MUELLER-BIENIEK Aldona

Dr hab. in Biology, specialities: botany, archaeobotany (W. Szafer Institute of Botany PAS)
graduated in Biology (Jagiellonian University, Environmental Biology)
MSc - 1994, PhD - 2003, Dr hab. - 2013
(updated: 02.2018)
Employment:
W. Szafer Institute of Botany PAS, Kraków, volunteer 1994-1996, assistant 1996-2003, adiunct 2004-2017, since 2017 professor PAN

Research areas:

The role of plants in human prehistory. Plants in subsistance strategy of prehistoric settlements and societes - cultivated and gathered plants. Ecological aspects of agriculture introduction to new environments, synanthropes and stable N and C isotopes. My research is based on subfossil plant macroremains derived from archaeological sites (mostly fruits and seeds, charred, waterlogged, mineralised and imprints).
Scientific expeditions:
 • Combined Prehistoric Expedition (Southern Methodist University, Dallas, USA , Institute of Archaeology and Ethnology PAS, Institute of Botany PAS and Antiquity Organization in Egypt), January-February 1998 and 15.01 - 17.02 1999, work at Nabta Playa site in south Egypt.
 • Archeologicky Ustav, Slovenska Akademia Vied, Nitra, Slovakia, 18-24.07. 1999, studies of the Neolithic charred remains from Slovakia.
 • Faculty of Archaeology, Leiden University, Leiden, Holandia, 12-21.11. 1999, studies of the Neolithic charred remains from Holland, methods in archaeobotany.
 • Museum of Hungarian Agriculture, Budapeszt, Węgry, 01-07.08. 1999, work at the early Medieval site in Estergom.
 • Institute of Archaeology Warsaw University, with permission of Antiquity Organization in Egypt, Deir el Bahari, Egypt, 23.11.-15.12. 2001, work on an archaeological site.
 • Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e.V., Wiesbaden, Germany, 22-27.04.2002, studies of the Neolithic charred remains studied and storied in the institute, archaeobotanical database, recovery methods.
 • Institute of Palaeobiology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, Georgia, 02-17.07.2003, studies of the Neolithic charred remains studied and storied in the institute, recent collections.
 • Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Vladar, the Czech Republic, 09–13.07.2004, work on the archaeological site Vladar near Zlutice.
 • Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia, 04-08.09.2005, comparison of the results of archaeobotanical studies conducted in Poland and Slovakia.
 • Institute of Archaeology Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, the Czech Republic, 11-16.11.2005, field consultations and discussion about history of cultivated plants and environmental changes under human impact in prehistory.
 • Polish Academy of Arts and Sciences, University of the Aegean in Rodos, Maroulas, Greece (Kythnos), 24-29.09.2005, work at the epipalaeolithic archaeological site Maroulas.
 • Archaeological Association “TAO”, Institute of Archaeology Georgian Academy of Sciences, Institute of Palaeobiology Georgian Academy of Sciences, Tbilisi/Atskuri, Georgia, 9-20.08.2005, work at archaeological sites Atskuri and Atskuri-Navenakhari.
 • School of Archaeology, University of Oxford, United Kingdom, 21.09-02.10.2014, scholarship in Research Laboratory for Archaeology & the History of Art in the subject of stable N and C isotope analyses, samples pretreatment
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Tell er Murra, Egypt, 02-09.04.2017, archaeological expedition, archaeobotany
 • Institute of Archaeology, UCL, United Kingdom, 30.10.2017-29.01.2018, scholarship
 • Georgian National Museum, University of Georgia - Samshvilde Project, I. Javakhishvili Tbilisi State University, 05-20.07.2017, scholarship, field expeditions

I also participated in several excavations of Polish archeologial sites: including eastern Kuyavia, Wysoczyzna Łódzka, and Małopolska, both dry sites and waterlogged sediments of anthropogenic origin

Research projects.:
  • „Rośliny uprawne, zbiorowiska synantropijne oraz warunki ekologiczne rozwoju rolnictwa na terenie Kujaw we wczesnym neolicie" [Cultivated plants, synanthropic communities and ecological conditions of farming in Kujawy in the early Neolithic] 1998-1999, KBN 6PO4F 041 15, leader
  • „Gospodarka rolna ludności kultur naddunajskich w Polsce w świetle analizy szczątków roślinnych ze stanowisk archeologicznych na Kujawach” [Plant husbandry of the settlers of danubian cultures in Poland on the basis of plant macroremains from archaeological sites in Kujawy] 2000-2003, KBN 6PO4F 026 18, main research contractor (PhD project)
  • „Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa” [Plants in the daily lives of the people of medieval Kraków] 2005-2010, KBN/MNiSW 2PO4F 035 28, leader
  • „Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej” [Settlement structures on area of Subcarpathian less upland in the Bronze Age and the early Iron Age] 2004-2007, KBN/MNiSW 1 H01H 011 27, research contractor
  • „Sacrum et natura. Wyniki badań cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” [Sacrum et natura. Results of studies of the Bogaczewo culture cemetary in the Masurian Great Lakes District] 2005-2008, KBN/MNiSW 1H01H 003 29, research contractor
  • „Opracowanie materiałów ze stanowiska 3a-c Lutomiersk – Koziówki” [Study of materiale from Lutomiersk – Koziówki site 3a-c] 2011-2012, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1080/11/FPK/NID, research contractor
  • "Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych" [Agriculture and palaeodietary development in Neolithic and Bronze Ages on the basis of stable carbon and nitrogen isotope values in biological remains] 2014-2018, NCN UMO-2013/10/M/HS3/00537, leader
  • "Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej" [Archaeological, archaeobotanical and palaeoenvironmental investigations in the western part of the Nida Basin] 2014-2018, UMO-2013/11/B/HS3/03822, reserach contractor
  • „Historia środowiskowa Krakowa” [An environmental history of Krakow] 2016-2019, NCN UMO-2015/19/B/HS3/01762, research contractor
  • "Pola i lasy - neolityczna dynamika zmian krajobrazu w Europie strefy umiarkowanej" [Fields and forests - dynamic of the landscape changes in temperature Europe during the Neolithic] 2017-2018, NCN UMO-2017/24/U/HS3/00505, leader
  Membership, function:
  • Polish Botanical Society (PTB) 1997 – 2009
  • Association for Environmental Archaeology, 2005 – 2009, since 2014-
  • Commission on Quaternary Palaeogeography, Polish Academy of Arts and Sciences (PAU), from 2005, from 2013 secretary
  • member of the Scientific Council of the Institute of Botany Polish Academy of Sciences, 2001-2005, since 2015-
  • main organizer of the 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 17-23 June 2007, Kraków.
   Address;
  Work: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
  tel./fax:
  Work: (12) 42-41-754, fax: (12) 421-97-90,
  e-mail:
  e-mail: A.Mueller@botany.pl     Aldona Mueller-Bieniek on ResearchGate
  Publications: More than 70 publications in the field of archaeobotany, history of useful plants and palaeoecology (including  more than 40 original research papers), edition of 4 monographs

  List of the most
  relevant publications:

  • Bieniek A. 1999. Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum s.l.) i ostnica (Stipa sp.) we wczesnym neolicie na terenie Kujaw. [Bread wheat (Triticum aestivum s.l.) and feather grass (Stipa sp.) in the early Neolithic in the Kujawy region] In: K. Wasylikowa (ed.). Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Warsztaty Archeobotaniczne ‘97. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23: 89–106
  • Bieniek A. 1999. The use of plant resources in the early centuries A D on the basis of plant macroremains from the Roman Iron Age site at Wąsosz Górny, near Kłobuck, Central Poland. Acta Palaeobotanica 39(1): 137-169
  • Bieniek A., Lityńska- Zając M. 2001. New finds of wild apple Malus sylvestris Mill. from the Neolithic sites in Poland. Vegetation History and Archaeobotany 10:105-106
  • Bieniek A. 2002. Archaeobotanical analysis of some early Neolithic settlements in the Kujawy region, central Poland, with potential plant gathering activities emphasised. Vegetation History and Archaeobotany 11 (1-2):33-40
  • Bieniek A. 2003. Trawy o małych ziarniakach z wczesnoneolitycznych stanowisk archeologicznych na Kujawach. [Small-seeded grasses from the early Neolithic sites in Kujawy, central Poland] In: E. Zastawniak (ed.) Paleobotanika na przełomie wieków. [Palaeobotany at the turn of the centuries] Botanical Guidebooks 26: 249-266
  • Bieniek A., Pokorny P. 2005. A new find of macrofossils of feather grass (Stipa) in an Early Bronze Age storage pit at Vlineves, Czech Republic: local implications and possible interpretation in a Central European context. Vegetation History and Archaeobotany 14: 295-302
  • Bieniek A. 2005. „Nowy” typ pszenicy oplewionej w materiałach archeobotanicznych. [The „new” type of glume wheat in archaeobotanical material] In: Wasylikowa K., Lityńska-Zając M., Bieniek A. (red). Roślinne ślady człowieka. [Using plants to trace the activities of prehistoric people] Botanical Guidebooks 28: 265-280
  • Bieniek A. 2007. Neolithic plant husbandry in the Kujawy region of central Poland. In: S. Colledge and J. Conolly (eds.), The Origins and Spread of Domestic Plants in Southwest Asia and Europe. Left Coast Press, Walnut Creek, California pp. 327-342
  • Bittmann F., Mueller-Bieniek A. 2008. Proceedings of the 14th symposium of the international work group for palaeoethnobotany. Kraków 2007. Editorial. Vegetation History and Archaeobotany 17, Suppl 1: S3-S4
  • Wasylikowa K., Wacnik A., Mueller-Bieniek A. 2009. Badania archeobotaniczne w nawarstwieniach historycznych z terenu Krakowa: metodyka – stan badań - perspektywy. [Archaeobotanical studies within historical sequence layers from Krakow area: methods – state of investigations - prospects] Geologia 35 (1): 89-100
  • Mueller-Bieniek A. 2010. Carrot (Daucus carota L.) in Medieval Kraków (S. Poland) - a cultivated form? Journal of Archaeological Science 37: 1725-1730
  • Łuczaj Ł. J., Dumanowski J., Köhler P., Mueller-Bieniek A. 2012. Manna grass (Glyceria) in Poland: the use and economic value of this wild cereal from the Middle Ages to the twentieth century. Human Ecology 40: 721-733
  • Mueller-Bieniek A. 2012. Rośliny użytkowe w badaniach archeobotanicznych średniowiecznego Krakowa [Useful plants in archaeobotanical studies of medieval Kraków]. In: A. Mueller-Bieniek (ed.), Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa [Plants in the daily live sof the people of medieval Kraków]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 25-113
  • Mueller-Bieniek A., Walanus A. 2012. Codzienność mieszkańców średniowiecznego Krakowa w świetle analizy statystycznej danych archeobotanicznych [Daily life of medieval Kraków settlers in the light of statistical analysis of archaeobotanical data]. In: A. Mueller-Bieniek (ed.), Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa [Plants in the daily live sof the people of medieval Kraków]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, p. 115-165
  • Wacnik A., Kupryjanowicz M., Mueller-Bieniek A., Karczewski M., Cywa K. 2014. The environmental and cultural contexts of the late Iron Age and medieval settlement in the Mazurian Lake District, NE Poland: combined palaeobotanical and archaeological data. Vegetation History and Archaeobotany, 23:439–459
  • Mueller-Bieniek A., Walanus A., Zaitz E. 2015. Cultivated plants in medieval Kraków (Poland), with special reference to amaranth (Amaranthus lividus L. cf. var lividus) and ruderal communities. Acta Palaeobotanica 55(1): 97–114.
  • Mueller-Bieniek A., Kittel P., Muzolf B., Muzolf P. 2015. Useful plants from the site Lutomiersk–Koziówki near Łódź (central Poland) with special reference to the earliest find of Xanthium strumarium L. seeds in Europe. Journal of Archaeological Science: Reports 3: 275–284
  • Mueller-Bieniek A., Wasylikowa K., Smogorzewska A. 2015. Plant macrofossils from the site of Tell Arbid, Northeast Syria (3rd–2nd millennium BC). Preliminary report. Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1 (Research). 657 – 674.
  • Mueller-Bieniek A., Kittel P., Muzolf B., Cywa K., Muzolf P. 2016. Plant macroremains from an early Neolithic site in eastern Kuyavia, central Poland. Acta Palaeobotanica 56(1): 79–89.
  • Mueller-Bieniek A. 2016. Badania materiałów roślinnych związanych z kulturą pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. W: R. Grygiel. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom III. Środkowy i późny neolit,  kultura pucharów lejkowatych. [Archaeobotanical Materials of the Funnel Beaker Culture in the Brześć Kujawski and Osłonki Region. In: R. Grygiel. The Neolithic and Early Bronze Age in tehe Brześć Kujawski and Osłonki Region. Vol. III. Middle Neolithic and Late Neolithic the Funnel Beaker culture]. Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego. Łódź. 753- 769.
  • Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Alexandrowicz W.P., Wilczyński J., Wędzicha S., Kapcia M., Przybyła M.M. 2017. The continuous persistence of open oak forests in the Miechów Upland (Poland) in the second half of the Holocene. Quaternary International 458: 14-27
  • Kapcia M., Mueller-Bieniek A. 2017. Żołędzie (Quercus sp.) jako źródło pożywienia i paszy w pradziejowej gospodarce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24 (1): 133-155
  • Nowak M., Moskal-Del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Lityńska-Zając M., Kotynia K. 2017. Benefits and weaknesses of radiocarbon dating of plant material as reflected by Neolithic archaeological sites from Poland, Slovakia and Hungary. Geochronometria 44: 188-201
  • Mueller-Bieniek A. 2017. Rośliny użytkowane w Małopolsce od neolitu – przewodnik opracowany w oparciu o materiały archeobotaniczne i źródła pisane. Zakład Doświadczalny IHAR PIB w Grodkowicach

  Full list of publications (pdf)

  Close !