FREY Ludwik
prof. dr hab., botanik – systematyka, cytologia i embriologia roślin, biosystematyka;
ur. 31 lipca 1942, Kraków; studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
mgr 1965; dr 1974; dr hab. 1993, prof. 2005.


<Professor Ludwik Frey - a researcher and popularizer (Biodiv. Res. Conserv. 25, 2012 - PDF)>


(aktualizacja danych: 04.2013)

Przebieg pracy:
Katedra Anatomii i Cytologii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, asystent 1966; Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent 1969, starszy asystent 1971, adiunkt 1974, docent 1994, profesor 2005.

Tematyka badawcza:

Systematyka, zmienność, rozmieszczenie i kariologia traw w Polsce i Europie: Molinia, Avenula, Avena, Trisetum, Koeleria, kompleks Agropyron-Elymus, Scolochloa, Botriochloa, Leersia
Członkostwo i funkcje:
 • członek Komitetu Botaniki PAN;
 • redaktor "Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica"; 
 • członek rad redakcyjnych: "Ecological Questions" (Toruń), "Wiadomości Botaniczne" (Kraków), "Biodiversity: Research and Consevation [BRC]" (Poznań), "Flora Polski - Rośliny naczyniowe"; 
 • wiceprzewodniczący Rady Naukowej IB PAN; 
 • wiceprzewodniczący zarządu Krakowskiego Oddziału PTB; 
 • członek "International Organization of Plant Biosystematists (IOPB)";
 • członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN
Nagrody i odznaczenia:

 Brązowy Krzyż Zasługi (1988).

 Adres:
Praca: Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-16, fax: (12) 421-97-90.
e-mail:
e-mail:L.Frey@botany.pl

Publikacje:

312 publikacji z zakresu systematyki, zmienności, cytologii i embriologii roślin, historii botaniki, ochrony przyrody, w tym: 100 oryginalnych prac naukowych, 35 rozdziałów w książkach, 3 książki, 10 publikacji on-line.

Wykaz  ważniejszych publikacji:
 • Frey L. 1966. Embryological studies on Alisma lanceolatum With. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot., 9: 125 135.
 • Frey L. 1971. Chromosome numbers of several species of flowering plants in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 17: 251 256.
 • Frey L. 1973. Niektóre problemy kariologii i systematyki traw w Polsce. Wiad. Bot. 17: 151 161.
 • Frey L. 1975. Taxonomical studies on the genus Molinia Schrank in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 21: 21 50.
 • Frey L. 1975. Molinia caerulea (L.) Moench ssp. hispanica, a new subspecies. Fragm. Flor. Geobot. 21: 463 465.
 • Frey L. 1976. Embryological studies on Scabiosa lucida Vill. and S. ochroleuca L. in Poland. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 19: 173 179.
 • Frey L. 1982 (1984). Cytotaxonomical studies on the genus Deschampsia P.B. sensu lato in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 28: 117 144.
 • Frey L. 1985. Endosperma płynna jako cecha w systematyce traw. Wiad. Bot. 29: 19 24.
 • Frey L. 1991. Taxonomy, karyology and distribution of selected genera of tribe Aveneae (Poaceae) in Poland. I. Avenula. Fragm. Flor. Geobot. 35: 101 137.
 • Frey L. 1991. Distribution of Avena strigosa (Poaceae) in Europe. Fragm. Flor. Geobot. 36: 281 288.
 • Frey L. 1992. Taxonomy, karyology and distribution of the selected genera of tribe Aveneae (Poaceae) in Poland. II. Trisetum. Fragm. Flor. Geobot. 37: 443 475.
 • Frey L. 1993. Taxonomy, karyology and distribution of selected genera of tribe Aveneae (Poaceae) in Poland. III. Koeleria. Fragm. Flor. Geobot. Suppl. 2: 251 278.
 • Frey L. 1993. Taxonomy, karyology and distribution of selected genera of tribe Aveneae (Poaceae) in Poland. IV. Conclusions. Fragm. Flor. et Geobot. Suppl. 2: 279 288.
 • Frey L. 1994. Jean Baptiste Lamarck   w 250 rocznicę urodzin. Wiad. Bot. 38(3 4):128 130.
 • Frey L. 1997. Distribution of Agrostis rupestris and A. alpina (Poaceae) and remarks on their taxonomy and karyology. Fragm. Flor. Geobot. 42(1): 25-42.
 • Frey L. 1997. Karyology of the genus Agrostis (Poaceae) - a review. Fragm. Flor. Geobot. 42(2): 361-400.
 • Frey L. 1997. The eastern limit of European distribution of Aira caryophyllea (Poaceae). Fragm. Flor. Geobot. 42(2): 255-263.
 • Frey L. 1997. Nowe dla nauki rodzaje i gatunki traw opisane w latach 1991-1995. Wiad Bot. 41(3-4): 19-26.
 • Frey L. 1998. Mistrz i uczeń. Wiad. Bot. 42(1): 94-96.
 • Mizianty M., Frey L. & Szczepaniak M. 1999. The Agropyron-Elymus complex in Poland (Poaceae): nomenclature problems. Fragm. Flor. Geobot. 44(1): 3-33.
 • Frey L. 1999. The Agropyron-Elymus complex in Poland (Poaceae): disappearance of Elymus farctus subsp. boreoatlanticus on the coast of the Baltic Sea. Fragm. Flor. Geobot. 44(1): 35-42.
 • Frey L. 1999. Taxonomical, chorological and karyological problems in selected representatives of the tribe Aveneae (Poaceae). Kanitzia (Szombathely) 7: 19-50.
 • Frey L. 1999. Avenella - a genus of the Aveneae (Poaceae) worthy of recognition. Fragm. Flor. Geobot. Suppl. 7: 27-32.
 • Frey L. & Paszko B. 1999. Remarks on distribution, taxonomy and karyology of Calamagrostis species (Poaceae) with special reference to their representatives in Poland. Fragm. Flor. Geobot. Suppl. 7: 33-45.
 • Frey L. 2000. Trawy niezwyciężone (wybrane zagadnienia z historii, taksonomii i biologii Poaceae). Łąkarstwo w Polsce 3: 9-20.
 • Frey L. 2000. Między obawą a nadzieją. - Rozdział w książce: Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej. Red.: A. Dyduch-Falniowska i in., ss. 169-173. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • Mizianty M., Frey L. & Szczepaniak M. 2001. The Agropyron-Elymus complex in Poland (Poaceae): biosystematics. [W:] L. Frey (red.), Studies on grasses in Poland, ss. 25-77. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Frey L. 2001. Zagrożenia i ochrona traw w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 476: 117-123.
 • Frey L. 2001. Elymus farctus subsp. boreoatlanticus. [W:] R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. ss. 451-453. Instytut Ochrony Przyrody PAN & Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków
 • Frey L. 2001. Deschampsia setacea. [W:] R. Kaźmierczakowa & K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. ss. 457-459. Instytut Ochrony Przyrody PAN & Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków
 • Frey L. 2002. Variation in the tribe Aveneae (Poaceae). Ecological Questions 1: 43-48
 • Frey L. 2002. Lolium perenne w Polsce – filogeneza, taksonomia i rozmieszczenie. Łąkarstwo w Polsce 5: 57-64.
 • Frey L. & Zemanek A. 2002. Historia badań nad trawami – The history of studies on grasses. [W]: L. Frey (red.), Polska Księga Traw, ss. 11-37. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Frey L. 2002. Taksonomia –Taxonomy. [W]: L. Frey (red.), Polska Księga Traw, ss. 55-74. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Frey L. & Rutkowski L. 2002. Wykaz gatunków (suplement 3) – List of grass species (supplement 3). [W]: L. Frey (red.), Polska Księga Traw, ss. 87-95. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Frey L. & Zemanek A. 2003. The history of studies on grasses in Poland. [W]: L. Frey (red.), Problems of grass biology, ss. 9-26. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Frey L. 2003. Grass taxonomy in Poland. [W]: L. Frey (red.), Problems of grass biology, ss. 27-49. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Mizianty M., Frey L. & Szczepaniak M. 2003. Synanthropic species of the Agropyron-Elymus complex in Poland - their taxonomy and distribution. [W]: Phytogeographical problems of synanthropic plants, ss. 17-23. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • Frey L., Paszko B., Kwiatkowski P. 2004. Distribution of Vulpia species (Poaceae) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol , 74(1): 31-37.
 • Frey L. 2004. Grass migration. Ecological Questions 4: 21-29.
 • Frey L. 2004. Linaria odorata. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roslin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Natura 2000, podręcznik metodyczny. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 145-149.
 • Frey L. 2005. Distribution of Scolochloa festucacea in Poland.  In: L. Frey (ed.), Biology of grasses, s. 37-44. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Frey L. 2006. Poezja traw. ss. 71. Wydano nakładem własnym autora, Kraków.
 • Frey L. & Frey W. 2006. Stanowisko Orchis ustulata (Orchdaceae) w Małych Pieninach. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 423-425.
 • Mizianty M. & Frey L. 2006. Morphology and karyology of wild growing Polish representatives of Triticeae (Poaceae). Biodiversity: Research and Conservation 1-2: 31-33.
 • Frey L. & Mizianty M. 2006. Psammofilne gatunki zapobiegające erozji wydm nadmorskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 88: 71-78.
 • Mizianty M. & Frey L. 2006. Biodiversity of wild Triciteae (Poaceae) in Poland as an expression of tribe microevolution, s. 115. W. Szafer Institute od Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków - współautorstwo 8 rozdziałów.
 • Mizianty M., Frey L., Bieniek W., Boroń P. & Szklarczyk M. 2007. Variability and structure of natural populations of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz and Leymus arenarius (L.) Hochst. as revealed by morphology and DNA markers. Plant Systematics and Evolution 269: 15-28.
 • Frey L. & Zemanek A. 2007. Historia badań nad trawami. [W:] L. Frey (red.), Księga polskich traw, s. 11-37. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. 
 • Frey L. 2007. Taksonomia traw. [W:] L. Frey (red.), Księga polskich traw, s. 39-63. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. 
 • Frey L. 2007. Zestawienie podrodzin, plemion, podplemion i rodzajów traw w Polsce (według Clayton & Renvoize 1986, zmienione). Suplement 1. [W:] L. Frey (red.), Księga polskich traw, s. 64-65. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. 
 • Frey L. 2007. Wykaz gatunków traw w Polsce (system według Clayton & Renvoize 1986, zmieniony). Suplement 2. [W:] L. Frey (red.), Księga polskich traw, s. 66-76. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. 
 • Frey L. 2007. Karol Linneusz (1707-1778). Łąkarstwo w Polsce 10: 205-221.
 • Frey L. 2007. Nieco o interesujących i zagrożonych trawach Pienin. Prace Pienińskie 17: 172-179.
 • Frey L. 2008. Rozmieszczenie Bothriochloa ischaemum (Poaceae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 69-75.
 • Frey L. 2008. Poezja traw i trawy w poezji. [W]: Zemanek A. & Zemanek B. (red.), Przyroda – Nauka – Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki (Nature – Science – Culture II. In search of unity of science and art), ss. 251-262. Kraków, Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ. 
 • Frey L. & Piękoś-Mirkowa H. 2008. Owsica spłaszczona - Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer & Chmelitschek. 116-117. [W]: Mirek Z. & H. Piękoś-Mirkowa (red.), Czerwona księga Karpat polskich, ss. 538-539. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. 
 • Piękoś-Mirkowa H. & Frey L. 2008. Mietlica alpejska - Agrostis alpina Scop. [W]: Mirek Z. & H. Piękoś-Mirkowa (red.), Czerwona księga Karpat polskich, ss. 540-541. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • Frey L. 2008. Hildegarda z Bingen (1098-1179) średniowieczna znawczyni przyrody. Wiad. Bot. 52(1-2): 126-130.
 • Frey L. 2009. Klasyfikacja traw Roberta Browna. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 387-395.
 • Towpasz K. & Frey L. 2009. Występowanie Allium rotundum (Liliaceae) w Kątach na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 440-442.
 • Frey L. 2009. Sowa – symbol mądrości? [W]: J. Marecki & L. Rotter (red.), Symbol –Znak – Przesłanie. Symbolika zwierząt, ss. 259-284. Wydawnictwo UNUM, Kraków. rozdział w książce.
 • Frey L. 2009. O storczykach Pienin. Prace Pienińskie 19: 51-64.
 • Frey L. 2010. Karol Linneusz. Książę botaników, profesor profesorów. ss. 106. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. książka.
 • Frey L. 2010 (2009). The need to protect grasses. [W:] Z. Mirek & A. Nikel (red.), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, ss. 203-208. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. rozdział w książce.
 • Frey L. 2010. Opowieści o roślinach Pienin. ss. 144. Miasto i Gmina Szczawnica, Szczawnica.  książka.
 • Frey L. 2010. Nieznane(?) stanowisko Dactylorhiza maculata (Orchidaceae) w Paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 409-411.
 • Frey L. 2010. O storczykach Pienin – część druga. Prace Pienińskie 20: 71-84.
 • Frey L. 2010(2011).  Symbolika traw w poezji i religii [W]: J. Marecki & L. Rotter (red.), Symbol –Znak – Przesłanie. Symbolika roślin, ss. 127-146. Wydawnictwo UNUM, Kraków. rozdział w książce.
zamknij okienko !