A., Palabral-Aquilera A.N., Gómez M.I. & Flakus A. 2020. Phylogenetic placement of Leptosphaeria polylepidis, a pathogen of Andean endemic Polylepis tarapacana, and its newly discovered mycoparasite Sajamaea mycophila gen. et sp. nov. Mycological Progress 19(1): 1–14.

  2019

  • Błaszkowski J., Niezgoda P., Piątek M., Magurno F., Malicka M., Zubek S., Mleczko P., Yorou N.S., Jobim K., Vista X.M., Lima J.L.R. & Goto B.T. 2019. Rhizoglomus dalpeae, R. maiae, and R. silesianum, new species.Mycologia 111(6): 965–980.
  • Czachura P., Owczarek-Kościelniak M. & Piątek M. 2019. Pseudodidymella fagi in Slovakia: first detection, morphology and culture characteristics. Forest Pathology 49: e12479 (online first in 2018).
  • Piątek M. & Yorou N.S. 2019. Pseudocercospora avicenniicola on black mangrove (Avicennia germinans) in Benin: the first report from Africa. Forest Pathology 49: e12478 (online first in 2018).
  • Riess K., Schön M.E., Ziegler R., Lutz M., Shivas R.G., Piątek M. & Garnica S. 2019. The origin and diversification of the Entorrhizales: deep evolutionary roots but recent speciation with a phylogenetic and phenotypic split between associates of the Cyperaceae and Juncaceae. Organisms Diversity and Evolution 19(1): 13–30 (online first in 2018).

  2018

  • Kruse J., Piątek M., Lutz M. & Thines M. 2018. Broad host range species in specialised pathogen groups should be treated with suspicion – a case study on Entyloma infecting Ranunculus. Persoonia 41: 175–201.
  • Zamora J.C., Svensson M., Kirschner R., Olariaga I., Ryman S., Parra L.A., Geml J., Rosling A., (...) Piątek M. (...) & Ekman S. 2018. Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus 9(1): 167–175.
  • Ziegler R., Lutz M., Piątek J. & Piątek M. 2018. Dismantling a complex of anther smuts (Microbotryum) on carnivorous plants in the genus Pinguicula.  Mycologia 110(2): 361–374.

  2017

  • Gierczyk B., Rodriguez-Flakus P., Pietras M., Gryc M., Czerniawski W. & Piątek M. 2017. Coprinopsis rugosomagnispora: a distinct new coprinoid species from Poland (Central Europe). Plant Systematics and Evolution 303(7): 915–925.
  • Karasiński D. & Piątek M. 2017. The genus Dentipratulum (Russulales, Auriscalpiaceae): comparative morphology and SEM imaging spore ornamentation split one into three species. Mycological Progress 16(2): 109–116.
  • Piątek M., Lutz M., Sousa F.M.P., Santos A.R.O., Felix C.R., Landell M.F., Gomes F.C.O. & Rosa C.A. 2017. Pattersoniomyces tillandsiae gen. et comb. nov.: linking sexual and asexual morphs of the only known smut fungus associated with Bromeliaceae. Organisms Diversity and Evolution 17(3): 531–543.
  • Rooney-Latham S., Lutz M., Blomquist C.L., Romberg M.K., Scheck H.J. & Piątek M. 2017. Entyloma helianthi: identification and characterization of the causal agent of sunflower white leaf smut.  Mycologia 109(3): 520–528.
  • Smith P.A., Lutz M., Ziegler R. & Piątek M. 2017. Anther smuts of Silene acaulis and Silene uniflora in the Outer Hebrides, including an assessment of ITS genotypes of Microbotryum silenes-acaulis.  IMA Fungus 8(1): 107–116.

  2016

  • Aghayeva D.N., Lutz M. & Piątek M. 2016. Transmission electron microscopy of Tuberculina species (Helicobasidiales) reveals an unique mode of conidiogenesis within Basidiomycota. Fungal Biology 120(8): 1010–1016.
  • Lutz M. & Piątek M. 2016. Phylogenetic placement, DNA barcoding, morphology and evidence for the spreading of Entyloma cosmi, a species attacking Cosmos bipinnatus in temperate climate gardens.  European Journal of Plant Pathology 145(4): 857–869.
  • Piątek M., Riess K., Karasiński D., Yorou N.S. & Lutz M. 2016. Integrative analysis of the West African Ceraceosorus africanus sp. nov. provides insights into the diversity, biogeography, and evolution of the enigmatic Ceraceosorales (Fungi: Ustilaginomycotina). Organisms Diversity and Evolution 16(4): 743–760.

  2015

  • Piątek M. 2015. The identity of Entyloma anadelphiae: reclassification and redescription of leaf and stem smut infecting Anadelphia pumila in Guinea. – Phytotaxa 192(1): 044–049.
  • Piątek M., Lutz M., Jacobs A., Villablanca F. & Wood A.R. 2015. Epitypification of Tilletia ehrhartae, a smut fungus with potential for nature conservation, biosecurity and biocontrol.  European Journal of Plant Pathology 143(1): 151–158.
  • Piątek M., Lutz M., Nobis M. & Nowak A. 2015. Phylogeny and morphology of Anthracoidea pamiroalaica sp. nov. infecting the endemic sedge Carex koshewnikowii in the Pamir Alai Mts (Tajikistan).  Mycological Progress 14(12): 120 (pages 19).
  • Piątek M., Lutz M. & Yorou N.S. 2015. A molecular phylogenetic framework for Anthracocystis (Ustilaginales), including five new combinations (inter alia for the asexual Pseudozyma flocculosa), and description of Anthracocystis grodzinskae sp. nov.  Mycological Progress 14(10): 88 (pages 115).
  • Riess K., Bauer R., Kellner R., Kemler M., Piątek M., Vánky K. & Begerow D. 2015. Identification of a new order of root-colonising fungi in the Entorrhizomycota: Talbotiomycetales ord. nov. on eudicotyledons. IMA Fungus 6(1): 129–133.

  2014

  • Kukwa M. & Piątek M. 2014. First records of the lichen Septotrapelia usnica (Lecanorales, Ascomycota) from West Africa. – Polish Botanical Journal 59(1): 105–108.
  • Nasr S., Soudi M.R., Fazeli S.A.S., Nguyen H.D.T., Lutz M., Piątek M. 2014. Expanding evolutionary diversity in the Ustilaginomycotina: Fereydouniaceae fam. nov. and Fereydounia gen. nov., the first urocystidalean yeast lineage. – Mycological Progress 13(4): 1217–1226.
  • Piątek J. & Piątek M. 2014. Morphological variability of new chrysophyte stomatocyst forming a single-cyst assemblage in a low-conductivity tropical lake in the Guineo-Congolian rainforest. – Phytotaxa 174(5): 261–271.
  • Piątek M. 2014. Anthracoidea transberingiana, a new smut species on Carex pauciflora from Beringia. Phytotaxa 174(2): 105–110.
  • Piątek M., Piątek J. & Yorou N.S. 2014. Emended description and geographical distribution of Sporisorium elegantis (Ustilaginaceae), a species shared between West Africa and India. – Phytotaxa 175(3): 148–154.
  • Wijayawardene N.N., Crous P.W., Kirk P.M., Hawksworth D.L., Boonmee S., Braun U., Dai D.Q., D'souza M.J., Diederich P., Dissanayake A., Doilom M., Hongsanan S., Jones E.B.G., Groenewald J.Z., Jayawardena R., Lawrey J.D., Liu J.K., Lücking R., Madrid H., Manamgoda D.S., Muggia L., Nelsen M.P., Phookamsak R., Suetrong S., Tanaka K., Thambugala K.M., Wanasinghe D.N., Wikee S., Zhang Y., Aptroot A., Ariyawansa H.A., Bahkali A.H., Bhat J.D., Gueidan C., Chomnunti P., De Hoog G.S., Knudsen K., Li W.J., McKenzie E.H.C., Miller A.N., Mortimer P.E., Phillips A.J.L., Piątek M., Raja H.A., Shivas R.S., Slippers B., Taylor J.E., Tian Q., Wang Y., Woudenberg J.H.C., Cai L., Jaklitsch W.M. & Hyde K.D. 2014. Naming and outline of Dothideomycetes–2014 including proposals for the protection or suppression of generic names. – Fungal Diversity 69: 1–55.
  • Vasighzadeh A., Zafari D., Selçuk F., Hüseyin E., Kurşat M., Lutz M. & Piątek M. 2014. Discovery of Thecaphora schwarzmaniana on Rheum ribes in Iran and Turkey: implications for the diversity and phylogeny of leaf smuts on rhubarbs. – Mycological Progress 13(3): 881–892.

  2013

  • Braun U., Piątek M. & Scheuer C. 2013. New species and new records of several phytopathogenic hyphomycetes. – Schlechtendalia 25: 41–48.
  • Piątek M. 2013. Nowe taksony, kombinacje i nazwy dla grzybów zaproponowane w Zakładzie Mykologii w latach 1953–2012. W: B. Godzik, K. Wołowski (red.), Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2012). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, pp. 388–395.
  • Piątek M. 2013. The identity of Cintractia carpophila var. kenaica: reclasssification of a North American smut on Carex micropoda as a distinct species of Anthracoidea. – IMA Fungus 4(1): 103–109.
  • Piątek M., Lutz M. & Chater A.O. 2013. Cryptic diversity in the Antherospora vaillantii complex on Muscari species. – IMA Fungus 4(1): 5–19.
  • Piątek M., Lutz M. & Kemler M. 2013. Microbotryum silenes-saxifragae sp. nov. sporulating in the anthers of Silene saxifraga in southern European mountains. – IMA Fungus 4(1): 29–40.
  • Savchenko K.G., Lutz M., Piątek M., Heluta V.P. & Nevo E. 2013. Anthracoidea caricis-meadii is a new North American smut fungus on Carex sect. Paniceae. – Mycologia 105(1): 181–193.

  2012

  • Choi Y.J., Thines M., Piątek M. & Shin H.D. 2012. Morphological evidence supports the existence of multiple species in Pustula (Albuginaceae, Oomycota). – Nova Hedwigia 94(1): 181–192.
  • Lutz M., Vánky K. & Piątek M. 2012. Shivasia gen. nov. for the Australasian smut Ustilago solida that historically shifted through five different genera. – IMA Fungus 3(2): 143–154.
  • Park M.J., Cho S.E., Piątek M. & Shin H.D. 2012. First report of powdery mildew caused by Erysiphe macleayae on Macleaya microcarpa in Poland. – Plant Disease 96(9): 1376–1376.
  • Piątek J., Piątek M. & Mossebo D.C. 2012. The first discovery of an encysted chrysophyte in Africa: Dinobryon sertularia Ehrenb. from Cameroon. – Nova Hedwigia 95(3–4): 391–401.
  • Piątek M. 2012. The identity of Cintractia disciformis: reclassification and synonymy of a southern Asian smut parasitic on Carex sect. Aulocystis. – IMA Fungus 3(1): 39–43.
  • Piątek M., Lutz M., Ronikier A., Kemler M. & Świderska-Burek U. 2012. Microbotryum heliospermae, a new anther smut fungus parasitic on Heliosperma pusillum in the mountains of the European Alpine System. – Fungal Biology 116(2): 185–195.
  • Piątek M., Lutz M. & Welton P. 2012. Exobasidium darwinii, a new Hawaiian species infecting endemic Vaccinium reticulatum in Haleakala National Park. – Mycological Progress 11(2): 361–371.
  • Piątek M., Piątek J. & Mossebo D.C. 2012. Recently discovered collections extend the geographical range of the smut fungus Sphacelotheca polygoni-serrulati to Cameroon and Zambia. – Polish Botanical Journal 57(1): 285–293.

  2011

  • Piątek M., Lutz M., Smith P.A. & Chater A.O. 2011. A new species of Antherospora supports the systematic placement of its host plant. – IMA Fungus 2(2): 135–142.
  • Piątek M. & Shivas R.G. 2011. Sporisorium warambiense sp. nov., a fourth smut fungus on Xerochloa in Australia. – Mycological Progress 10(1): 57–60.

  2010

  • Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M. & Ruszkiewicz-Michalska M. 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. – Biological Invasions in Poland 1: 49–71.
  • Piątek M. 2010. Sporisorium ignotum – a remarkable smut fungus from Zimbabwe originally classified in the genus Ustilago. – Polish Botanical Journal 55(2): 309–314.
  • Piątek M. & Mułenko W. 2010. The calcareous mires in South-East Poland are home to two rare Anthracoidea species. – Acta Mycologica 45(2): 175–184.
  • Wołczańska A. & Piątek M. 2010. First finding of Frommeëlla mexicana var. indicae causing rust disease of Duchesnea indica in Poland. – Plant Pathology 59(2): 407–407.

  2009

  • Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A. & Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. – Polish Botanical Journal 54(1): 55–97.
  • Mossebo D.C., Njouonkou A.L., Piątek M., Kengni Ayissi B. & Djamndo Djasbe M. 2009. Termitomyces striatus f. pileatus f. nov. and f. brunneus f. nov. from Cameroon with a key to central African species. – Mycotaxon 107: 315–329.
  • Piątek J., Piątek M., Zeeb B.A. & El Shahed A. 2009. Chrysophyte stomatocysts in Africa: the first description of an assemblage in the recent sediments of a thermo-mineral spring in Egypt. – Phycologia 48(1): 13–23.
  • Piątek M. 2009. Sporisorium themedae new to Mauritius, and Tilletia mauritiana new to Madagascar. – Polish Botanical Journal 54(1): 21–26.
  • Piątek M. 2009. Two smut fungi on Ischaemum: Sporisorium austroafricanum sp. nova and Tolyposporium bogoriense revisited. – Annales Botanici Fennici 46(5): 425–430.
  • Voglmayr H. & Piątek M. 2009. Peronospora causing downy mildew disease of sweet basil newly reported in Cameroon. – Plant Pathology 58(4): 805–805.
  • Voglmayr H., Piątek M. & Mossebo D.C. 2009. Pseudoperonospora cubensis causing downy mildew disease on Impatiens irvingii in Cameroon: a new host for the pathogen. – Plant Pathology 58(2): 394–394.

  2008

  • Bauer R., Lutz M., Begerow D., Piątek M., Vánky K., Bacigálová K. & Oberwinkler F. 2008. Anther smut fungi on monocots. – Mycological Research 112(11): 1297–1306.
  • Berndt R., Freire F., Piątek M. & Wood A.R. 2008. New species of Phakopsora (Basidiomycota, Uredinales) from Cameroon, South Africa and Brazil. – Sydowia 60(1): 15–24.
  • Blockeel T.L. (...) Cykowska B., (...) Piątek J., Piątek M. (...) 2008. New national and regional bryophyte records, 19. – Journal of Bryology 30(3): 231–237.
  • Lutz M., Piątek M., Kemler M., Chlebicki A. & Oberwinkler F. 2008. Anther smuts of Caryophyllaceae: molecular analyses reveal further new species. – Mycological Research 112(11): 1280–1296.
  • Majewski T., Piątek M. & Ruszkiewicz-Michalska M. 2008. Ustilaginales. W: W. Mułenko, T. Majewski & M. Ruszkiewicz-Michalska (eds), A preliminary checklist of micromycetes in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 297–318.
  • Piątek J. & Piątek M. 2008. Chrysophyte stomatocysts from gypsum damp vegetation in southern Poland. – Polish Botanical Journal 53(1): 57–67.
  • Piątek M. 2008. Grzyby głowniowe – uwagi o metodach badań terenowych i zielnikowych oraz nowy system klasyfikacyjny. W: W. Mułenko (red.), Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 215–228.
  • Piątek M. 2008. New records of smut fungi from Venezuela: Anthracoidea uleana, Sporisorium panici-petrosi and Ustilago schroeteriana. – Acta Mycologica 43(2): 153–159.
  • Piątek M. & Karasiński D. 2008. Nodulisporium cecidiogenes – a mycoparasite of Coniophora puteana found in Poland. – Polish Botanical Journal 53(2): 183–186.
  • Piątek M., Vánky K., Mossebo D.C. & Piątek J. 2008. Doassansiopsis caldesiae sp. nov. and Doassansiopsis tomasii: two remarkable smut fungi from Cameroon. – Mycologia 100(4): 662–672.

  2007

  • Bauer R., Lutz M., Piątek M., Vánky K. & Oberwinkler F. 2007. Flamingomyces and Parvulago, new genera of marine smut fungi (Ustilaginomycotina). – Mycological Research 111: 1201–1208.
  • Piątek M. 2007. Reassessment of the smut fungi infecting Anemone in southern South America. – Polish Botanical Journal 52(2): 93–97.
  • Piątek M. 2007. Taxonomy, host spectrum and global distribution of Anthracoidea siderostictae (Ustilaginomycetes). – Annales Botanici Fennici 44(3): 181–185.
  • Piątek M. & Vánky K. 2007. Cintractia bulbostylidicola sp. nov. (Ustilaginomycotina) from North America. – Nova Hedwigia 85(1–2): 187–194.
  • Piątek M. & Vánky K. 2007. Ustilago aldabrensis, a new species from Seychelles, and two other smut fungi on Dactyloctenium. – Mycological Progress 6(4): 213–219.

  2006

  • Piątek M. 2006. Anthracoidea mulenkoi (Ustilaginomycetes), a new cypericolous smut fungus from Pakistan. – Nova Hedwigia 83(1–2): 109–116.
  • Piątek M. 2006. Doassansiopsis tomasii, an aquatic smut fungus new to Uganda. – Polish Botanical Journal 51(2): 173–176.
  • Piątek M. 2006. Entyloma crepidis-tectori and Urocystis deschampsiae – two new smut fungi from Europe. – Polish Botanical Journal 51(2): 165–172.
  • Piątek M. 2006. Urocystis rostrariae, a new species of smut fungus on Rostraria from Jordan. – Mycotaxon 97: 119–124.
  • Piątek M. 2006. Urocystis skirgielloi, a new graminicolus smut fungus infecting Heteropogon contortus in India. – Acta Mycologica 41(1): 3–7.
  • Piątek M. 2006. Sporisorium kenyanum, a new smut fungus with long twisted sori on Setaria pallide-fusca in Kenya. – Polish Botanical Journal 51(2): 159–164.
  • Piątek M. & Prończuk M. 2006. Jamesdicksonia irregularis, newly recognized in Poland, with a note on the genus Jamesdicksonia (Ustilaginomycetes). – Polish Botanical Journal 51(1): 79–86.
  • Vánky K. & Piątek M. 2006. The genus Testicularia (Ustilaginomycetes). – Mycologia Balcanica 3(2–3): 163–167.

  2005

  • Bacigálová K., Hrivnák R., Kochjarová J., Piątek M. & Vlčko J. 2005. Vankya vaillantii (Ustilaginomycetes) on Scilla in Central Europe. – Polish Botanical Journal 50(2): 145–151.
  • Bacigálová K., Piątek M. & Wołkowycki M. 2005. Protomyces cirsii-oleracei (Fungi, Protomycetales), a new species for Poland. – Polish Botanical Journal 50(1): 77–82.
  • Bolay A., Braun U., Delhey R., Kummer V., Piątek M. & Wołczańska A. 2005. Erysiphe deutziae – a new epidemic spread in Europe. – Cryptogamie Mycologie 26(4): 293–298.
  • Jeppson M. & Piątek M. 2005. Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), a first records from Central Europe. – Polish Botanical Journal 50(1): 15–17. 
  • Lutz M., Göker M., Piątek M., Kemler M., Begerow D. & Oberwinkler F. 2005. Anther smuts of Caryophyllaceae: molecular characters indicate host-dependent species delimitation. – Mycological Progress 4(3): 225–238.
  • Piątek J. & Piątek M. 2005. Chrysophyte stomatocysts of the sulphuric salt marsh in the Owczary Reserve (central Poland). – Polish Botanical Journal 50(1): 97–106.
  • Piątek J. & Piątek M. 2005. Vaucheria dichotoma and bacteria in the sulphuric saline habitats of the Owczary Reserve (central Poland). – Polish Botanical Journal 50(2): 213–219.
  • Piątek M. 2005. A note on the genus Xenasmatella (Fungi, Basidiomycetes). – Polish Botanical Journal 50(1): 11–13.
  • Piątek M. 2005. Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer. – In: W. Wojewoda (ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 3: 5–8. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków.
  • Piątek M. 2005. Anthracoidea vankyi (Ustilaginomycetes) in Poland, with a review of its host spectrum and world distribution. – Acta Mycologica 40(1): 87–93.
  • Piątek M. 2005. Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. – In: W. Wojewoda (ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 3: 9–11. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków.
  • Piątek M. 2005. First report of powdery mildew of Ligustrum caused by Erysiphe syringae-japonicae. – Plant Pathology 54: 578.
  • Piątek M. 2005. Hericium erinaceum (Bull.) Pers. – In: W. Wojewoda (ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 3: 43–46. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków.
  • Piątek M. 2005. Kochmania, a new genus of smut fungi and new records of cypericolous species from Poland and Ukraine. – Mycotaxon 92: 33–42.
  • Piątek M. 2005. Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. – In: W. Wojewoda (ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 3: 103–106. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków.
  • Piątek M. 2005. Taxonomic position and world distribution of Pachykytospora nanospora (Polyporaceae). – Annales Botanici Fennici 42(1): 23–25.
  • Piątek M. 2005. Taxonomic position of the smut fungus Ustilago alsines. – Polish Botanical Journal 50(1): 7–10.
  • Piątek M. 2005. The species of Entyloma (Ustilaginomycetes) on Convolvulaceae. – Mycotaxon 93: 323–326.
  • Piątek M. & Cabała J. 2005. New and noteworthy polypores from Poland with validation of the family Phaeotrametaceae. – Mycotaxon 91: 173–183.
  • Piątek M., Mułenko W., Piątek J. & Bacigálová K. 2005. Taxonomy and distribution of Microbotryum pinguiculae, a species of smut fungi new for the Carpathians. – Polish Botanical Journal 50(2): 153–158.
  • Piątek M., Ruszkiewicz-Michalska M. & Mułenko W. 2005. Catalogue of Polish smut fungi, with notes on four species of Anthracoidea. – Polish Botanical Journal 50(1): 19–37.
  • Piątek M. & Wołkowycki M. 2005. Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer. – In: W. Wojewoda (ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 3: 35–38. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków.
  • Piątek M. & Vánky K. 2005. Cintractia majewskii, a new smut fungus (Ustilaginomycetes) on Fimbristylis (Cyperaceae) from Africa. – Polish Botanical Journal 50(1): 1–6.

  1994--2004

  • Pełna lista publikacji w tym z lat 19942004: pobierz PDF
  zamknij okienko !