Biodiversity of the Tatra National Park

Editors of Series - Zbigniew MIREK & Michał Ronikier

PREFACE

The network of Polish national parks protects the most valuable natural sites and landscapes of the country. The Tatra National Park constitutes an area of particular importance within this system. It comprises the highest Polish mountains and a part of the highest massif of the whole Carpathians. By that, it protects one of the most important centers of biodiversity in Poland, a conspicuous refugium for natural richness. More than 90% of vascular plant mountain flora known from Poland occurs here, half of these taxa having their only Polish populations in this area. Similar situation concerns many other groups of organisms. Tatra Mts. can also be considered as a northernmost centre of endemism in Europe.

The Tatra National Park belongs also to important elements of European and worldwide network of protected natural areas; it is well expressed, among others, by its status of an UNESCO Biosphere Reserve, Natura 2000 site and one of the European Important Plant Areas.

The present series, Biodiversity of the Tatra National Park, which appears at the time of 50th anniversary of the Park, is devoted to the presentation of natural richness of this outstanding area. This series encompasses several volumes containing annotated checklists of different groups of organisms recorded so far in the area. The concept of series of independent, thematic volumes was adopted, assuming such a solution to be more useful in everyday practice and field works, than a big one-volume edition.

The series aims at providing basic characteristics of the inventory of organisms known from the Tatra National Park. Thus, it is intended to be, on the one hand, a recapitulation of studies carried out by generations of naturalists fascinated by this area, and on the other hand, a basic tool necessary for good contemporary management of natural resources and effective protection of biodiversity harboured by the Park.

Despite many years of scientific investigations, the list of species hitherto reported from the Tatra National Park is still far from being exhaustive for most of taxonomic groups and it does not reflect entire biodiversity of the area. Therefore, this series, recapitulating the present knowledge, should be at the same time a stimulation and a good starting point for further research tending towards a complete picture of natural diversity of this exceptional site.

Editors

PRZEDMOWA

Sieć polskich parków narodowych chroni najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowe zakątki kraju. Tatrzański Park Narodowy spełnia w tej sieci z kilku powodów rolę szczególną. Obejmując ochroną najwyższe polskie góry - a zarazem najwyższy masyw całego łuku Karpat - chroni równocześnie centrum różnorodności biologicznej i jedną z najważniejszych ostoi przyrody w skali Polski. Występuje tu na przykład 90% górskiej flory roślin naczyniowych kraju, z czego połowa ma tu jedyne w Polsce stanowiska; jest to równocześnie nie tylko krajowy ośrodek ende-mizmu, ale i najdalej na północ wysunięte centrum endemizmu w Europie.

Tatrzański Park Narodowy stanowi także istotny element ogólnoeuropejskiej i światowej sieci obszarów chronionych, czego wyrazem jest jego status jako Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO, obszaru Natura 2000, a także jednej z europejskich ostoi roślinnych (Important Plant Areas).

Seria Biodiversity of the Tatra National Park, która ukazuje się w 50. rocznicę utworzenia Parku, poświęcona jest opisowi bogactwa przyrody ożywionej tego wyjątkowego obszaru. W ramach serii publikowane są niezależne tomy dotyczące poszczególnych grup organizmów i zawierające adnotowane wykazy gatunków, a także taksonów wewnątrzga-tunkowych, stwierdzonych dotychczas na obszarze TPN. Przyjęto dla tych opracowań formę serii odrębnych tomów, wychodząc z założenia, że taka formuła będzie w praktyce - również terenowej - znacznie wygodniejsza dla specjalistów z poszczególnych dziedzin niż jednotomowe, opasłe dzieło.

Seria ta, przynosząc podstawową charakterystykę inwentarza znanych dotychczas z terenu Parku organizmów, stanowi nie tylko podsumowanie badań kilku pokoleń przyrodników, ale także podstawowe narzędzie niezbędne dla odpowiedniego gospodarowania i efektywnej ochrony różnorodności biologicznej Tatr.

Pomimo wielu lat badań, lista gatunków podawanych dotychczas z TPN jest, w przypadku większości grup organizmów, wciąż daleka od zamknięcia i nie oddaje pełnego obrazu przyrodniczego bogactwa. Podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy stanowić powinno stymulację i punkt wyjścia dla dalszych badań zmierzających ku jak najpełniejszemu poznaniu przyrody tego unikatowego zakątka Polski i Europy, jakim są Tatry.

Redaktorzy

Biodiversity of the Tatra National Park:


zamknij okienko / close this window !