OBIDOWICZ, Andrzej, Zbigniew
  dr hab., torfoznawca - paleobotanika, palinologia;
ur. 31 października 1941, Kraków;
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mgr 1966; dr 1972; dr hab. 1996.

(dane aktualizowane do: 12.2016)
Przebieg pracy:
Katedra Torfoznawstwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, asystent 1966, starszy asystent 1969; Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, adiunkt 1972, docent 1997, emeryt. od 2007.
W latach 2003 - 2010 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego.

Tematyka badawcza:

połodowcowa historia szaty roślinnej Karpat Zachodnich; geneza, rozwój i klasyfikacja torfowisk w górach Europy
Stypendia, staże szkoleniowo-badawcze:
 • W latach 1976-1987 staże naukowe w Czechosłowacji, Austrii, RFN, Szwajcarii (badania torfowisk alpejskich).
 • W 1990 r. Dwutygodniowy pobyt w Gruzji (torfowiska Kaukazu).
Ważniejsze granty,
programy, etc.

 • projekt Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - „TRAKT" nr 3/98: "Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego na Garbie Tenczyńskim i Pogórzu Wielickim", kierownik grantu doc.dr hab. Sławomir Kadrow (1999-2000);
 • projekt KBN nr 6PO4E 00515 "Datowane osuwiska Beskidu Makowskiego i Wyspowego i ich związek ze zmianami klimatycznymi w późnym glacjale i holocenie", kierownik grantu dr Włodzimierz, Margielewski (2000-2001).
 • projekt badawczy KBN nr 6PO4F 02818 "Historia roślinności Polski w późnym vistulianie i holocenie w świetle map izopolowych wybranych taksonów drzew i roślin zielnych", kierownik grantu prof. dr hab. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa (2000-2003).
 • projekt badawczy KBN nr 6PO4F 03021 "Czasowe i przestrzenne skale dynamiki zachodniokarpackich borów górnoreglowych", kierownik grantu doc. dr hab. Jan Holeksa (2001-2004).
 • projekt badawczy KBN nr 307 062 32/3359 "Póżnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie kopalnego jeziora Skaliskiego (Kraina Wielkich Jezior)", kierownik grantu dr Renata Stachowicz-Rybka (2007-2010).
 • projekt badawczy N N304 293937, "Holoceńska historia roślinności Karpat Zachodnich w oparciu o mapy izopolowe"; 2009-2012
Członkostwo i funkcje:
 • członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W.Szafera PAN w Krakowie (od 1998) 
 • członek Rady Wydziału Biologiczno-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego (od 2003) 
 • członek Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU (od 1979, wówczas Komisja PAN; w latach 1979-1982 sekretarz naukowy Komisji),
 • członek Komisji Prehistorii Karpat PAU (od 1998), 
 • członek Rady Redakcyjnej Naturae Journal (od 2006), 
 • członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Adres:
Praca (Kraków): Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Praca (Opole): Zakład Botaniki Systematycznej, Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, ul. Oleska 22.

Tal./fax:
Praca (Kraków): IB PAN - (12) 424-17-73, fax: (12) 421-97-90
e-mail:
e-mail: a.obidowicz@botany.pl
Publikacje: 85 publikacji z zakresu paleobotaniki czwartorzędu.

Wykaz
ważniejszych publikacji:


 • 1975. Entstehung und Alter einiger Moore im nordlichen Teil der Hohen Tatra. Fragm. Flor. Geobot. 12(3): 289-323.
 • 1978. Genese und Stratigraphie des Moores "Bór na Czerwonem" in Orawa-Nowy Targ-Mulde. Fragm. Flor. Geobot. 24(3): 447-466.
 • 1985. Torfowiska górskie w Europie. Kosmos 34(2): 299-310.
 • 1985. Moorkundliche und Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen des Sennalpenmoores im Trauchgauer Flysch (Ammergerbirge). Ber. Bayer. Bot. Ges. 56: 147-165.
 • 1990. Eine pollenanalytische und moorkundliche Studie zur Vegetationsgeschichte des Podhale-Gebietes (West-Karpaten). Acta Palaeobot. 30(1,2): 147-165.
 • 1995. 13 000 lat historii lasów tatrzańskich. Wierchy 61: 103-114
 • 1996. A Late Glacial-Holocene history of the formation of vergetation belts in the Tatra Mts. Acta Palaeobot. 36(2): 159-206.
 • 2001. Wyniki analiz paleobotanicznych stanowiska Cholerzyn (współautor E. Madeyska). Via Archaeologica. Krakowski Zespółdo Badań Autostrad.
 • 2003. The Holocene development of forests in the Pilsko Mt Area (Beskid Żywiecki Range, South Poland).
  Folia Quaternaria 74: 7-15.
 • 2003. Late Glacial - Holocene peat bog on Koton Mt And its significance for reconstruction of palaeoenvironment in the Western Outer Carpathians (Beskid Makowski Range, South Poland); (wspotautorzy W. Margielewski, S. Pelc). Folia Quaternaria 74: 35-56.
 • Obidowicz A., Ralska-Jasiewiczowa M., Kuprijanowicz M., Szczepanek K., Latałowa K., Nalepka D. 2004. Picea abies (L.) Karst. - Spruce. [W]: M. Ralska-Jasiewiczowa et al. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, s. 147-157. 
 • Obidowicz A., Szczepanek K., Madeyska E., Nalepka D. 2004. Abies alba Mill. [W]: M. Ralska-Jasiewiczowa et al. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków, W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, s. 31-38. 
 • Obidowicz A., Szczepanek K., Nalepka D. 2004. Pinus cembra L. - European stone pine. [W]: M.Ralska-Jasiewiczowa et al. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków, W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, s. 15 9-164. 
 • Lesiak M., Obidowicz A. 2006. Dęby w historii szaty roślinnej Polski [W]: W.Bugała (red.) Dęby - Quercus robur L., Qurcus petrea (Matt.) Liebl. Nasze drzewa leśne 11:7-20. 
 • Obidowicz A., Margielewski W. 2008. Problematyka klasyfikacji torfowisk górskich. [w:] Żurek S. (red.). Torfowiska gór, wyżyn i niżu. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce:103-109.
 • Karpińska-Kołaczek M., Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A. 2008. The history of vegetation changes based on pollen analysis of small lakes situated near Węgorzewo (NE Poland).  12th International Palynological Congress, 8th International Organisation of Palaeobotany Conference, Bonn: 137.
 • Margielewski W., Kołaczek P., Michczyński A., Obidowicz A., Pazdur A. 2011. Record of the Meso- and Neoholocene Palaeoenvironmental Changes In the Jesionowa Landslide Peat Bog (Beskid Sadecki Mts., Polish Outer Carpathians). Geochronometria 38(2):138-154.
 • Stachowicz-Rybka R., Obidowicz A. 2013. The development and Genesis of a small Lake filling the Skaliska Basin Turing the Late Glacial and Holocene. Acta Palaeobotanica 53(1): 69-91.
 • Obidowicz A. 2013. History of palynological studies In the Polish part of the Western Carpathians. Remarks on pollen analysis at montane sites and the importance of research on the modern pollen rain. [w:] Madeyska M., Turner Ch. (red.). Postglacial history of vegetation In the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-29.
 • Obidowicz A.,Nalepka D. 2013. Abies alba Mill. – Fir. [w:] Obidowicz A., Madeyska M., Turner Ch. (red.). Postglacial history of vegetation In the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-47.
 • Szczepanek K., Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Alnus Mill. – Alder. [w:] Obidowicz A., Madeyska M., Turner Ch. (red.). Postglacial history of vegetation In the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 49-58.
 • Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Corylus avellana L. – Hazel. [w:] Obidowicz A., Madeyska M., Turner Ch. (red.). Postglacial history of vegetation In the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-86.
 • Madeja J., Obidowicz A., Nalepka D. 2013. Fagus sylvatica L. – Beech. [w:] Obidowicz A., Madeyska M., Turner Ch. (red.). Postglacial history of vegetation In the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 87-96.
 • Obidowicz A., Szczepanek K., Nalepka D. 2013. Picea bies (L.)H. Karst. – Spruce. [w:] Obidowicz A., Madeyska M., Turner Ch. (red.). Postglacial history of vegetation In the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 113-122.
 • Obidowicz A. 2013. Holocene history of development of zonal forest communities in the Western Carpathians. [w:] Obidowicz A., Madeyska M., Turner Ch. (red.). Postglacial history of vegetation In the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 161-163.
 • Obidowicz A., Nalepka D., Walanus A. 2013 Polodowcowa historia leszczyny (Corylus avellana L.) w polskiej części Karpat. WIERCHY 79:191-195.
 • Kubiak-Martens L., Van Der Linden M., Obidowicz A. 2015. Archaeobotanisch onderzoek van breeuwsel uit de 13e en 14e-eeuwse schepen van de Nieuwe Bierkaai In Hulst. BIAXiaal 857:1-14.
 • 1986. Obidowicz A. Polodowcowa historia szaty roślinnej i osadnictwa na Podhalu. Wierchy 55: 141-152.
zamknij okienko !