Taksonomia i rozmieszczenie geograficzne

Prowadzono badania taksonomiczne nad różnymi grupami Basidiomycetes. W. Wojewoda opracowuje rzędy Dacryomycetales, Ceratobasidiales i Tulasnellales Polski, dawny rząd Aphyllophorales (obecnie rzędy Bondarzewiales, Cantharellales, Fistulinales, Ganodermatales, Gomphales, Hericiales, Hymenochaetales, Lachnocladiales, Poriales, Schizophyllales, Stereales, Thelephorales) ze szczególnym uwzględnieniem grzybów kortycjoidalnych, dawną klasę Gasteromycetes (obecnie rzędy: Lycoperdales, Nidulariales, Phallales, Sclerodermatales) oraz rząd Russulales. H. Komorowska zajmuje się grzybami z rodziny Tricholomataceae (Agaricales), głównie rodzajem Clitocybe. A. Chlebicki opracowuje grzyby z klasy Pyrenomycetes (Ascomycota) ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących na Dryas octopetala w Tatrach, Alpach, na Uralu, w Skandynawii i na Spitsbergenie. A. Miśkiewicz prowadzi badania nad grzybami z rzędów Agaricales i Boletales w Tatrach. M. Piątek bada Basidiomycetes wybranych obszarów Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpat, głównie grzyby rozkładające drewno, oraz niektóre grupy mikroskopijnych grzybow pasożytniczych (Erysiphales, Ustomycetes). 

Skład gatunkowy (mikobiota)

W. Wojewoda i H. Komorowska z udziałem Z. Heinrich (emeryt IB PAN) przygotowują do druku materiały z Korei Północnej, zebrane w czasie wypraw naukowych pracowników IB PAN w latach 1982–1986. Z. Heinrich opracowuje grzyby obszarów polarnych zebrane przez pracowników Instytutu Botaniki UJ. Publikuje się regionalne wykazy grzybów (np. Polski północno-wschodniej i polskich Karpat). W Zakładzie jest opracowywana kartoteka Basidiomycetes publikowanych z polskich Karpat (W. Wojewoda, Z. Heinrich, A. Miśkiewicz, M. Piątek) oraz Kotliny Sandomierskiej (M. Piątek). Obydwie kartoteki są dostępne dla zainteresowanych na miejscu, tj. w Zakładzie Mikologii. W Polsce wyraźnie odczuwa się brak pełnego krytycznego spisu makroskopijnych Basidiomycetes. W. Wojewoda od 1990 roku opracowuje Check list of the Polish macroscopic Basidiomycetes. Obejmie on około 2 200 gatunków. Dla każdego podana jest aktualna nazwa, najważniejsze synonimy, określone jest siedlisko i podłoże, zagrożenie i znaczenie dla człowieka oraz przyrody. Dodatkowo zamieszczono informacje o chorologii oraz zacytowano najważniejsze źródła taksonomiczne z ikonografią. Zakończenie i oddanie do druku przewidziane jest na 2001 r. A. Chlebicki opracowuje Pyrenomycetes polskich parków narodowych. 

Ekologia

Zakład uczestniczy w opracowywaniu grzybów zagrożonych w Polsce. W. Wojewoda i M. Ławrynowicz z Uniwersytetu Łódzkiego opublikowali dwa wydania Czerwonej listy grzybów zagrożonych w Polsce. W pierwszym (1986) uwzględniono 800 gatunków, w drugim (1992) 1013 gatunków. Od 1955 roku W. Wojewoda bada zmiany we florze grzybów wielkoowocnikowych aglomeracji miejskiej uprzemysłowionego regionu Krakowa. Część wyników ogłoszono w dwu pracach: 1. Changes in macrofungal flora of Cracow (S Poland), Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 106: 150-161. 1991 oraz 2. Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem macromycetes. Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. 24: 75-111. 1996. W latach 1976-1996 prowadzono badania ekologiczne w Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa, m.in. w ramach międzynarodowego monitoringu. Wyniki ogłoszono w pracy: Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 1999. Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies. Acta Mycol. 34(2): 201-266. M. Piątek prowadzi badania nad ekologią grzybów nadrzewnych z (dawne Aphyllophorales) oraz ich znaczeniem w procesie rozkładu drewna. Badania te obejmują Tarnów (miasto o silnie zdegradowanym środowisku). 

Chorologia

W opracowaniu są mapy rozmieszczenia grzybów w Polsce. Wydrukowano pierwszy zeszyt Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland (W. Wojewoda, A. Miśkiewicz, M. Piątek). 

Dydaktyka i upowszechnianie wiedzy mikologicznej

W Zakładzie są opracowywane różne dydaktyczne i popularnonaukowe publikacje. W. Wojewoda jest autorem, współautorem i tłumaczem barwnych atlasów grzybów jadalnych i trujących jak również artykułów popularnonaukowych. Zorganizowano kilka wystaw grzybów jadalnych i trujących dla mieszkańców Krakowa i okolic.


Aktualna tematyka badawcza

Badania prowadzone w Zakładzie obejmują następujące zagadnienia:

1. Bioróżnorodność grzybów głowniowych (Ustilaginomycotina) na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki

2. Bioróżnorodność, specyficzność żywicielska i ewolucja grzybów głowniowych zarodnikujących
w pręcikach roślin z rodzin Caryophyllaceae i Hyacinthaceae

3. Badania uwarunkowań występowania wielkoowocnikowych grzybów arktyczno-alpejskich w górach strefy umiarkowanej w kontekście dynamiki zasięgów w czasie i przestrzeni

4. Badania składu gatunkowego zbiorowisk grzybów mikoryzowych w reliktowych  populacjach Dryas octopetala w piętrze leśnym Karpat w stosunku do populacji wysokogórskich

5. Analiza taksonomiczno-biogeograficzna śluzowców przyśnieżnych gór Ameryki Południowej

6. Zróżnicowanie i dynamika zbiorowisk grzybów zasiedlających martwe drewno w lasach naturalnych i pierwotnych:

- Sukcesja grzybów w kolejnych stadiach dekompozycji martwego drewna
- Czynniki kształtujące różnorodność gatunkową grzybów na martwym drewnie
- Wybiórcze następstwo gatunków – wpływ gatunków pasożytów i wczesnych saprobów na występowanie, różnorodność i skład gatunkowy saprobów związanych z późnymi stadiami rozkładu martwego drewna
- Zbiorowiska grzybów i różnorodność gatunkowa na drewnie różnego formatu oraz stopień przywiązania do gatunku żywiciela lub podłoża w skali lokalnej i globalnej

Patrz także na opracowania:

Taksonomia grzybów i śluzowców

Ekologia grzybów i śluzowców

Inne kierunki badań i aktywności pracowników Zakładu Mykologii