MIREK Zbigniew

 
prof. dr hab., botanik - systematyka roślin, florystyka, fitogeografia, historia botaniki, ochrona przyrody, popularyzacja wiedzy botanicznej;
ur. 8 stycznia 1951, Kraków;
studia: Uniwersytet Jagielloński, mgr 1973; dr 1980; dr hab. 1993, prof. 1997.

(aktualizacja danych: 02.2018)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, stażysta 1972, pracownik inż.-techn. 1973, biolog 1976, asystent 1980, adiunkt 1981, docent 1994; kierownik Pracowni Flory Polski i Atlasu w Instytucie Botaniki PAN od 1993; z-ca kierownika Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych tamże od 1993, kierownik Pracowni Flory Polski IB PAN i Zakładu Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych (od 2017 Zakładu Roślin Naczyniowych) 1993-2018; dyrektor Instytutu Botaniki PAN (1999-2011).

Tematyka badawcza:

systematyka, fitogeografia, synantropizacja szaty roślinnej, geobotanika, historia botaniki, informacja i dokumentacja naukowa oraz ochrona przyrody 
Wyprawy naukowe, zbiory: wyprawy i wyjazdy naukowe do: Austrii (Alpy), Jugosławii, (Dalmacja i Czarnogóra), różnych części Karpat (Słowacja), Szwajcarii, góry Skandynawii (Szwecja), na  Spitsbergen;
Członkostwo i funkcje: Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1973 (członek Zarządu Głównego od 1989, członek Zarządu Oddziału Krakowskiego 1983-92, sekretarz generalny od 1992, członek honorowy od 2007); członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody (2016); członek 3 komitetów Polskiej Akademii Nauk (Komitetu Botaniki PAN  - od 1999 do 2015 i Komitetu Ochrony Przyrody PAN - od 1996 do 2015 (przewodniczący 2007-2015) oraz Komitetu Ekologii PAN (1998-2004); inicjator powołania Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego i sekretarz w jej pierwszych dwu Zarządach (1983-92); redaktor naczelny kwartalnika Wiadomości Botaniczne (1990-93 oraz 2006-2016; od 2017 - redaktor honorowy); inicjator i redaktor Polish Botanical Studies (od 1990) oraz Polish Botanical Studies - Guidebook Series (od 1990); redaktor serii Flora Polski - rośliny naczyniowe (1990) a także serii Biodiversity of Poland (2002-2018), redaktor serii Biodiversity of the Tatra National Park (2004-2018); członek Rad Redakcyjnych: Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2006), Monographiae Botanicae, Wierchy (1988), Biodiversity Research and Conservation (2006) i Scientific Principles of Biodiversity Conservation (od 2016) oraz serii Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland; członek Redakcji: Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2011), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland (1991), Polish Botanical Journal (2001-2018) - od 2018 Plant and Fungal Systematics; współzałożyciel Towarzystwa Ochrony Tatr; członek-założyciel i członek Rady Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera od 1992; członek Komitetu Sterującego Planta Europa (od 2001), członek Komitetu Sterującego Projektu LIFE 12/NAT/PL/000081 pn. "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych", członek Rad Naukowych: Tatrzańskiego Parku Narodowego od 1991 (od 1995 członek prezydium a od 1999 - przewodniczący) oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum Tatrzańskiego od 1991; Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie (2003), Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (2010), Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku (2003-2014), Instytutu Fizjologii Roślin PAN (2003); ekspert przy Radzie Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego (2016), członek Komitetu d/s Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce (2007), członek Stowarzyszenia "Fides et Ratio" (2007); prezes Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego (2008), przewodniczący Rady Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich (2001), członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony (2012) i jego prezes (2018); członek Komisji Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN ds. postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora (1999), członek Komisji Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie ds. Oceny Działalności Naukowej (kadencja 2015-2018), członek Komisji ds. Rozwoju Kadr w Instytucie Botaniki PAN (od 2016), kustosz Zielnika Roślin Naczyniowych (KRAM) w Instytucie Botaniki PAN (1993-2018).
Nagrody i odznaczenia:     1. Nagroda Sekretarza PAN za monografię "Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej" (1988),
    2. Nagroda Sekretarza II Wydziału PAN za ekspertyzę "Ocena i kwalifikacja przestrzenna zniszczeń roślinności  
        wzdłuż wybranych szlaków turystycznych w Tatrach" (1975),
    3. Nagroda Sekretarza II Wydziału PAN za pracę "Flora synantropijna w otoczeniu obiektów turystycznych w Tatrach"
        (1983),    
    4. I Nagroda za "Przyrodę Kotliny Zakopiańskiej" jako "Najlepszą Górską Książkę Roku" (1994),     
    5. Wyróżnienie Sekretarza Naukowego II Wydziału PAN za pracę „Endemic Vascular Plants in the Polish Tatra Mts.
        Distribution and Ecology” (1997),
    6. Srebrny Krzyż Zasługi (1991),
    7. Srebrna Odznaka Miasta Krakowa,     
    8. Brązowy Medal "Kraków 2000" za szczególne zasługi dla powstania "Encyklopedii Krakowa"  (2000),
    9. Nagroda "Dobrodzieja Przyrody 2006" przyznana przez "Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot" za całokształt pracy
        dla ratowania polskiej a w szczególności tatrzańskiej przyrody,
  10. Medal im. W. Szafera Polskiego Towarzystwa Botanicznego (2007),
  11. Członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Botanicznego (2007) oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
  12. Medal "Zielony Krzyż" im. S. Chałubińskiego za działalność społeczną i instytucjonalną na rzecz ochrony przyrody
        polskiej przyznanay przez Sekcję Ochrony Tatr PTT
  13. Medal im. Jozefa Holubego "pro meritis progressu scientiae botanicae apud Slovacos" Słowackiego Towarzystwa
        Botanicznego, za wieloletnią współpracę polsko-słowacką w badaniach nad florą roślin naczyniowych
  14. Odznaka "Honoris Gratia" w uznaniu zasług dla Krakowa, przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa zasłużonym działaczom Polskiego Klubu
        Ekologicznego (2017)

 Adres:
Praca: Zakład Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-01, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: z.mirek@botany.pl

Publikacje:

ponad 400 publikacji z zakresu systematyki roślin naczyniowych, florystyki, fitogeografii, historii botaniki, synantropizacji i ochrony szaty roślinnej, geobotaniki, informacji i dokumentacji botanicznej, ekoetyki i ekoteologii w tym ok. 150 prac naukowych oraz liczne prace przeglądowe i popularnonaukowe

Wykaz  ważniejszych publikacji
(1981-2017):


 • Piękoś H., Mirek Z. 1974. Nowe maksima wysokościowe i nowe stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin synantropijnych w Tatrach. Fragm. flor.geobot. 20(3): 305 317. 
 • Mirek Z. 1976. Zanikanie chwastu lnowego Camelina alyssum (Mill.) Thell. na terenie Polski. Phytocoenosis 5(3 4): 227-236. 
 • Mirek Z. 1981. Genus Camelina Cr. in Poland - taxonomy, distribution and habitats. Fragm. Flor. Geobot. 27(3): 445-507.
 • Mirek Z., Trzcińska‑Tacik H. 1981. Spreading of Puccinellia  distans (L.) Parl. along the roads in southern Poland. Ekol. pol. 29(3): 343‑352.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1982. Flora synantropijna w otoczeniu obiektów turystycznych w Tatrach. Studia Naturae, Ser. A 22: 133-196.
 • Mirek Z. 1984. Nowe rośliny synantropijne w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Parki narod.i rezerw. przyr. 5(2). 
 • Mirek Z. 1984. Rodzaj Camelina Cr. W: Flora Polska 3: 235-241. 
 • Mirek Z. 1984. Monographic studies in genus Camelina Cr. L. Camelina anomala Boiss. et Hausskn. Acta Soc.Bot.Pol. 53(3): 429‑432.  
 • Mirek Z. 1985. Studies in Polish endemic species - vascular plants. 1. Gladiolus felicis Mirek. Acta Soc. Bot. Pol. 54(2): 157-167.
 • Mirek Z., Fischer M. 1986. Additions to the ecogeography of Veronica vindobonensis with special reference to Poland. Phyton 26(1): 107-129. 
 • Mirek Z., Załuski T. 1986. Glyceria declinata Breb. (Gramineae) in Poland ‑ distribution and habitats. Acta Soc.Bot.Pol. 55(3): 505‑516.
 • Mirek Z. 1989. Spreading of  Puccinellia distans (L.) Parl. along roads between Kraków and Zakopane. W: "The West Carpathians July 12 17. 1989"   19th International Phytogeographic Excursion July 12 17.1989: 26 30.  
 • Piękoś‑Mirkowa H., Mirek Z. 1989.  Dryopteris villarii, (Dryopteridaceae: Pteridophyta). A new high‑mountain species in the Carpathians. Fern Gaz.13(4): 245‑246.
 • Mirek Z. 1990. Classification of the altitudinal ranges of plant species in Central Europe. W: U. Bohn & R. Neuhausl (ed.) SPB Vegetation and flora of temperate zones), pp. 11-19. Academic Publishing br., The Hague.
 • Mirek Z. i in. 1990. Słownik słów kluczowych z zakresu botaniki. Prace OIN PAN 44: 1-73.
 • Mirek Z. 1991. Ranunculus friesianus (Ranunculaceae) a new representatives of the R. acris complex in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 35(1‑2): 143‑147.
 • Mirek Z.1991. Classification of synanthropic plants in relation to vegetation changes during Holocene. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 106: 122-132. 
 • Mirek Z. 1991. Senecio umbrosus (Compositae) ‑ a new species in the flora of the Tatra Mountains. Pol. Bot. Stud. 2: 213-216.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1991. Flora and vegetation of Polish Tatra Mountains. Mount. Res. Develop. 12(2): 51-78.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1992. Plant cover  of the Western Carpathians (S. Poland). [In: Zarzycki K., Landolt E., Wójcicki J. J.,  (ed.). Contribution to the knowledge of flora and vegetation of Poland. vol. 2.] Veröff. Geobot. Inst. Stiftung Rübel, Zürich 107: 116-150.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) 1993. Przyroda Kotliny Zakopiańskiej - poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Tatry i Podtatrze 2: 1-418.
 • Mirek Z. 1995. Review of alpine research in the Polish Tatra Mountains. W: A. Breymeyer (red.) Natural and anthropogenic zonation of the plant cover in the Polish Carpathians - facing global change. EUROMAB IV. Conference Papers  21: 19-40. 
 • Cieślak E., Mirek Z., Paul W.1995. Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Historia i Indeksy. T. 15. Wyd. Instytut Botaniki PAN, Kraków, ss. 262.
 • Mirek Z. (red.). 1996. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków – Zakopane, ss. 787. 
 • Mandecka M., Mirek Z. 1996. Distribution and habitats of Sanguisorba muricata and S. minor (Rosaceae) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 41(2): 953-966. 
 • Cieślak E., Mirek Z. 1996. Representatives of Veronica hederifolia group (Scrophulariaceae) in Poland. Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 41(2): 935–952.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Miechówka A. 1996. Endemic Vascular Plants in the Polish Tatra Mts. Distribution and Ecology. Pol. Bot. Studies 12: 1-107.
 • Mirek Z. 1997. Extinction of  flax-weeds in Sweden. Acta Soc. Bot. Pol. 66(2): 221-222.
 • Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z., Miechówka A. (1999) 2000. Distribution and habitats of Pulsatilla vernalis (L.) Mill. in the Tatra Mountains. Oecologia Montana 9(1-2): 19-23.
 • Piekoś-Mirkowa H., Mirek Z., Miechówka A. (1999) 2000. Ecological atlas of  Pteridophytes of the Tatra Mts (S Poland) with selected ecodiagrams. [W:  Xian-Chun Zhang, Kung-Hsia Shing (red.). Ching memorial volume]. Institute of Botany Chinese Academy of Sciences, China Forestry Publishing House, Bejing: 220-243.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2000. Operat ochrony gatunkowej roślin jako narzędzie ochrony flory  na obszarze parku narodowego. [W: B. W. Wołoszyn, T. Postawa. (red.).  Parki narodowe – ich funkcje w czasie i przestrzeni. Forum dyskusyjne, Ojców 5-6.04.2000]. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 33-52.
 • Mirek Z. 2001. Opracowanie  autorskie lub we współautorstwie minimonografii gatunków: Arabis recta, Bellardiochloa violacea, Camelina alyssum, Carex pulicaris, Dryopteris villarii, Galium cracoviense, Juncus triglumis, Senecio umbrosus, Serratula lycopifolia. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.). 2001. Polska czerwona ksiega roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • Mirek Z., Miśkiewicz A., Ronikier M., Wilk Ł. 2001. Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Fragm. Flor. et Geobot. 8: 278–281.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Seria Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, ss. 442.
 • Mizianty M., Mirek Z. 2002. Instytut Botaniki PAN  im. Władysława Szafera. W: J. Tazbir (red.). 50-lecie PAN. Placówki i Komitety. Polska Akademia Nauk, Warszawa: 84-86.
 • Mirek Z. 2003. Tożsamość człowieka w kontekście relacji natura - kultura - sacrum. Horyzonty Wychowania 2(4): 15-38.
 • Marcinek R., Mirek Z. 2003. Polska. Parki narodowe Polski. Wyd. R. Kluszczyński, Kraków: 1-112.
 • Marcinek R., Mirek Z. 2003. Poland. National parks. Ed. R. Kluszczyński, Kraków: 1-112.
 • Mirek Z., Holeksa J. 2003. Sukcesja świerka  Picea abies na polanach Tatr polskich w zależności od warunków fitocenotycznych. W: A. Brzeg. M. Lisiewska (red.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej. [Konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. Teofila Wojterskiego. Poznań 19-20.09.2003]. Streszczenia: 40-41.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2003. Teoria i praktyka ochrony przyrody w krakowskiej szkole geobotanicznej. W: A. Zemanek (red.). Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 27-29.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2003. Grasses of mountain in Poland. W: L. Frey (red.). Problems of grass biology. W. Szafer Instiute of Botany PASc, Kraków: 95-118.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Endemic taxa of vascular plants in Polish Carpathians. Acta Soc. Bot. Pol.  72(3): 235-242.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Thread and protection of grasses in Poland. W: L. Frey (red.). Problems of grass biology. W. Szafer Instiute of Botany PASc, Kraków: 143-161.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003.  Flora Polski. Atlas Roślin Chronionych. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 584.
 • Mirek Z. 2004. Cochlearia tatrae Borbas - warzucha tatrzańska. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.). 2004. Podręcznik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Gatunki roślin. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 104-106.
 • Mirek Z. 2004. Galium cracoviense Ehrend. - przytulia krakowska. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.). 2004. Podręcznik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Gatunki roślin. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 125-127.
 • Mirek Z. 2004. Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. - sierpik różnolistny. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.). 2004. Podręcznik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Gatunki roślin. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 184-186. 
 • Mirek Z. 2004. Problemy ochrony różnorodności biologicznej obszarów pasterskich Polski w kontekście rozwoju zrównoważonego. W: Z. Mirek, M. Nowak (red.). 2004. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Akademia Rolnicza i Instytut Botaniki PAN w Krakowie: 7-11.
 • Mirek Z., Nowak M. red. 2004. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Akademia Rolnicza i Instytut Botaniki PAN w Krakowie: 1-145.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2004. Tatry - światowe dziedzictwo przyrody. W górach 2(2): 6-10.
 • Mirek Z. 2005. Important Plant Areas in Poland. W: S. Anderson, T. Kusik, E. Radford. Important Plant Areas in Central and Eastern Europe. Priority Sites for Plant Conservation. Planta Europa & Plantlife: 47-89.
 • Mirek Z. 2005. Polish scientific projects serving plant biodiversity conservation - national and European perspective. Bulletin of Botanic Gardens 13: 5-10.
 • Mirek Z. 2005. Tożsamość przyrodniczo-kulturowa małych ojczyzn a edukacja regionalna. W: S. Trebunia-Staszel (red.). Edukacja regionalna. Podtatrze. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków: 11-23.
 • Mirek Z., Nikel A., Paul W., Wilk Ł. (red.). 2005. Ostoje Roślinne w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 358.
 • Mirek Z., Nikel A., Paul W. (red.). 2005. Biologiczne i kulturowe aspekty gospodarki owczarskiej. Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 1-144.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2005. Endemic vascular plants in the Polish Carpathians - threat and conservation. Nature Conservation 61: 1-8.
 • Mirek Z. 2006. Biodiversity. Nature's Vast Variety. Academia 2(10): 20-24.
 • Mirek Z., Godzik B. (red.). 2006. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Cz. II. Nauki biologiczne. Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddz. w Krakowie 2: 1-190.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2006. Występowanie języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. w Polsce - zagrożenie i problemy ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz.  62(4): 71-77.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2006. Szata roślinna Tatr na tle obszarów górskich Europy. W: Z. Mirek, B. Godzik (red.). 2006. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Cz. II. Nauki biologiczne. Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddz. w Krakowie 2: 11-27.
 • Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), 2006. Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 30-31 maja 2006, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja, Wydział Leśny. Kraków, Skład i druk: ABart, 168, [17] s.
 • Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 1-99.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2006.  Flora Polski. Rośliny Chronione. (wyd. 2, zmienione i rozszerzone). MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 417.
 • Mirek Z. 2007. Ochrona przyrody i środowiska przyrodniczego w edukacji architekta krajobrazu. W: W. Kosiński i in. (red.). Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu. Architektura 5-A(10): 227-229.
 • Mirek Z. 2007. Ochrona przyrody jako idea, praktyka oraz nowy kierunek wiedzy. W: M. Grzegorczyk (red.). „Problemy ochrony przyrody w parkach narodowych Polski”: 93–94. Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 21-25.
 • Ehrich, D., Gaudeul, M., Assefa, A., Koch, M.A., Mummenhoff, K., Nemomissa, S., Brochmann, C., Ahlmer, W., Marsan, P.A., Alvarez, N., Bona, E., Bovio, M., Cieslak, E., Coldea, G., Colli, L., Cristea, V., Dalmas, J.-P., Englisch, T., Garraud, L., Gielly, L., Gugerli, F., Gutermann, W., Holderegger, R., Jogan, N., Kagalo, A.A., Korbecka, G., Küpfer, P., Lequette, B., Letz, D.R., Manel, S., Mansion, G., Marhold, K., Martini, F., Mirek, Z., Negrini, R., Niklfeld, H., Niño, F., Patrini, M., Paun, O., Pellecchia, M., Perico, G., Piekos-Mirkowa, H., Poschlod, P., Prosser, F., Puscas, M., Ronikier, M., Rossi, P., Scheuerer, M., Schneeweiss, G., Schönswetter, P., Schratt-Ehrendorfer, L., Schüpfer, F., Selvaggi, A., Steinmann, K., Taberlet, P., Thiel, C., Tribsch, A., Van Marcela, L.O.O., Winkler, M., Wohlgemuth, T., Wraber, T., Zimmermann, N., Alziar, G., Argenti, C., Bacic, T., Berthouse, J.-E., Bertolli, A., Bressan, E., Breton, F., Buccheri, M., D'Andrea, S., Danieli, S., De Mattei, R., Delahaye, T., Vedova, R.D., Dentant, C., Turi, A.D.I., Diewald, W., Douzet, R., Dragulescu, C., Druart, P., Ertl, S., Fallour-Rubio, D., Fantini, G., Fantini, P., Federici, G., Fenaroli, F., Feráková, V., Ferranti, R., Festi, F., Frajman, B., Gachet, J.-C., Gallino, B., Gironi, F., Groza, G., Hilpold, A., Jollibert, C., Jordan, D., Kiebacher, T., Kleih, M., Lambertin, M., Lasen, C., Mair, P., Mangili, L., Marangoni, D., Marconi, C., Marconi, M., Merle, H., Merschel, M., Michaud, H., Miserere, L., Mondino, G.P., Mráz, P., Offerhaus, B., Oprea, A., Pascale, M., Pascal, R., Perazza, G., Perny, M., Polidori, J.-L., Rebattu, G., Roux, J.-P., Sârbu, I., Scortegagna, S., Sergo, P., Skibitska, N., Soldano, A., Solichon, J.-M., Krajsek, S.S., Sytschak, N., Szelag, Z., Tagliaferri, F., Turis, P., Ursu, T.-M., Van Jérémie, E.S., Villaret, J.-C., Wilk, L., Boudon, S., Brodbeck, S., Finiels, V., Genis, J.-M., Kuciel, H., Lagier-Bruno, P., Miquel, C., Noble, V., Lipovec, T.P., Rioux, D., Schmatz, D., Valko, I., Zundel, S., Boucher, C., Cevasco, J.-M., Chaude, G., Chavy, D., Cuervan, B., Deluermoz, G., Demontoux, D., Foucault, L., Gandioli, J.-F., Grenier, E., Icardo, E., Jablonovski, Z., Kulesza, V., Miclãus, M., Perfus, M., Reboul, D., Rocchia, A., Salanon, R. 2007. Genetic consequences of Pleistocene range shifts: Contrast between the Arctic, the Alps and the East African mountains. Molecular Ecology vol. 16, issue 12: 2542 – 2559.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2007. Silphium perfoliatum L. in Poland. Fragm. Flor. Geobot. Polon. 14(1): 3-7.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2007. Trawy gór. W: L. Frey (red.). Księga Polskich Traw. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 203-228.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2007. Zagrożenie i ochrona traw w Polsce. W: L. Frey (red.). Księga Polskich Traw. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 249-282.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2007. Rośliny górskie. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa: 1-263.
 • Gugerli F., Englisch T., Niklfeld H., Tribsch A., Mirek Z., Ronikier M., Zimmermann N., Holderegger R., Taberlet P., IntraBioDiv Consortium 2008. Relationships among levels of biodiversity and the relevance of intraspecific diversity in conservation – a project synopsis. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10: 259–281.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2008. Veronica filiformis (Scrophulariaceae) - gatunek ekspansywny w Karpatach Polskich. Fragm. Flor. Geobot. Polon. 15(1): 15-20.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.). 2008. Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków; 1-616.
 • Ronikier M., Costa A., Fuertes Aguilar J., Nieto Feliner G., Küpfer P., Mirek Z. 2008. Phylogeography of Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (Ranunculaceae): chloroplast DNA reveals two evolutionary lineages across central Europe and Scandinavia. Journ. of Biogeography 35: 1650-1664.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2009. Distribution patterns and habitats of endemic vascular plants in the Polish Carpathians. Acta Soc. Bot. Pol. 78(4): 321-326.
 • Mirek Z. (red.). 2010. Biological invasions of Poland. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków 1: 1-64.
 • Mirek Z. 2010. Botanicy na Cmentarzu Rakowickim. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków: 1-164.
 • Mirek Z., Nikel A. (red.). 2010. Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków: 1-573.
 • Halada L., Mirek Z., Ružičková H. 2011. Lúky a pasienky. W: A. Koutná, B. Chovancová (red.). Tatry. Priroda, Wyd Baset, Praga: 299-304.
 • Mirek Z. 2011. Archiwa w naukach przyrodniczych. W: Filip T. (red.). Archiwa dla nauki. Wyd. Archiwum Oddz. Krakowskiego PAN i PAU, Kraków: 21-25.
 • Mirek Z. 2011. Granice ingerencji człowieka w przyrodę obszarów chronionych. Prądnik 20: 11-15.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2011. Fitogeograficzna analiza endemitów roślin naczyniowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W: Mirek Z. (red.). Materiały pokonferencyjne "Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem". Kraków - Zakopane TPN, Towarzystwo Przyjaciól Nauk o Ziemi. 2: 1-15.
 • Šoltésová A., Dúbravcová Z., Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Paclová L. 2011. Cievnaté rastliny. W: A. Koutná, B. Chovancová (red.).Tatry. Priroda, Wyd Baset, Praga: 365-391.
 • Mirek Z. 2012. Betonica officinalis (Lamiaceae) - gatunek nowy dla flory Tatr Polskich. Fragm .Flor. Geobot. Polon. 19(2): 566-567.
 • Taberlet P., Zimmermann N.E., Englisch T., Tribsch A., Holderegger R., Alvarez N., Niklfeld H., Coldea G., Mirek Z., Moilanen A., Ahlmer W., Ajmone Marsan P., Bona E., Bovio M., Choler P., Cieślak E., Colli L., Cristea V., Dalmas J.P., Frajman B., Garraud L., Gaudeul M., Gielly L., Gutermann W., Jogan N., Kagalo A., Korbecka G., Küpfer P., Lequette B., Letz D.R., Manel S., Mansion G., Marhold K., Martini F., Negrini R., Niño F., Paun O, Pellecchia M., Perico G., Piękoś-Mirkowa H., Prosser F., Puşcaş M., Ronikier M., Scheuerer M., Schneeweiss G.M., Schönswetter P., Schratt-Ehrendorfer L., Schüpfer F., Selvaggi A., Steinmann K., Thiel-Egenter C., van Loo M., Winkler M., Wohlgemuth T., Wraber T., Gugerli F., IntraBioDiv Consortium. 2012. Genetic diversity in widespread species is not congruent with species richness in alpine plant communities. Ecology Letters 15: 1439–1448.
 • Mirek Z. 2013. Altitudinal vegetation belts of the Western Carpathians. W: A. Obidowicz, E. Madeyska, C. Turner (eds). Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków: 15-21.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2013. Wkład Zofii i Witolda Paryskich w ochronę Tatr. Zeszyty Tatrzańskie (prace Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Z. Radwańskiej-Paryskiej i W. Paryskiego) 2: 126–135.
 • R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). 2014. Polska czerwona ksiega roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3 rozszerzone i poprawione. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków , ss. 896. 
 • Mirek Z. 2014. Szata roślinna. W: A. Choiński, J. Pociask-Karteczka (red.), Morskie Oko – przyroda i człowiek. Wyd. TPN, Zakopane:  258–279.
 • Mirek Z. 2014. Kulturowe podstawy oraz motywy ochrony przyrody w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. [W: Z. Mirek, A. Nikel (red.) Ochrona przyrody w Polsce.] Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 9–18.
 • Mirek Z. 2014. Opracowanie  autorskie lub we współautorstwie minimonografii gatunków: Arabis recta, Bellardiochloa violacea, Camelina alyssum, Carex lachenalii, Carex parviflora, Carex pulicaris, Cerastium latifolium, Cerastium uniflorum, Chamorchis alpina, Cochlearia tatrae, Conioselinum tataricum, Coronilla vaginalis, Draba siliquosa, Dryopteris villarii, Erigeron alpinus, Erigeron hungaricus, Galium cracoviense, Gentianella tenella, Gnaphalium hoppeanum, Juncus triglumis, Onobrychis montana, Oxytropis carpatica, Papaver tatricum, Plantago atrata, Poa granitica, Salix hastata, Saussurea pygmaea, Saxifraga cernua, Saxifraga retusa, Senecio umbrosus, Serratula lycopifolia, Sibbaldia procumbens. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.). 2014. Polska czerwona ksiega roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • Mirek Z., Nikel A., Wilk Ł. 2014. Ozdoba łąk reglowych. Tatry, jesień 2014: 48–49.
 • Mirek Z., Nikel A., Wilk Ł. 2014. Warunki występowania Coronilla vaginalis (Fabaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Fragm. Flor. Geobot. Polon. 21(2): 389–392.
 • Mirek Z., Nikel A., Paul W. (eds.) 2014. Actions for Wild Plants. Papers of the 6th Planta Europa Conference on the Conservation of Plants (Kraków, Poland, 23–27 May 2011). Committee on Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków, 162 pp. 
 • Nowak M, Mirek Z. 2014. Bibliografia publikacji prof. dr hab. Haliny Piękoś-Mirek. Wiad. Bot. 58(3-4): 134-158.
 • Mirek Z. 2014. Halina Piękoś-Mirek. Wiad. Bot. 58(3-4): 114-133.
 • Combik M., Mirek Z. 2015. Estimating of the effectiveness of species identification by sequencing of two chloroplast DNA loci (matK and rbcL) in selected groups of Polish flora. DNA Barcodes 15: 17-26.
 • Mirek Z., Delimat A. 2015. New data on Draba siliquosa (Brassicaceae) in Poland. Pol. Bot. Journ. 60(1): 113-115. 
 • Kiełtyk P., Mirek Z. 2015. Importance of molehill disturbances for invasion by Bunias orientalis in meadows and pastures. Acta Oecologica 64: 29-34.
 • Mirek Z. 2015. Dziedzictwo przyrodnicze a rozwój społeczny. W: S. Ratajski, M. Ziółkowski (red). Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej. Polski Komitet do spraw UNESCO. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa: 251-264.
 • Mirek Z., Nikel A., Wilk Ł. 2015. Coronilla vaginalis – a species new for the flora of Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 84(1): 133-138.
 • Mirek Z. 2016. Rośliny naczyniowe Rowu Podtatrzańskiego. Flora i atlas rozmieszczenia. ss. 314. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2016. Rośliny górskie. Seria Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza. ss. 263. Wydanie drugie poprawione.
 • Kiełtyk P., Mirek Z. 2017. Distribution and ecology of high-mountain Solidago minuta (Asteraceae) in Poland. Biologia (Section Botany) 72(2): 161-174.  DOI: 10.1515/biolog-2017-00017

zamknij to okno!