WOROBIEC Grzegorz

dr. hab. botanist – palaeobotany
studies: Jagiellonian University, Kraków - biology
MSc biology – 1992
PhD – 2001, W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków
Dr hab. – 2009, W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków


(updated: 03.2018)

Employment:

Department of Palaeobotany, W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków: assistant 1992-1994, 1997-2001, senior assistant 1994-1997, adiunkt 2001-2010, associate professor since 2010

Research areas:

 • Biodiversity and palaeoecology of Neogene of Poland and Europe;
 • Reconstruction of paleoenvironment of azonal swamp and riparian vegetation based on leaf assemblages investigated with cuticular analysis;
 • Taxonomy of leaf remains;
 • Fundamentals of plant taphonomy;
 • Taxonomy and palaeoecology of fossil epiphyllous fungi (e.g. Microthyriaceae, Micropeltidaceae, Asterinaceae);
 • Fossil fungal cephalothecoid-like fructifications.
Scholarships and training
courses:
 • Museum of Earth, PAS, Warszawa (1993 – cuticular analysis);
 • Charles University, Prague, Czech Republic (1995 – cuticular analysis).

Membership, functions:

 • Secretary of the Palaeobotanical Section of Polish Botanical Society: 1994-2000, 2003-2007;
 • Member of NECLIME (Neogene Climate Evolution in Eurasia) project (since 2003);
 • Vice Editor of the “ActaPalaeobotanica” Journal (2010 - 2015);
 • Member of Council of Polish Botany Foundation (since 2010);
 • Plenipotentiary of Scientific Council of the W. Szafer Institute of Botany for procedures for a habilitation degree and professorships (since 2011);
 • Member of presidium of Scientific Council of W. Szafer Institute of Botany (since 2011);
 • Member of Scientific Council of Museum of the Earth, PAS, Warszawa (since 2011).

Research projects:

 • Miocene leaf flora from clay deposits between tonstein TS-2 and main coal seam of the Bełchatów Lignite Mine [Mioceńska flora liściowa z iłów pomiedzy poziomem TS-2 a głównym pokładem węglowym KWB "Bełchatów"] – leader (1994–1996);
 • Natural environment of the Neogene of the Central Poland based on leaf flora form the Bełchatów Lignite Mine [Charakterystyka środowiska przyrodniczego neogenu środkowej polski na podstawie flory liściowej z Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie] – principal research contractor (2000–2001);
 • Biodiversity of the Neogene flora and vegetation of the Legnica area based on investigations of macroremains of fossil leaves and palynological analyses of the sediments from “Ruja” lignite deposit [Analiza bioróżnorodności neogeńskiej flory i roślinności okolic Legnicy na podstawie badań makroskopowych szczątków liści oraz analiz palinologicznych osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "Ruja"] – leader (2004–2006);
 • Palaeofloristics and palaeoecology of cuticulae dispersae (dispersed leaf cuticles) from the Neogene deposits of the “Ruja” lignite deposit [Paleoflorystyczna i paleoekologiczna wymowa cuticulae dispersae (rozproszonych kutykul liści) z neogeńskich osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy] – leader (2007–2009);
 • Tertiary karst sinkholes and their deposits in Upper Silesia as archive for palaeoenvironmental reconstructions [Trzeciorzędowe leje krasowe i ich osady na Górnym Śląsku jako archiwum danych paleośrodowiskowych] – research contractor (2011-2014).
Membership, functions:
 • Secretary of the Palaeobotanical Section of Polish Botanical Society: 1994-2000, 2003-2007;
 • Member of NECLIME (Neogene Climate Evolution in Eurasia) project (since 2003);
 • Subject Editor of the “ActaPalaeobotanica” Journal (since 2010);
 • Member of Council of Polish Botany Foundation (since 2010);
 • Plenipotentiary of Scientific Council of the W. Szafer Institute of Botany for procedures for a habilitation degree and professorships (since 2011);
 • Member of presidium of Scientific Council of W. Szafer Institute of Botany (since 2011);
 • Member of Scientific Council of Museum of the Earth, PAS, Warszawa (since 2011);
 • Member of The Committee of Organismal Biology of Polish Academy of Science (since 2016);
 • Member of Executive Committee of The Committee of Organismal Biology of Polish Academy of Sciences (since 2016).
Address:
Department of Palaeobotny, W. Szafer Institute of Botany PAS, Lubicz 46, PL31-512 Kraków
Tel./fax:
phone 12 424-17-53, fax 12 421-97-90
e-mail:
e-mail: g.worobiec@botany.pl
Publications:
more than 60 publications


Most important publications:


  • Worobiec G. 1994. Występowanie wybranych gatunków kserotermicznych w okolicy Dwikóz i Zawichostu (Wyżyna Sandomierska) (summary: Occurrence of some chosen xerothermic species In the vicinity of Dwikozy and Zawichost (Sandomierz Upland). Ochrona Przyrody, 51: 137-146.
  • Worobiec G. 1994. Recenzja: Deborach M. Pearsall "Paleoethnobotany. A Handbook of Procedures". Wiadomości Botaniczne, 38(3/4): 184.
  • Worobiec G. 1994 Fossil plants of the Polish Carpathians 8.7 ± 0.6 million years ago. Abstracts of the 4th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Heerlen/Kerkrade, The Netherlands, 19-23.09.1994. Abstracts: strony nienumerowane.
  • Worobiec G. 1994. Upper Miocene fossil plants from the outcrop of Stare Bystre (Western Carpathians, Poland) Acta Palaeobotanica, 34(1): 83-105.
  • Worobiec G. 1995. Recenzja: Tomas N. Taylor & Edith L. Taylor "The Biology and Evolution of Fossil Palnts". Wiadomości Botaniczne, 39(1/2): 159-160.
  • Worobiec G. 1995. Czwarta Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna, Heerlen/Kerkrade, Holandia 19-23 września 1994 (4th Palaeobotanical and Palynological Conference, Heerlen/Kerkrade, The Netherlands, 19-23  September 1994). Wiadomości Botaniczne, 39 (3/4): 92-93.
  • Zastawniak E., Worobiec G. 1995. Szczątki Angiospermae towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich łupkach jasielskich w Sobniowie koło Jasła (Remains of the Angiospermae accompanying ichtyofauna in the Oligocene Jasło Shales at Sobniów near Jasło) [W: Mirek Z., Wójcicki J.J. (red.) Szata Roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków, 26.06 - 1.07.1995]: 472.
  • Worobiec G. 1995. A preliminary report on the Lower Miocene leaf flora from the brown coal mine "Bełchatów" (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 35(2): 243-251.
  • Worobiec G. 1996. Trzeciorzędowa makroflora liściowa ze stanowiska Stawek-1A w odkrywce Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów". Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Nauk. PAN, oddział w Krakowie 39(2): 95-97.
  • Worobiec G. 1996. Family of Zingiberaceae in the deposits at Bełchatów (Central Poland). Abstracts of the Fifth Quadrennial Conference of the International Organisation of Palaeobotany, Santa Barbara, USA, 30 June-5 July 1996: 114.
  • Worobiec G. 1997. Stan badań trzeciorzędowych flor liściowych z Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" (The current status of investigations of the Tertiary leaves flora from the "Bełchatów" brown coal colliery). [W: Lipiarski I. (red.) Materiały XX Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski"]. Wydawnictwa AGH, Kraków: 89-91.
  • Zastawniak E., Worobiec G. 1997. Szczątki roślin towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich wapieniach jasielskich w Sobniowie koło Jasła (summary: Plant remains accompanying ichtyofauna in the Oligocene Jasło limestones at Sobniów near Jasło (southern Poland). Przegląd Geologiczny, 45(9): 875-879.
  • Worobiec G., Florjan S. 1997. Liście kopalne z otworu wiertniczego 1211/B w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów". Sprawozdania z Posiedzeń Kom. Nauk. PAN, oddział w Krakowie 40(2): 153-156.
  • Worobiec G., Lesiak M. 1998. Plant megafossils from the Neogene deposits of Stawek-1A (Bełchatów, Middle Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 101: 179-208.
  • Worobiec G. 1998. Macroflora in the central part of the outcrop, north of Kleszczów. Leaf flora. [W: Sadowska A., Szynkiewicz A. (red.) Tertiary-Quaternary (Pleistocene) floras of Bełchatów (Middle Poland) and several localities in south-western Poland. Guide to excursion 2. The Fifth European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26-30, 1998]: 11-14.
  • Worobiec G. 2001. Kopalne rośliny charakterystyczne dla trzeciorzędowych torfowisk krzewiastych w górnym miocenie Bełchatowa. [W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXIV Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski"]. Wydawnictwa AGH, Kraków: 115-120.
  • Worobiec G. 2001. Contribution to the knowledge of the Neogene plant communities from Bełchatów Lignite Mine (central Poland). [W: „Neogene vegetation and climate reconstructions EEDEN/NECLIME joint workshop, Prague, 15-18.09.2001]. Abstracts: 29.
  • Otto A, Simoneit B. R. T., Lesiak M., Wilde V., Worobiec G. 2001. Resin and wax biomarkers preserved in Miocene Cupressaceae s. l. from Bełchatów and Lipnica Wielka, Poland. Acta Palaeobotanica, 41(2): 195–206.
  • Worobiec G. 2002. Szczątki liści roślin lasu bagiennego z dolnego miocenu Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”.  [W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXV Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski"]. Wydawnictwa AGH, Kraków: 161-166.
  • Worobiec G. 2002. Kopalne liście bambusa w neogenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” [W: V Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce”, Kraków, 14-15.11.2002]. Streszczenia: 29.
  • Worobiec E., Worobiec G. 2002. Are leaves of Byttneriophyllum tiliaefolium (Al. Braun) Knobloch & Z. Kvaček and pollen grains of Intratriporopollenites instructus (Potonié) Thomson & Pflug parts of the same plant? [W: EEDEN joint workshop „Critical angiosperm elements of the Neogene pollen flora, their relevance for ecologic and climatic interpretation, comparison with the macro record”, W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków, 28.06 – 1.07.2002]. Abstracts: 13.
  • Worobiec E., Worobiec G. 2002. Fossil leaves and pollen of bamboos (Poaceae, Bambuseae) from the Polish Neogene [W: EEDEN joint workshop „Critical angiosperm elements of the Neogene pollen flora, their relevance for ecologic and climatic interpretation, comparison with the macro record”, W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków, 28.06–1.07.2002]. Abstracts: 12.
  • Worobiec G. 2003. New fossil floras from Neogene deposits in the Bełchatów Lignite Mine. Acta Palaeobotanica Suppl. 3, ss. 133.
  • Worobiec G. 2003. An improved technique for separation, bleaching and preparation of slides from fossil leaf compressions. Review Palaeobotany and Palynology, 126: 1-5.
  • Brud S., Worobiec G. 2003. Wyniki badań makroszczątków roślin z serii witowskiej (południowa Polska) (Results of investigations on plant macroremains found in depoosits of the Witów Series (southern Poland)). Przegląd  Geologiczny 51(5): 392-401.
  • Bochnak A., Brud S., Gawlik A., Godlewski P., Worobiec G. 2003. Unique archaeological and geological site in Witów near Brzesko Nowe (southern Poland). [W: International conference: Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe, Kraków, 3-4.10.2003]. Abstracts and Field Trip Guide-Book: 14-15.
  • Worobiec E., Worobiec G. 2003. Tropical and subtropical taxa in the Miocene pollen flora from Legnica brown coal deposit (SW Poland). [W: Tropical and subtropical elements in the West Eurasian Neogene. Meeting of the working group: Vegetation history and climate reconstruction within the ESF-network EEDEN, Staatliches Museum fur Naturkunde, Stuttgart, Germany, 19-21.09.2003]. Abstracts: strony nienumerowane.
  • Worobiec G. 2003. Palaeoclimatic signal from leaf flora of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). [W: NECLIME - Neogene climate evolution in Eurasia, annual meeting, Blaubeuren, Germany, 22-23.09.2003]. Abstracts: 19.
  • Worobiec G. 2003. Subtropical element in the Miocene leaf floras from Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). [W: Tropical and subtropical elements in the West Eurasian Neogene. Meeting of the working group: Vegetation history and climate reconstruction within the ESF-network EEDEN, Staatliches Museum fur Naturkunde, Stuttgart, Niemcy, 19-21.09.2003]. Abstracts: strony nienumerowane.
  • Bochnak A., Brud S., Gawlik A., Godlewski P., Worobiec G. 2004. Unique geological, palaeobotanical and archaeological site in Witów near Brzesko Nowe (southern Poland). [In: Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (eds). Proceedings of the Conference "Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe", October 3-4, 2003, Cracow, Poland]. Polish Geological Institute Special Papers, 13: 125-130.
  • Worobiec G. 2004. Co flory liściowe z Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” mówią nam o roślinności i paleoklimacie miocenu ? [W: Muszer J. (red.) XIX Konferencja Paleobiologów i Biostratygrafów PTG "Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk", Wrocław, 16-18 września 2004]. Streszczenia referatów i komunikatów: 63-64.
  • Worobiec G. 2004. Makroszczątki liści Betulaceae z neogenu Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” ? [W: Jendrzejczak E. (red.) „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń – Bydgoszcz, 06-11.09.2004]. Streszczenia referatów i plakatów: 152.
  • Zastawniak E., Worobiec G. 2004. Krajowa Konferencja Paleobotaniczna „150 lat paleobotaniki we Wrocławiu” (Wrocław, 27-28.06.2003). Wiadomości Botaniczne, 48: 15-17.
  • Worobiec E., Worobiec G. 2005. Leaves and pollen of bamboos from the Polish Neogene. Review of Palaeobotany and Palynology 133: 39-50.
  • Worobiec G., Kasiński J. 2005. Plant macroremains from boreholes from "Ruja" lignite deposit near Legnica, Lower Silesia, Poland (preliminary results). Documenta Naturae, 155(1): 1-11.
  • Worobiec G. 2007. Laurus abchasica (Kolakovsky & Shakryl) Ferguson from the Neogene of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 47(1): 203-215.
  • Worobiec G., Szynkiewicz A. 2007. Betulaceae leaves in Miocene deposits of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 147(1-4): 28-59.
  • Worobiec G. 2007. Laurus abchasica (Kolakovskii & Shakryl) Ferguson from the Neogene of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland) and remarks on the occurrence of Lauraceae foliage in the Cenozoic of Poland. [W: Daškowa J., Kvaček J. (eds). Palaeobotany – contributions to the evolution of plants and vegetation, National Museum, Prague, 28-29.06.2007]. Program and Abstracts: 44-45.
  • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2007. Szczątki roślin z osadów środkowego miocenu z wierceń w perspektywicznym złożu węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy. [W: Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, 20.04.2007]. Program i abstrakty: 13.
  • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2007. Wyniki badań makroskopowych szczątków roślin i analiz palinologicznych osadów środkowego miocenu z wierceń w złożu węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy. [W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.) „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8.09.2007]. Streszczenia referatów i plakatów: 157.
  • Worobiec E., Worobiec G. 2008. Kopalne zygospory glonów Zygnemataceae (Chlorophyta) z osadów górnego miocenu KWB „Bełchatów”. Przegląd Geologiczny, 56(11): 1000-1004.
  • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2008. Plant assemblages of the drill cores from the Neogene Ruja lignite deposit near Legnica (Lower Silesia, Poland). Acta Palaeobotanica, 48(2): 191-275.
  • Worobiec E., Worobiec G. 2008. Kopalne spory glonów Zygnemataceae w analizie pyłkowej mioceńskich osadów z Bełchatowa. [W: Haczewski G. (red.) Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28.06.2008]. Abstrakty: 130-131.
  • Worobiec E., Worobiec G., Gedl P. 2008. Współwystępowanie ziaren pyłku bambusów Graminidites bambusoides oraz grzyba Tetraploa w neogeńskich osadach z wiercenia Józefina koło Wielunia (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). [W: Frey L. (red.) VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 20-21.11.2008]. Streszczenia: 27.
  • Worobiec G., Kasiński J. 2009. Dispersed cuticles from the Neogene Ruja lignite deposit near Legnica, Lower Silesia, Poland. [W: Worobiec E. & Worobiec G. (red.) Middle Miocene flora and vegetation of the Legnica and Ruja lignite deposits, Lower Silesia, Poland]. Acta Palaeobotanica, 49(1): 135–191.
  • Worobiec E., Worobiec G., Gedl P. 2009. Occurrence of fossil bamboo pollen and a fungal conidium of Tetraploa cf. aristata in Upper Miocene deposits of Józefina (Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 157(3-4): 211-217.
  • Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Heise W., Worobiec G. 2010. Tetraploa aristata Berkeley & Broome (Fungi, Pleosporales), a new taxon to Poland. Acta  Soc. Bot. Poloniae, 79(3): 239-244.
  • Worobiec G., Worobiec E., Kvaček Z. 2010. Neogene Leaf Morphotaxa of Malvaceae s.l. in Europe. Int. J. Plant Sci., 171(8): 892–914.
  • Worobiec G., Szynkiewicz A, Worobiec E. 2011. Rodzaj Reevesia (Malvaceae s.l.) w neogenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. [W: Zastawniak-Birkenmajer E., Nalepka D., Worobiec G., Sojka A. (red.). Sesja Naukowa „Bioróżnorodność flor w neogenie Europy Środkowej” z okazji 80. urodzin Profesora dr hab. Leona Stuchlika, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 02.06.2011]. Abstrakty: 20.
  • Worobiec G., Szynkiewicz A, Worobiec E. 2011. Reevesia-like macro and microremains in the Upper Miocene deposits from the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). [W: Worobiec E., Worobiec G. (red.). Second Workshop of NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 14-15.06.2011]. Program and Abstracts: 10.
  • Worobiec G., Worobiec E. 2012. Preliminary results of investigations on fungal remains from Pliocene deposits of Mizerna (southern Poland). W: Ivanov D., Hristova V. (red.) NECLIME Conference “Climate and vegetation evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea area”. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. Program and Abstracts, p. 20.
  • Worobiec G., Worobiec E., Szynkiewicz A. 2012. Plant assemblage from the Upper Miocene deposits of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 52(2): 369–413.
  • Worobiec G., Worobiec E. 2013. Epiphyllous fungi from the Oligocene shallow-marine deposits of the Krabbedalen Formation. Acta Palaeobotanica, 53(2): 165-179.
  • Worobiec G. 2014. Late Neogene leaf assemblage from Bełchatów Lignite Mine (central Poland). Acta Palaeobotanica 54(2): 249-277.
  • Worobiec G. 2014. Mioceńska roślinność Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów a zmiany klimatu w neogenie Europy.  [W: Sierpień M. (red.), Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego]. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEXT: 135-139.
  • Worobiec G., Jach R., Machaniec E., Uchman A., Worobiec E. 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): Taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65(2): 203-226.
  •  Worobiec G., Szynkiewicz A. 2016. Neogene wetland vegetation based on leaf assemblage from Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 56(2): 441–497.
  • Worobiec E., Worobiec G. 2016. Miocene palynoflora from the KRAM-P 218 leaf assemblage from Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 56(2): 499–517.
  • Florjan S., Worobiec G. 2016. Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 220.
  • Worobiec G., Neumann F., Worobiec E., Nitz V., Hartkopf-Fröder Ch. 2017. New fungal cephalothecoid-like fructifications from central European Neogene deposits. Fungal Biology, 121(3): 285-292.
  • Worobiec G.,  Worobiec  E.  2017. Epiphyllous  fungi  from  Miocene  deposits  of  the  Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Mycosphere, 8(8): 1003–1013.
  Organizing of
  conferences:
  • Second International Conference on Preservation of Botanical Collections), Kraków, 1997 – general secretary;
  • Fifth European Palaeobotanical and Palynological Conference, Kraków, 1998 – secretary;
  • Session “Biodiversity of Neogene floras of Central Europe” on the occasion of 70th birthday of Professor Leon Stuchlik, W. Szafer Institute of Botany, PAS, Kraków, 2011 – member of Organizing Committee.
  Close !