Dział Wydawnictw
Biodiversity of Poland

[Różnorodność biologiczna Polski]

 ed. Z. Mirek.

FOREWORD TO THE SERIES - PRZEDMOWA DO SERII (Zbigniew Mirek)

Biodiversity has become one of the key notions of the contemporary world, a measure of sustainable development, and a paradigm of modern nature protection and environmental management. The unquestionable breakthrough in this respect has been the 1992 Rio de Janeiro Environment and Development international conference and elaborated within it the Convention on Biological Diversity, that was signed also by Poland.

The book, that you are holding in your hands, is a part of the series entitled Biodiversity of Poland, assembling and presenting, for the first time in our history, the country's species richness of plants, as well as fungi and other organisms traditionally included within the plant kingdom. It is also a sort of biodiversity "opening balance" at the threshold of the third millenium

*  *  *  *  *

Różnorodność biologiczna stała się jednym z pojęć-kluczy współczesnego świata, miernikiem rozwoju zrównoważonego oraz paradygmatem nowoczesnej ochrony przyrody i środowiska. Niewątpliwy przełom stanowiła tu konferencja Środowisko i Rozwój (Rio de Janeiro, 1992) i wypracowana w jej ramach Konwencja o Różnorodności Biologicznej, sygnowana także przez Polskę.

Docierająca do rąk Państwa seria Biodiversity of Poland - Różnorodność biologiczna Polski - zbiera i ukazuje, po raz pierwszy w naszej historii, krajowe bogactwo gatunkowe wszystkich grup roślin oraz grzybów i innych organizmów zaliczanych tradycyjnie do świata roślin. Jest to także swego rodzaju przyrodniczy „bilans otwarcia" u progu trzeciego tysiąclecia.zamknij okienko / close this window !