Projekty badawcze

Cel projektu: poznanie genetycznych i fizjologicznych podstaw tolerancji i hiperakumulacji metali ciężkich u roślin

Beneficjent: dr Alicja Babst-Kostecka, Zakład Ekologii Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 

INFORMACJE O PROJEKCIE ...

TYTUŁ PROJEKTU: Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu - analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych - projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu „PRELUDIUM 7”.

Dodatkowe informacje

  • Okres realizacji: 28.01.2015-27.01.2018
  • Status: w trakcie realizacji
  • Kierownik: mgr Katarzyna Cywa (Zakład Paleobotaniki IB PAN)
  • Współpracownicy (opiekun naukowy projektu): dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN (Zakład Paleobotaniki IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Różnorodność, specyficzność żywicielska i trendy ewolucyjne grzybów naporostowych w tropikalnych Andach: innowacyjne studium organizmów symbiotycznych w globalnym centrum różnorodności biologicznej

TYTUŁ PROJEKTU: Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich.(Polsko-Szwajcarski Program Badawczy)(PSPB–161/2010)

TYTUŁ: Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej 

Celem projektu jest przeanalizowanie interakcji pomiędzy człowiekiem a jego najbliższym otoczeniem  w okresie neolitu w zachodniej części Niecki Nidziańskiej. Badania będą dotyczyć dwóch podstawowych tematów. Pierwszy z nich obejmuje badania związane z poszerzeniem wiedzy na temat pożywienia roślinnego oraz gospodarki roślinnej społeczności kultury pucharów lejkowatych. Ponadto, nakreślona zostanie historia przekształceń środowiska naturalnego i krajobrazu, które zostały spowodowane przez rolnictwo i użytkowanie gruntów w okresie neolitu. Obserwacje te przeprowadzone będą w mikroskali dwóch stanowisk archeologicznych (Miechów, st. 3 oraz Młodzawy-Mozgawa). Drugim obszarem zainteresowania będą badania paleośrodowiskowe, pozwalające na opisanie szaty roślinnej w skali regionalnej oraz wykrycie przemian roślinności pod wpływem warunków klimatycznych oraz postępującej w miarę upływu czasu intensyfikacji osadnictwa neolitycznego.