Beata CYKOWSKA-MARZENCKA

doktor nauk biologicznych, specjalność: briologia

2003: magister ochrony środowiska, Uniwersytet Opolski, Opole
2009: doktor nauk biologicznych, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków


(aktualizacja danych: 02. 2019)

Przebieg pracy:
2013: kierownik Pracowni Briologii (od 2018 r. Zakładu Briologii), Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN;
 
2009: adiunkt w Pracowni Briologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN;
 
2004-2009: doktorant w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Pracownia Briologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.
 

Kontakt:

Zakład Briologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
 
Telefon: (12) 424-17-76, fax: (12) 421-97-90
 
E-mail: b.cykowska@botany.pl
 
Beata Cykowska-Marzencka - Research Gate
 
Beata Cykowska-Marzencka - Google Scholar Citations


Realizowane kierunki badawcze:
 • Ekologia i chorologia mszaków wysokogórskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Karpat.
 • Różnorodność gatunkowa oraz wymagania siedliskowe wątrobowców epiksylicznych w lasach gospodarczych.
 • Taksonomia i biogeografia wątrobowców oraz glewików wysp subantarktycznych.
 • Różnorodność gatunkowa, ekologia oraz specyficzność żywicielska grzybów endofitycznych mszaków.
 • Dokumentacja różnorodności wątrobowców i glewików w najsłabiej poznanych obszarach Ameryki Łacińskiej (Boliwia, Meksyk, Peru).

Projekty badawcze, granty:
20182019: „Różnorodność, zbiorowiska oraz specyficzność żywicielska grzybów endofitycznych zasiedlających wybrane gatunki wątrobowców naziemnych (Marchantiophyta) (Narodowe Centrum Nauki 2018/02/X/NZ8/01233); kierownik i główny wykonawca.
 
2018: „Grzyby endofityczne Polytrichum commune Hedw. (Bryophyta, Polytrichaceae)” (grant wewnętrzny IB PAN program dla Młodych Naukowców); współwykonawca, kierownik: M. Stryjak-Bogacka.
 
2016: „Zmienność genetyczna, powiązania międzygatunkowe, oraz pozycja taksonomiczna trzech gatunków wątrobowców: Barbilophozia atlantica, B. attenuata oraz B. binsteadii” (grant wewnętrzny IB PAN program dla Młodych Naukowców); współwykonawca, kierownik: M. Stryjak-Bogacka.
 
20152020: „Kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej” (UAM Poznań/PGL Lasy Państwowe OR.271.3.9.215); współwykonawca i kierownik zadania nr 5, kierownik projektu: J. Holeksa.
 
2013: „Nowe i rzadkie gatunki glewików (Anthocerotophyta) zebrane podczas wypraw do Boliwii w latach 2006 i 2010 (grant wewnętrzny IB PAN program dla Młodych Naukowców nr 2/2013); kierownik i główny wykonawca.
 
2013: „Norowiska borsuków jako ogniska różnorodności gatunkowej. Jak bogactwo gatunkowe roślin zmienia się w gradiencie użytkowania nor przez gospodarzy - stan po 4 sezonach badań” (grant wewnętrzny IB PAN program dla Młodych Naukowców nr 4/2013); współwykonawca, kierownik: P. Kurek.
 
2011: „Mchy i wątrobowce pasma Otrytu, Gór Sanocko-Turczańskich i Gór Słonnych w południowo-wschodniej Polsce” (grant wewnętrzny IB PAN – program Dla Młodych Naukowców nr 502 55); kierownik i główny wykonawca.
 
20102014: „Wątrobowce (Marchantiophyta) wysp Oceanu Południowego: różnorodność, taksonomia i rozmieszczenie geograficzne” (grant MNiSW nr N N303 469 338); wykonawca, kierownik: R. Ochyra.
 
20102014: „Rewizja fitogeograficzna i taksonomiczna flory mchów polskich Karpat” (grant MNiSW nr N N303 572038), kierownik i główny wykonawca.
 
20102013: „Zróżnicowanie biologiczne tropikalnej Ameryki Południowej na przykładzie porostów Boliwii” (grant NCBiR w ramach programu Lider nr 92/L-1/09); wykonawca, kierownik: A. Flakus.
 
2010: „Taxonomy, diversity and distribution of liverworts in Polish Carpathians. I. Genera Barbilophozia, Cephaloziella, Frullania, Nardia and Gymnomitrion ” (grant wyjazdowy, Synthesys 2 nr HU-TAF-727; we współpracy z Dr B. Papp); kierownik i główny wykonawca.
 
2008-2011: „Diversidad y taxonomía de líquenes y briofitos de Bolivia, especialmente las especies foliícolas”. Projekt badawczy realizowany w ramach bezpośredniej współpracy IB PAN i Herbario Nacional de Bolivia.
 
20082011: „Różnorodność biologiczna Amazonii boliwijskiej na przykładzie porostów nalistnych” (grant MNiSW nr N N303 345335); współwykonawca, kierownik: A. Flakus.
 
20072010: „Flora wątrobowców Wysp Księcia Edwarda w Subantarktyce: taksonomia i fitogeografia” (grant MNiSW nr N303 063 32/2264); współwykonawca, kierownik: H. Bednarek-Ochyra.
 
2006: „Mszaki i porosty południowej części kanionu Colca w Peru – badania rekonesansowe”. Projekt badawczy realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (http://home.agh.edu.pl/~peru/).
 
2006: „La diversidad de especies líquenes y briófitos foliícolas de suroeste del Amazonas por ejemplo del área de Pando en Bolivia”. Projekt badawczy realizowany w ramach bezpośredniej współpracy IB PAN i Herbario Nacional de Bolivia.
 
20052008: „Wątrobowce (Hepaticae) kęp torfowcowo-płonnikowych w piętrach subalpejskim i alpejskim Tatr – różnorodność, rozmieszczenie i ekologia” (grant promotorski KBN nr 2P04G 090 29); główny wykonawca, kierownik: H. Klama.


Staże i wyjazdy badawcze:

2013: Wspópraca naukowa z prof. J. Váňą, Department of Botany, Charles University, Faculty of Science, Praga, Czechy (1 tydzień).
 
2010: Badania terenowe i współpraca naukowa, Herbario Nacional de Bolivia, La Paz, Boliwia (6 tygodni).
 
2010: Pobyt naukowo-badawczy, Botanical Department, Hungarian Natural History Museum, Budapest, Węgry (stypendium SYNTHESYS; 2 tygodnie).
 
2010: Badania terenowe i współpraca naukowa, Departamento de Botánica, Instituto de Biología, U.N.A.M, México D.F., Meksyk (3 tygodnie).
 
2009: Współpraca naukowa z prof. J. Váňą, Department of Botany, Charles University, Faculty of Science, Praga, Czechy (1 tydzień).
 
2006: Stypendium badawcze w Centre Marie-Victorin w Vierves-sur-Viroin w Belgii - Wspólnocie Walońskiej. Temat projektu: “Comparative studies on Belgian and Polish populations of selected species of the genus Barbilophozia (Marchantiophyta, Lophoziaceae)” (9 tygodni).
 
2006: Badania briologiczne na obszarze Amazonii, dept. Pando, Boliwia (7 tygodni).
 
2006: Badania terenowe w regionie Chanchamayo, dept. Junin, Peru (1 tydzień).
 
2006: Badania na obszarze projektowanego parku narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów (2 tygodnie).
 
20042007: Badania terenowe do rozprawy doktorskiej, Tatrzański Park Narodowy, Karpaty (30 tygodni).
 
2004: Staż absolwencki w Pracowni Briologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie pod opieką prof. dr hab. Ryszarda Ochyry (7 miesięcy).
 
2001: Praktyki uniwersyteckie w zakresie badań florystycznych i fitosocjologicznych na terenie Gór Stołowych, Pracownia Naukowa Parku Narodowego Gór Stołowych, pod kierunkiem Dr Z. Gołąba (4 tygodnie).


Otrzymane stypendia i nagrody:
2010: Stypendium badawcze w ramach programu SYNTHESYS 2. Temat projektu: Taxonomy, diversity and distribution of liverworts in Polish Carpathians. I. Genera Barbilophozia, Cephaloziella, Frullania, Nardia and Gymnomitrion, Węgierskie Muzeum Historii Naturalnej, Budapeszt, Węgry (2 tygodnie).
 
2009: Wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie za rozprawę doktorską.
 
2006: Stypendium badawcze dla magistrantów i absolwentów wyższych uczelni przyznawane przez Wspólnotę Francuską Belgii - Walonię. Temat projektu badawczego realizowanego podczas stypendium: “Comparative studies on Belgian and Polish populations of selected species of the genus Barbilophozia (Marchantiophyta, Lophoziaceae)”, Centre Marie-Victorin, Vierves-sur-Viroin, Belgia (9 tygodni).
 
20052009: Stypendium doktoranckie Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 
2003: Wyróżnienie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytety Opolskiego za pracę magisterską, Opole.

Opieka naukowa:

 • Promotor pomocniczy w zakończonym obroną (listopad 2017) przewodzie doktorskim Tomasza Paciorka pt. "Różnorodność gatunkowa, rozmieszczenie i siedliska mszaków Świętokrzyskiego Parku Narodowego", promotor: dr hab. Adam Stebel, promotor pomocniczy: dr Beata Cykowska-Marzencka (2014-2017).
 • Opiekun naukowy (mentor) stypendystki Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Karoliny Sanchewskiej w programie U.S. Student Researcher; temat realizowanego projektu: Conservation Via Understanding: The Ecology and Diversity of Poland's Epixylic Bryophytes (2017-2018).
 
Zbiory naukowe:
  Ponad 16 000 okazów wątrobowców, mchów i glewików z Belgii (2006), Boliwii (głównie z Amazoni i Andów; 2006, 2010), Meksyku (2010), Peru (2006), Polski (od 2003 roku, przy czym w latach 2004-2007 głównie z Tatr).
   
  Członkostwo i funkcje:
  • Członek Komisji ds. Reorganizacji IB PAN (2017)
  • Członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej w IB PAN (od 2016)
  • Kierownik Zakładu Briologii (wcześniej Pracowni Briologii, od 2013)
  • International Association of Bryologists (od 2008);
  • Polskie Towarzystwo Botaniczne (od 2006; sekretarz Krakowskiego Oddziału PTB w latach 2006–2007).

  Najważniejsze osiągnięcia:

  • Wykazanie, że działalność borsuka (Meles meles L.) jest czynnikiem istotnie wpływającym na rozmieszczenie mszaków oraz zwiększenie ich różnorodności w lasach gospodarczych, Kurek & Cykowska-Marzencka, Forest Ecology and Management 372: 199205.
  • Opisanie 2 gatunków wątrobowców nowych dla nauki:
              Paracromastigum ryszardii Váňa, Bednarek-Ochyra & Cykowska, Nova Hedwigia 89: 121
   129.
              Scapania valdonii Váňa, Bednarek-Ochyra & Cykowska, Nova Hedwigia 89: 121
   129.
  • Rewizja rodzaju Barbilophozia Loeske na obszarze Belgii, Cykowska, Nowella Bryologica 33: 1224.
  • Szereg nowych rekordów: 3 gatunki glewików nowe dla Boliwii, 1 gatunek wątrobowca nowy dla Kamerunu, 4 nowe dla Wysp Kerguelena, 2 dla Wysp Crozeta, 5 dla Wyspy Amsterdam, 7 dla Wysp Księcia Edwarda, 3 gatunki nowe dla Tatr Polskich, 10 nowych dla Tatr Wysokich, oraz 1 gatunek porostu nowy dla Polski. Dla 34 gatunków wątrobowców i 52 mchów podano nowe maksima wysokościowe w Polsce.


  Publikacje:  64 publikacje, głównie z zakresu briologii; większość (43) to oryginalne anglojęzyczne prace naukowe w recenzowanych czasopismach, w tym 24 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports.

  2019

  • Węgrzyn M. H., Wietrzyk-Pełka P., Galanty A., Cykowska-Marzencka B., Alterskjær Sundset M. 2019. Incomplete degradation of lichen usnic acid and atranorin in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). Polar Research 38, 3375.

  2018

  • Węgrzyn M. H., Wietrzyk P., Lehmann-Konera S., Chmiel S., Cykowska-Marzencka B., Polkowska Ż. 2018. Annual variability of heavy metal content in Svalbard reindeer faeces as a result of dietary preferences. Environmental Science and Pollution Research 25: 36693-36701.
  • Kurek P., Cykowska-Marzencka B., Piechnik Ł. Wiatrowska B. 2018. Invasive Black cherry Prunus serotina enhances epiphytic moss diversity. W: NEOBIOTA 2018, 10th International Conference on Biological Invasions ‘New Directions in Invasion Biology’, 3–7 September 2018, Dún Laoghaire, Dublin, Ireland. Abstract Book, s. 65.

  2017

  • Ellis L. T., Afonina O. M., Andriamiarisoa R. L., Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Stryjak-Bogacka M., Bell N. E., Boiko M., Callaghan D. A., Campisi P., Dia M. G., Marino M. L., Proenzano F., Eckstein J., Enroth J., Erzberger P., Ezer T., Gagano M. L., Ginzburg E., Górski P., Gradstein S. R., Reeb C., Hannoire C., Infante M., Jukonienė I., Kushnevskaya E. V., Lebouvier M., Nagy J., Opmanis A., Plášek V., Skoupá Z., Sabovljević M. S., Sabovljević A. D., Shevock J. R., Singh D. K., Majumdar S., Skudnik M., Uselienė A., Venturella G., Węgrzyn M., Wietrzyk P., Yoon Y.-J., Kim J. H., Yücel E. 2017. New national and regional bryophyte records, 53. Journal of Bryology 39(4): 368387.
  • Górski P., Pawlikowski P., Fojcik B., Fudali E., Cykowska-Marzencka B., Šoltés R., Wierzgoń M., Żołnierz L. 2017. New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 12. Steciana 21(4): 159–166.

  2016

  • Kurek P. & Cykowska-Marzencka B. 2016. Badger Meles meles setts and bryophyte diversity: A newly found role for the game animal in European temperate forests. Forest Ecology and Management 372: 199–205.
  • Ellis L.T., Aleffi M., Alegro A., Segota V., Asthana A.K., Gupta R., Singh V. J., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Benitez A., Borovichev E.A., Vilnet A.A., Konstantinova N.A., Buck W.R., Cacciatoro C., Sérgio C., Csiky J., Deme J., Kovács D., Damsholt K., Enroth J., Erzberger P., Fedosov V.E., Fuertes E., Gradstein S.R., Gremmen N.J.M., Hallingbäck T., Jukonienė I., Kiebacher T., Larraín J., Lebouvier M., Lüth M., Mamontov Yu.S., Potemkin A.D., Nemeth Cs., Nieuwkoop J.A.W., Nobis M., Węgrzyn M., Wietrzyk P., Osorio F., Parnikoza I., Virchenko V.M., Peralta D.F., Carmo D.M., Plášek V., Skoupá Z., Poponessi S., Venanzoni R., Puche F., Purger D., Reeb C., Rios R., Rodriguez-Quiel E., Arrocha C., Sabovljević M.S., Nikolić N., Sabovljević A.D., dos Santos E.L., Segarra-Moragues J.G., Ştefănuţ S. & Stončius D. 2016. New national and regional bryophyte records, 48. Journal of Bryology 38(3): 235259.
  • Ellis L.T., Agcagil E., Kırmacı M., Aleffi M., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Stryjak-Bogacka M., Bojaca G.F.P., Fantacelle L.B., Araújo C.A.T., Maciel-Silva A.S., Bruno Silva J., Calleja J.A., Cano M.J., Castillo Diaz J., Gabriel R., Dias dos Santos N., Enroth J., Erzberger P., Garilleti R., Hájek M., Hedenäs L., Heras P., Infante M., Kiebacher T., Koczur A., Krawczyk R., Kučera J., Lebouvier M., Lüth M., Mazimpaka V., Vigalondo B., Lara F., Nagy J., Németh Cs., Kovács A., Nobis M., Węgrzyn M., Wietrzyk P., Norhazrina N., Vanderpoorten A., Nowak A., Poponessi S., Gigante D., Venanzoni R., Plášek V., Rangel Germano S., Schäfer-Verwimp A., Sérgio C., Claro D., Garcia C. A., Shirzadian S., Akhoondi Darzikolaci A., Stebel A., Suleiman M., Yong K.-T., Virchenko V. M., Vončina G., Yoon Y.-J., Choi H.-G., Kim J.H. 2016. New national and regional bryophyte records, 49. Journal of Bryology 38(4): 327347.
  • Stryjak-Bogacka M., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Cykowska-Marzencka B., Ronikier M. 2016. The use of molecular methods in the classical taxonomic studies: the problem of the differentiation of sterile specimens of Bucklandiella subsecunda (Harv.) Bednarek-Ochyra & Ochyra and B. striatipila (Cardot) Bednarek-Ochyra & Ochyra. W: AToL-Pleurocarps meeting 2016. The 2nd International Symposium on the “Evolution and systematics of pleurocarpous mosses”, Nees Institute for Plant Diversity, Bonn (Germany), June 9–12 2016. [Abstract]. UCONN and Universität Bonn, Bonn: 26.

  2015

  • Ellis L. T., Ah-Peng C., Aranda S. C., Bednarek-Ochyra H., Borovichev E. A., Cykowska-Marzencka B., Duarte M. C., Enroth J., Erzberger P., Fedosov V., Fojcik B., Gabriel R., Coelho M. C., Henriques D. S. G., Ilina O. V., Gil-Novoa J. E., Morales-Puentes M. E., Gradstein S. R., Gupta R., Nath V., Asthana A. K., Koczur A., Lebouvier M., Mesterházy A., Mogro F., Mežaka A., Németh Cs., Orgaz J. D., Sakamoto Y., Paiva J., Sales F., Pande N., Sabovljević M. S., Pantivić J., Sabovljević A. D., Pérez-Haase A., da Costa D. Pinheiro, Plášek V., Sawicki J., Szczecińska M., Chmielewski J., Potemkin A., Schäfer-Verwimp A., Schofield W., Sérgio C., Sim-Sim M., Sjögren S., Spitale D., Stebel A., Ştefănut S., Suárez G. M., Flores J. R., Thouvenot L., Váňa J., Yoon Y.-J., Kim J. H. & Zubel R. 2015. New w national and regional bryophyte records, 45. Journal of Bryology, 37(4): 308–329.
  • Fudali E., Zubel R., Stebel A., Rusińska A., Górski P., Vončina G., Rosadziński S., Cykowska-Marzencka B., Staniaszek-Kik M., Wierzcholska S., Wolski G., Wojterska M., Wilhelm M., Paciorek T. & Piwowarski B. 20`5. Contribution to the flora of the Roztocze National Park (SE Poland) - Bryophytes of the Świerszcz river valley. Rocz. AR Pozn., Botanika-Steciana 19(1): 39–54.

  2014

  • Cykowska B. 2014. Phaeomegaceros fimbriatus (Gottsche) Duff, J.C.Villarreal, Cargill et Renzaglia new to Bolivia. Cryptogamie Bryologie 35(1): 99–103.
  • Ellis L. T., Bayliss J., Bruggeman-Nannenga M. A., Cykowska B., Ochyra R., Gremmen N. J. M., Frahm J.-P., Hedderson T. A., Heras P., Infante V. M., Hugonnot V., Mogro F., Plášek V., Číhal  L., Sawicki J., Schäfer-Verwimp A., Stebel A., Ştefănut S., Váňa J., Yang J.-D. & Lin S.-H. 2014. New national and regional bryophyte records, 38. Journal of Bryology 36(1): 61–72.
  • Górski P., Pawlikowski P., Staniaszek-Kik M., Rosadziński S., Stebel A., Rusińska A., Zubel R., Wilhelm M., Fudali E., Cykowska-Marzencka B., Przewoźnik L. 2014. New distributional data on bryophytes of Poland, 1. Rocz. AR Pozn., Botanika-Steciana 18(2): 77–87.
  • Ochyra R., Váňa J., Smith V. R. & Cykowska-Marzencka B. 2014. Seven liverwort species new or confirmed from subantarctic Prince Edward Island. Herzogia 27(2): 397307.
  • Váňa J., Ochyra R., Lebouvier M. & Cykowska-Marzencka B. 2014. Bryophytes of Île Amsterdam in the South Indian Ocean: 1. Liverworts. Cryptogamie, Bryologie 35(4): 335–371.

  2013

  • Cykowska B. 2013. Tetraplodon angustatus (Bryopsida, Splachnaceae) in the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Journal 58(2): 613–616.
  • Cykowska-Marzencka B. 2013. Taxonomy, diversity and distribution of bryophytes in Polish Carpathians: Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst. Acta Biologica Cracoviensa, Series Botanica 55, suppl. 1: 41.
  • Ellis L. T., Asthana A. K., Gupta R., Nath V., Sahu V., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Cykowska B., Calvo Aranda S., Fischer E., Gabriel R., Górski P., Gremmen N., Hespanhol H., Kurbatova L. E., Lewis Smith R. I., Long D. G., Bell D., Mogro F., Sérgio C., Garcia C. A., Stow S., Martins A., Smith V. R., Váňa J. & Vanderpoorten A. 2013. New national and regional bryophyte records, 34. Journal of Bryology, 35(1): 62–70.

  2012

  • Cykowska B. & Mogro F. 2012. Resultados preliminares de documentación de la familia Anthocerotaceae (Briofitos) de Bolivia. W: Moraes M. R., Montoya F. & Cornejo M. (red.), II Congreso Boliviano de Botánica, III Congreso Latinoamericano de Etnobiología, I Simposio Boliviano de Etnobotánica, Memorias del Congreso, La Paz, 11-13 octubre 2012, ss. 115. Herbario Nacional de Bolivia (LPB), Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
  • Ellis L. T., Bednarek-Ochyra H., Cykowska B., Ochyra R., Garcia C., Sérgio C., Lebouvier M., Manolaki P., Giannouris E., Kadis C., Marková I., Papp B., Szurdoki E., Peralta D. F., Plášek V., Ristow R., Sabovljević M., Sim-Sim M., Smith V. R., Tsakiri E., Váňa J., Virchenko V. M. & Barsukov O. O. 2012. New national and regional bryophyte records, 30. Journal of Bryology 34: 45–51.
  • Ellis L. T., Alegro A., Bansal P., Nath V., Cykowska B., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Dulin M. V., Erzberger P., Garcia C., Sérgio C., Claro D., Stow S., Hedderson T., Hodgetts N. G., Hugonnot V., Kučera J., Lara F., Pertierra L., Lebouvier M., Liepina L., Mežaka A., Strazdina L., Madžule L., Rēriha I., Mazooji A., Natcheva R., Phephu N., Philippov D. A., Plášek V.,  Číhal  L., Pócs T., Porley R. D., Sabovljević M., Salimpour F., Motlagh M. B., Sharifnia F., Darzikolaei S. A., Schäfer-Verwimp A., Šegota V. Shaw A. J., Sim-Sim M., Sollman P., Spitale D., Hölzer A., Stebel A., Váňa J., van Rooy J. & Vončina G. 2012. New national and regional bryophyte records, 32. Journal of Bryology 34: 231–246.
  • Ellis L. T., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Cykowska B., Dulin M. V. Ezer T., Kara R., Flores J. R., Suárez G. M.,  Garcia C., Martins A., Sérgio C., Garilleti R., Kirmaci M., Agcagil E., Kurbatova L. E., Lebouvier M., Papp B., Szurdoki E., Philippov D. A., Plášek V., Pócs T., Sabovljević M., Sim-Sim M., Szücs P., Bidló A., Váňa J., Vigalondo B., Lara F., Draper I., Virchenko V. M. & Wolski. 2012. New national and regional bryophyte records, 33.  Journal of Bryology 34: 281–291.

  2011

  • Cykowska B. 2011. Bryophytes of Sphagnum-Polytrichum hummocks in the Polish Tatra Mountains. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 233–259.
  • Cykowska B. & Smieja A. 2011. First discovery of Marchantia polymorpha subsp. polymorpha in the Polish Tatras. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 165–170.
  • Cykowska B. & Vončina G. 2011. Recent occurrence of moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Kłodzko region (Central and Eastern Sudetes, SW Poland). Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A), 60: 85–89.
  • Stebel A., Cykowska B. & Żarnowiec J. 2011. Current distribution of European threatened moss Dicranum viride in the Polish part of the Carpathians. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 99–110.
  • Ochyra R., Bednarek-Ochyra H, Cykowska B., Váňa J. & Smith V. R. 2011. Liverworts of the Prince Edward Islands at the world's southern extremes. Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, Annual Report: 41–44.
  • Vončina G., Cykowska B. & Chachuła P. 2011. Rediscovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Tatras and Gorce in the Polish western Carpathians. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 171–176.

  2010

  • Blockeel T. L., Bednarek-Ochyra H., Cykowska B., Ochyra R., Düzenli A., Ezer T., Holyoak D. T., Hugonnot V., Kara R., Larrain J., Lebouvier M., Preston C. D., Schäfer-Verwimp A., Smith V. R., Spitale D., Ştefănut S., Váňa J., Ellis L. 2010. New national and regional bryophyte records, 23. Journal of Bryology 32: 140–147.
  • Ellis L. T., Asthana A. K., Sahu V., Bednarek-Ochyra B. H., Ochyra R., Cano M. J., Costa D. P., Cykowska B., Ochyra R., Philippov D. A., Dulin M. V., Erzberger P., Lebouvier M., Mohamed H., Ochyra R., Orgaz J. D., Phephu N., van Rooy J., Stebel A., Suárez G. M., Schiavone M. M., Townsend C. C., Váňa J., Vončina G., Yayintaş O. T., Yong K. T., Zander R. H. 2010. New national and regional bryophyte records, 25. Journal of Bryology 32: 311–322.
  • Váňa J., Lebouvier M., Ochyra R., Bednarek-Ochyra H. & Cykowska B. 2010. Two noteworthy records of hepatics from Île Amsterdam in the South Indian Ocean. Nova Hedwigia, Beih. 138: 231-241.
  • Váňa J., Long D. G., Ochyra R., Bednarek-Ochyra H., Cykowska B. & Smith V. R. 2010: Range extensions of Prasanthus suecicus (Gymnomitriaceae, Marchantiophyta), with a review of its global distribution. Nova Hedwigia 91(3-4): 459-469.
  • Váňa J., Ochyra R., Bednarek-Ochyra H., Cykowska B. & Smith V. R. 2010. A Flora of the liverworts of the Subantarctic Prince Edward Islands. W: Grabowski M., Pabis K. & Konopacka A. (red.), XXXIII Sympozjum Polarne. Nauka polska w międzynarodowym roku polarnym 2007–2009, Łódź 18–19 czerwca 2010, ss. 69. Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii I Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

  2009

  • Blockeel T. L., Bakalin V. A., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Buck W. R., Choi S., Cykowska B., Erdağ A., Erzberger P., Kirmaci M., Kürschner H., Lebouvier M., Papp B., Sabovljević M., Sabovljević A., Schroeder W., Singh S. M., Sun B.-Y., Townsend C. C., Váňa J. & Yayintaş O. T. 2009. New national and regional bryophyte records, 20. Journal of Bryology 31: 54–62.
  • Blockeel T. L., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Cykowska B., Esquível M. G., Lebouvier M, Luís L., Martins S., Müller F., Nemeth Cs., Papp B., Plášek V., Pócs T., Sabovljević M., Sérgio C., Sim-Sim M., Stech M., Váňa J. & Yayintaş O. T. 2009. New national and regional bryophyte records, 21. Journal of Bryology 31: 132–139.
  • Cykowska B. 2009. Polska biolożka wyróżniona przez Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie nagrodą im. Jill Smythies. Wszechświat 110 (7–9): 73–75.
  • Cykowska B. & Flakus A. 2009. Flora de briofitas y líquenes del Cañón del Colca (Perú) – studio de reconocimiento. W: Novoa Goicochea Z. I. (red.), Geología 2008: Expedición Científica Polaca, Cañon del Colca. Sociedad Geográfica de Lima, Lima: 189–199.
  • Váňa J., Bednarek-Ochyra H. & Cykowska B. 2009. Two new species of liverworts from the subantarctic Prince Edward Islands. Nova Hedwigia 89(1–2): 121–129.
  • Kučera J., Cykowska B., Kubešová S., Kučerová V., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E. & Vicherová E. 2009. Mechorosty zaznamenané během 16. Jarního Setkání Bryologickolichenologické Sekce ČBS ve Svatošský skalách na Karlovarsku. Bryophytes recorded during the 16th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the CBS in Svatošské skály near Karlovy Vary (W Bohemia). Bryonora 43: 3–11.

  2008

  • Blockeel T. L., Abay G., Bakalin V. A., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Çetin B., Cykowska B., Fuertes E., Hespanhol H., Holyoak D. T., Hradílek Z., Keçeli T., Kürschner H., Larraín J., Long D. G., Parolly G., Piątek J., Piątek M., Rams S., Ros R. M., Séneca A., Sérgio C., Soldán Z., Ştefănuţ S., Uyar G., Váňa J. & Yayintaş O. T. 2008. New and regional bryophyte records, 19. Journal of Bryology 30: 231–237.
  • Cykowska B. 2008. A contribution to the bryoflora of the subnival belt in the Polish Tatra Mountains. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 185–200.
  • Cykowska B. 2008. New records of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Polish Carpathians. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 251–255.
  • Cykowska B. & Flakus A. 2008. Flora mszaków i porostów kanionu Colca (Peru) – badania rekonesansowe [Bryophytes and lichens flora of the Colca Canyon (Peru) – reconnaissance research]. Geologia 34(2/1): 193–203.
  • Ochyra R. & Cykowska B. 2008. The liverwort flora of the Skalice Nowotarskie and Spiskie Klippen (Polish Western Carpathians). W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 143–167.
  • Stebel A., Żarnowiec J., Cykowska B. & Szczepański M. 2008. Additional localities of the European threatened moss Dicranum viride (Bryophyta, Dicranaceae) from Poland. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 271–274.
  • Szczepański M., Fudali E., Staniaszek-Kik M., Stebel A., Cykowska B., Górski P., Zalewska-Gałosz J., Wolski G. J., Wilhelm M. & Koopman J. 2008. Materiały do brioflory „Lasu Nadwelskiego” – planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 17–29.

  2007

  • Cykowska B. 2007. The genus Barbilophozia (Marchantiophyta, Lophoziaceae) in Belgium. Nowellia bryologica 33: 12–24.
  • Cykowska B. 2007. Stan poznania i perspektywy badań mszaków Amazonii boliwijskiej. W: Mirek Z. & Flakus A. (red.), Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, ss. 32. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Cykowska B. 2007. "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w 2006 roku. ["Botanical thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2006]. Wiadomości Botaniczne 51(3–4): 99–100.
  • Cykowska B. & Flakus A. 2007. Flora mszaków i porostów Kanionu Colca w Peru. W: Mirek Z. & Flakus A. (red.), Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, ss. 32. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Cykowska B., Flakus A. & Wilk K. 2007. Porosty w krajobrazach Boliwii – od lasów amazońskich po szczyty Andów. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, http://www.ib-pan.krakow.pl/wyst_am/am-wyst.html. (Przewodnik po wystawie).
  • Fojcik B., Stebel A., Fudali E., Plášek V., Rusińska A., Żarnowiec J., Zmrhalová M., Zubel R., Górski P., Cykowska B. & Wilhelm M. 2007. Materiały do brioflory Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace Muz. Szafera 17: 79–94.
  • Osyczka P., Flakus A., Węgrzyn M. & Cykowska B. 2007. Cladonia crispata var. cetrariiformis (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) in the Tatra Mts. Biologia, Bratislava 62(2): 144–147.

  2006

  • Cykowska B. 2006. Diplophyllum albicans (Hepaticopsida, Scapaniaceae) in the Polish Carpathians. Polish Botanical Journal 51(1): 93–95.
  • Cykowska B. 2006. Schistostega pennata (Bryopsida, Schistostegaceae) in the Polish Carpathians (Poland). Polish Botanical Journal 51(2): 225–227. 
  • Cykowska B. 2006. Kępy torfowcowo-płonnikowe w Tatrach Polskich – godne uwagi siedlisko dla wątrobowców. W: Mirek Z., Godzik B. (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. II. ss. 63–66. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie, Kraków – Zakopane.
  • Cykowska B. & De Zuttere Ph. 2006. Trouvailles bryologiques à la Croix-Scaille (Bourseigne-Neuve et Willerzie, prov. Namur, Belgique). Nowellia bryologica 31: 34–37.

  2005

  • Cykowska B. 2005. Tetraplodon mnioides (Bryopsida, Splachnaceae) in the Tatra National Park (Poland). Polish Botanical Journal 50(2): 159–161.
  • Cykowska B. & Flakus A. 2005. Epigloea medioincrassata (Epigloeaceae, non-lichenized Ascomycota), a species new to Poland. Polish Botanical Journal 50(2): 233–234.

  2004

  • Flakus A. & Cykowska B. 2004. The highest localities of Rhodobryum roseum (Bryopsida, Bryaceae) in Poland. W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 79–82.
  • Plášek V., Kučera J., Zmrhalová M., Cykowska B., Fudali E., Hradílek Z., Jakšičová T., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Novotný I., Pisarek W., Mudrová R., Sovík Z., Staniaszek M., Wierzcholska S. & Żarnowiec J. 2004. Mechorosty zaznamenané v průběhu 11. Jarního Setkání Bryologicko-Lichenologické Sekce v Rychlebských Horách [Bryophytes recorded during the 11th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological section in the Rychlebské hory Mts.]. Bryonora 33: 12–19 (in Czech with English abstract).

  2003

  • Kusza G., Dużyński M. & Cykowska B. 2003. Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na właściwości fizyczno-chemiczne gruntu poddanego rekultywacji. W: Wacławek M. & Wacławek W. (red.), Księga konferencyjna/Proceedings ECOpole`03, Jamrozowa Polana, PL – Hradec Králové, CZ, 16–18 X 2003, ss. 342. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole.
  • Kusza G., Dużyński M. & Cykowska B. 2003. Wpływ różnych dawek osadów ściekowych na stan zdrowotny drzew nasadzonych w procesie rekultywacji biologicznej. W: Wacławek M. & Wacławek W. (red.), Księga konferencyjna/Proceedings ECOpole`03, Jamrozowa Polana, PL – Hradec Králové, CZ, 16–18 X 2003, ss. 342–243. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole.
  zamknij okienko !