JARZYNKA Agata

dr, botanik – paleobotanika; geolog
Studia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec; kierunek: geologia, specj. stratygraficzno-poszukiwawcza,
Międzynarodowe Studia Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.
dr – 2012, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie


(aktualizacja danych: 03.2018)

Przebieg pracy:
 • Forschungsstelle für Paläobotanik, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Niemcy, EU-Gastwissenschatlerin (naukowiec wizytujący) 2013–2014; Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, adiunkt od 2014.

Tematyka badawcza:

 • taksonomia i paleoekologia środkowojurajskiej makroflory Polski;
 • badania triasowej i jurajskiej makroflory Polski (taksonomia i paleoekologia);
 • zróżnicowanie taksonomiczne i paleoekologiczne jurajskich flor Polski na tle flor Europy w świetle analiz statystycznych;
 • zmienność wewnątrzgatunkowa paproci jurajskich;
 • interakcje roślina-owad w przeszłości geologicznej;
 • ewolucja pierwszych roślin lądowych – badania nad dewońskimi glonami z gromady Charophyta z Rhynie Chert.
Staże, wyjazdy badawcze
i szkoleniowe

 • University of Münster, Niemcy, 2013–2014;
 • Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Wielka Brytania, 2013;
 • Institute of Experimental Botany, Praga, Czechy, 2013;
 • Geologische Bundesanstalt (GBA), Wiedeń, Austria, 2011;
 • Węgierskie Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie, Węgry, 2009.
Udział w grantach, programach, etc.:
 • 2018–2021 – wykonawca w projekcie badawczym 2017/25/B/ST10/01273 „Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski”, kierowanym przez dr hab. Marię Barbacką-Bóka;
 • 2016 – projekt Młodzi Naukowcy, realizacja tematu „Paleoekologia późnotriasowej flory z Tatr (stanowisko Czerwone Żlebki) na tle innych mezozoicznych flor Polski";
 • 2016 – projekt Młodzi Naukowcy, realizacja tematu „Wczesnomezozoiczne paprocie Osmundaceae i Matoniaceae z obszaru południowej Polski - zróżnicowanie taksonomiczne, preferencje paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne";
 • 2014–2016 – wykonawca w projekcie badawczym 2012/05/B/NZ8/00990 „Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania”, kierowanym przez dr hab. Marię Barbacką-Bóka;
 • 2013–2014 – staż podoktorski w ramach projektu Marie Curie Actions “PLANT developmental biology: discovering the ORIGINS”, realizacja projektu “Documentation of ancient Life Cycles – Morphology of Charophycean algae in the Rhynie Chert”;
 • 2010–2012 – główny wykonawca w projekcie badawczym promotorskim N N303 530038 pt. „Taksonomiczne i środowiskowe uwarunkowania bioróżnorodności środkowojurajskiej flory Grojca (południowa Polska)”;
 • 2012 – projekt Młodzi Naukowcy, realizacja tematu „Różnorodność taksonomiczna i cechy przystosowawcze przedstawicieli Cycadophyta z glinek grojeckich”;
 • 2011 – projekt Młodzi Naukowcy, realizacja tematów: „Skład taksonomiczny flory z glinek grojeckich na podstawie kolekcji z Muzeum Paleobotanicznego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego” oraz „Interakcje roślina – owad na przykładzie śladów po złożonych jajach na przedstawicielach Cycadophyta z Grojca”;
 • 2009–2012 – wykonawca w projekcie badawczym N N303 373036 pt. „Bioróżnorodność flor triasowo-jurajskich na terenie Polski w zależności od warunków klimatyczno-środowiskowych”, kierowanym przez dr Jadwigę Ziaję (IB PAN);
 • 2009 –  grant SYNTHESYS HU-TAFF 5578, Węgierskie Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie, Węgry, 06-20.06.2009 – "Biodiversity within the Jurassic ferns of genus Cladophlebis".
Członkostwo i funkcje:
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne (od 2009);
 • International Organisation of Palaeobotany (od 2010);
 Adres:

Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,

Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-773, fax: (12) 421-97-90
e-mail:
E-mail: a.jarzynka@botany.pl

Wykaz ważniejszych publikacji:

 • Barbacka M., Pacyna G., Kocsis A.T., Jarzynka A., Ziaja J., Bodor E. 2017. Changes in terrestrial floras at the Triassic-Jurassic Boundary in Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 480: 80–93.
 • Jarzynka A. 2016. Fossil flora of Middle Jurassic Grojec clays (southern Poland). Raciborski’s original material reinvestigated and supplemented. II. Pteridophyta. Osmundales. Acta Palaeobotanica 56(2): 183–221.
 • Jarzynka A., Pacyna G. 2015. Fossil flora of the Middle Jurassic Grojec clays (southern Poland). Original Raciborski’s material reinvestigated and supplemented. I. Sphenophytes. Acta Palaeobotanica 55(2): 149–181.
 • Barbacka M., Bodor E., Jarzynka A., Kustatscher E., Pacyna G., Popa M. E., Scanu G. G., Thévenard F., Ziaja J., 2014. European Jurassic floras: statistics and palaeoenvironmental proxies. Acta Palaeobotanica 54(2): 173–195.
 • Krupnik J., Ziaja J., Barbacka M., Feldman-Olszewska A., Jarzynka A. 2014. A palaeoenvironmental reconstruction based on palynological analyses of  Upper Triassic and Lower Jurassic sediments from the Holy Cross Mountains region. Acta Palaeobotanica 54(1): 35–65.
 • Jarzynka A., Barbacka M. 2010. The latest research of Mesozoic flora from Poland – the most frequent problems involved in determining the fossil macroflora. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79(1): 82.
 • Barbacka M., Feldman-Olszewska A., Jarzynka A., Krupnik J., Ociepa A.M., Wcisło-Luraniec E. i Ziaja J. 2009. Wstępne wyniki badań paleobotanicznych wiercenia Studzianna (trias-jura) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Geologia (Kwartalnik AGH), 35(3/1): 17–19.
 • Filipiak P., Jarzynka A. 2009. Organic remains of tentaculitids: New evidence from Upper Devonian of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 54(1): 111–116.
 • Jarzynka A. 2008. Mikroflora z pogranicza dewonu i karbonu z obszaru Pomorza Zachodniego. Praca magisterska. Archiwum Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Katowice (niepublikowane)
  Wystąpienia konferencyjne (referaty, postery):
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE


 • Jarzynka A., Barbacka M., Ziaja J., Pacyna G. 2016. Jurassic Osmundaceae and Matoniaceae ferns from Central and Southern Poland. 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Kraków, 20–21 October 2016.
 • Jarzynka A., Barbacka M., Pacyna G., Ziaja J. 2014. Taxonomy and palaeoecology of the Middle Jurassic flora from Grojec, southern Poland. 9th European Palaeobotany-Palynology Conference, Padwa, 26–31.08.2014.
 • Barbacka M., Pacyna G., Pieńkowski G., Bodor E., Ziaja J., Jarzynka A. 2014. Floristical changes and plant succession in the early-middle Jurassic localities of the northern margin of the Holy Cross Mountains, Poland. What did Polish dinosaurs like? 9th European Palaeobotany-Palynology Conference, Padwa, 26–31.08.2014.
 • Jarzynka A., Kearney P., Gois Marques C., Wawrzyniak Z. 2013. Axes of Evolution: uncovering the truth about early land plant development. 57th Annual Meeting of the Palaeontological Association, 13th –16th December 2013, University of Zurich, Switzerland.
 • Jarzynka A., Wawrzyniak Z. 2012. Cuticle analysis of the Late Triassic and Middle Jurassic macroflora from southern Poland as a basis of palaeoenvironmental reconstruction. 3rd International Geological Conference, 27–30.04.2012, Lviv, Ukraine.
 • Jarzynka A. 2010. Age indicators of of the fossil flora from the Grojec clays near Cracow. 1st Students’ International Geological Conference, 16–19.04.2010, Kraków.
 • Jarzynka A., Barbacka M. 2010. An enigmatic reproductive organ from the Grojec clays, Poland. 8th European Palaeobotany-Palynology Conference, 6–12.07.2010, Budapest, Hungary.
 • Ociepa A. M., Barbacka M., Wcisło-Luraniec E., Jarzynka A. 2010. Pteridospermal cupules from the Early Jurassic of Studzianna, Poland. 8th European Palaeobotany-Palynology Conference, 6–12.07.2010, Budapest, Hungary.

KONFERENCJE KRAJOWE
 • Jarzynka A., Ziaja J., Barbacka M., Pacyna G. 2016. Triasowe i jurajskie paprocie centralnej i południowej Polski – taksonomia i paleoekologia. XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Poznań, 21–23 września 2016.
 • Jarzynka A. 2016. Rośliny lądowe w aspekcie teorii masowego wymierania na granicy trias–jura. Młodzi w Paleontologii VIII, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, 18-19 listopada 2016, Opole.
 • Ziaja J., Barbacka M., Bodor E., Jarzynka A., Pacyna G. 2014. Zmiany jurajskiej szaty roślinnej w środkowej i południowej Polsce na podstawie badań makroflory (Changes of the Jurassic vegetation in central and southern Poland on the basis of macroflora research). JURASSICA XI. Jurajskie utwory Synkliny Tomaszowskiej, Spała, 9–11.10.2014 r.
 • Jarzynka A. 2013. Podsumowanie najnowszych badań nad środkowojurajską makroflorą glinek grojeckich. V Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii, 20–21 września 2013 r., Sosnowiec.
 • Wawrzyniak Z., Jarzynka A. 2013. Sto lat Rhynie Chert! V Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii, 20–21 września 2013 r., Sosnowiec.
 • Jarzynka A. 2011. Paprocie z glinek grojeckich. [W: Jarzynka, A., Jurochnik, A., Olejniczak P. (red.), III Naukowa Konferencja Młodzi w Paleontologii „Plantae et animalia in silico”. Kraków] s. 21–22.
 • Jarzynka A. 2011. Wstępne wyniki badań nad środkowojurajską florą z Grojca (południowa Polska). JURRASICA IX, Małogoszcz, 06–08.09.2011.
 • Wawrzyniak Z., Jarzynka A. 2011. Wskaźniki paleoklimatyczne we florze górnego triasu i środkowej jury Polski południowej (Palaeoenvironmental indicators in the Upper Triassic and the Middle Jurassic floras of Southern Poland). Konferencja naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”, 23–24.11.2011, Warszawa.
 • Jarzynka A., Krupnik J. 2011. Próba rekonstrukcji paleośrodowiska na podstawie badań paleobotanicznych osadów jury środkowej z rejonu Grojca (The attempt of the palaeoenvironmental reconstruction on the basis of palaeobotanical researches of the Middle Jurassic sediments from the Grojec area). Konferencja naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”. 23–24.11.2011, Warszawa.
 • Jarzynka A. 2010. Wstępne wyniki badań makroflorystycznych glinek grojeckich (jura środkowa). II Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii, Warszawa, 13.03.2010.
 • Jarzynka A., Barbacka M. 2010. Najnowsze badania nad roślinami mezozoicznymi z Polski – najczęściej spotykane problemy w oznaczaniu kopalnej makroflory. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Planta in vivo, in vitro et in silico”, 6–12.09.2010, Warszawa.
 • Jarzynka A. 2010. Flora kopalna glinek grojeckich (środkowa jura). [W: Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni. XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 13-16.09.2010, Żarki-Letnisko.
Organizacja konferencji naukowych:

III Konfernecja Naukowa Młodzi w Paleontologii Plantae et animalia in silico, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 13–14/05/2011, Kraków; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

zamknij okienko !